Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Питања и одговори

ШТА ЈЕ RIA?

RIA - Regulatory Impact Analysis представља моћно оружје модерног законодавства, које примјењују развијене земље OECD-а, као и Европске уније.

У земљама које су увеле RIA правила, предлагач закона има обавезу да анализира потенцијалне ефекте прописа, прецизира који конкретно проблем рјешава, објасни да ли ће корист приликом примјене рјешења која нуди бити већа од трошкова и убиједи заинтересоване да ће нови пропис утицати на улазак и излазак са тржишта и на тржишну конкуренцију.

RIA уводи понашање да се унапријед размишља да ли ће пропис бити примјенљив у пракси.

ШТА ЈЕ ТЗВ. "ГИЉОТИНА ПРОПИСА"?

Тзв. "гиљотина прописа" је инструмент за брзо прегледање прописа, укидање оних који више нису потребни и измјену постојећих прописа у сврху филтрирања истих, а све у циљу стварања повољнијег пословног окружења. "Гиљотина прописа" не захтијева дуготрајне и скупе правне поступке на сваком пропису. Јасна је, одлучна и брза.

Суштина "гиљотине прописа" је да се прописи прво идентификују, те да на снази остану само они који су неопходни и чији ће квалитет за пословну заједницу бити унапријеђен.

ШТА ЈЕ ЦИЉ УВОЂЕЊА RIA И ПОКРЕТАЊА "ГИЉОТИНЕ ПРОПИСА"?

Циљ увођења RIA и покретања "гиљотине прописа" је уклањање непотребних и неефикасних прописа као и формалности (дозвола и процедура) које су неповољне и оптерећују трошкове пословања у Републици Српској и БиХ. Такође, представља ефикасан механизам модерног законодавства за брзо и ефикасно успостављање предвидљивог и познатог законског оквира једне земље.

Унапређењем инспекцијских функција уз увођење процедура за обезбјеђење квалитета прописа, избјегавањем нових формалности за пословање, очекује се побољшање пословног окружења које ће повећати ниво инвестиција и економског раста у Републици Српској и БиХ.

Влада Републике Српске је опредијељена да регулаторна анализа прописа постане уобичајена институционална пракса у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

КАКО ЈЕ ЈАВНОСТ УКЉУЧЕНА У СПРОВОЂЕЊЕ RIA И "ГИЉОТИНЕ ПРОПИСА"?

Сви заинтересовани за резултате RIA и "гиљотине прописа" који се односе на укидање неефикасних и непотребних формалности (дозвола, потврда, процедура и сл.) и унапређење инспекцијских функција могу се информисати и укључити са коментарима и приједлозима (контакт: meoi@meoi.vladars.net).

 

ПИТАЊА ПОСТАВЉЕНА ПРЕКО ОПЦИЈЕ ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

новембар 2009.  Питање: Коју документацију је потребно доставити приликом регистровања фиторегулатора у воћарству и повртларству?

Одговор Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

септембар 2009.  Питање: Да ли се члан 6. Закона о превозу у друмском саобраћају примјењује на регистрацију дјелатности превоза лица, односно ствари за властите потребе у оквиру регистроване дјелатности?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

јул 2009.  Питање: Да ли општина има право да одређује цијену приградског превоза путника?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

јул 2009.  Питање: Ко сноси пореске обавезе по основу личног дохотка исплаћеног дијелом преко рачуна, а дијелом у готовини?

Одговор Пореске управе Републике Српске

јун 2009.  Питање: Како се врши евидентирање поврата готових производа и раздужење залиха?

Одговор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске

јун 2009.  Питање: Да ли је довољно да лице, приликом регистрације возила за сопствене потребе, као доказ о обављању дјелатности, достави потврду да је носилац породичног пољопривредног газдинства?

Одговор Министарства унутрашњих послова

мај 2009.  Питање: Које пословне књиге треба да води СУР кафе бар, ако није пдв обвезник?

Одговор Пореске управе Републике Српске

мај 2009.  Питање: Да ли у потврди из казнене евиденције улази податак о условној осуди која је брисана?

Одговор Министарства унутрашњих послова

мај 2009.  Питање: Може ли самостална занатска радња понудити нови производ на тржишту и како га може регистровати као нови домаћи производ? Производ је у категорији електронско-машинских уређаја.

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

мај 2009.  Питање: Да ли је мастер (титула стечена на државном факултету у Србији) исто што и магистар у Републици Српској - Босни и Херцеговини?

Одговор Министарства просвјете и културе

април 2009.  Питање: Да ли се могу продавати бочна стакла за аутобусе, без хомологације и која инспекција је надлежна по овом питању?

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

април 2009.  Питање: Гдје се може наћи стручни попис дјелатности који се користи у Републици Српској?

Одговор: У Службеном гласнику Републике Српске, број 113 од 27.12.2004. године, објављен је Закон о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања.

април 2009.  Питање: Зашто инспекцијски органи, по захтјеву о престанку рада предузећа, не изврше увид у дуговања предузећа, не само по основу такса и пдв-а, него и дуговања према добављачима?

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

март 2009.  Питање: Који производи се сматрају предметима опште употребе? Да ли козметички производи спадају у предмете опште употребе?

Одговор Министарства здравља и социјалне заштите

март 2009.  Питање: У чијој је надлежности издавање пловидбених дозвола за међународну пловидбу и којим законским прописима је регулисано исто, будући да Закон о унутрашњој пловидби регулише пловидбу унутар Републике Српске?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

март 2009.  Питање: Који инспекторат даје сагласност на план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца у смислу одредбе члана 46. став 1. и 2. Закона о заштити од пожара - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/09)?

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

март 2009.  Питање: Које квалификације су потребне за предавање теоријске наставе у ауто-школи и која институција издаје лиценцу?

Одговор Министарства просвјете и културе

март 2009.  Питање: Које санкције су предвиђене за вишегодишњи рад аутоклава без употребне дозволе?

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

март 2009.  Питање: Које увјерење треба да посједује фирма да би била кадровски оспособљена за обављање дјелатности: периодични прегледи, испитивање и контрола покретних посуда под притиском?

Одговор Министарства индустрије, енергетике и рударства

март 2009.  Питање: На основу којег закона се доноси Правилник о дневној количини и улову риба на посебним ревирима?

Одговор Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

март 2009.  Питање: Која је процедура за подношење захтјева и колико се временски чека дозвола од Министарства саобраћаја и веза за отварање VAS SMS сервиса?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

фебруар 2009.  Питање: Како је регулисана продаја биодизел горива на бензинским пумпама у Републици Српској и које је услове потребно испунити у погледу производње и дистрибуције биодизел горива?

Одговор Министарства трговине и туризма

фебруар 2009.  Питање: Да ли је дозвољена цесија потраживања између привредника из Босне и Херцеговине и иностраних предузећа, и да ли се привредних из Босне и Херцеговине мора обратити одређеном министарству за добијање таквог одобрења?

Одговор Министарства финансија

фебруар 2009.  Питање: Како то да просвјетна инспекција дозвољава да у Приједору у неколико школа на радном мјесту директора раде особе које су навршиле 40 година радног стажа? Примјер: директор Медицинске школе, директор вртића, директор Основне школе у Љубији, директор Основне школе у Трнопољу.

Одговор Републичке управе за инспекцијске послове

фебруар 2009.  Питање: Да ли је Виша пословна школа у Приједору регистрована у Министарству просвјете и културе Републике Српске, односно да ли има дозволу за рад и да ли су дипломе стечене на том факултету валидне и признате од стране Републике Српске?

Одговор Министарства просвјете и културе

фебруар 2009.  Питање: Које стручне организације на подручју града Бања Лука су овлашћене да врше обуку за руковање ватреним оружјем и да издају пратеће увјерење о обучености за руковање истим, у циљу подношења захтјева за одобрење за набављање оружја?

Одговор Министарства унутрашњих послова

фебруар 2009.  Питање: Коју документацију треба да посједују возачи а коју возила (која су у власништву предузећа које се бави дистрибуцијом робе), с обзиром на то да су возила носивости 650-5400 кг и саобраћају и у Федерацији Босне и Херцеговине? Да ли је потребно да комерцијалисти који не превозе робу, а возе DOBLLO-E имају положен државни испит?

Одговор Министарства саобраћаја и веза

јануар 2009.  Питање: Да ли је дежурни тржишни инспектор обавезан изаћи на терен и утврдити чињенице, ако га позовемо због рада лица која немају одобрење за вршење одговарајућих услуга?

Одговор: Републичка управа за инспекцијске послове нема дежурног тржишног инспектора (нити постоји прописана обавеза да га има) осим дежурног помоћника директора - главног инспектора једне од дванаест републичких инспекција у саставу Републичке управе за инспекцијске послове, који послове дежурства обавља за вријеме нерадних дана у периоду од 08.00 до 16.00 часова. За вријеме таквог дежурства правило је да се одмах у разматрање и поступање узимају оне представке и иницијативе које имају хитан карактер (непосредна опасност по живот и здравље људи и животиња или имовину веће вриједности и када је то у јавном интересу), док се оне представке и иницијативе које немају такав карактер обавезно узимају у обзир приликом даљег планирања редовних и ванредних инспекцијских контрола.

јануар 2009.  Питање: Да ли је Територијална ватрогасна јединица Добој, која је основана Одлуком Скупштине општине Добој као посебна општинска организација и која се у потпуности финансира из општинског буџета, у обавези имати фискалну касу будући да остварује и дио властитих прихода које наплати од физичких и правних лица вршећи своју превентивну дјелатност преко свог властитог сервиса?

Одговор Министарства финансија

јануар 2009.  Питање: На који начин се може регистровати дјечија играоница и под којом шифром? Није ријеч о вртићу, играоници с рачунарима нити о угоститељском објекту, него искључиво о објекту за играње дјеце.

Одговор Министарства просвјете и културе

децембар 2008.  Питање: Да ли је дозвољено особи која је пензионисана по основу година стажа (бенефицирани стаж) да поново заснује радни однос у органима локалне управе, под којим условима и на основу којих позитивних прописа?

Одговор Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

септембар 2008.  Питање: Да ли је Висока школа за услужни бизнис на Сокоцу регистрована у Министарству просвјете и културе Републике Српске, односно да ли су дипломе стечене на том факултету валидне и признате од стране Републике Српске?

Одговор Министарства просвјете и културе

август 2008.  Питање: На који начин се може отворити подручна амбуланта у руралној средини на територији општине Вишеград?

Одговор Министарства здравља и социјалне заштите

август 2008.  Питање: Да ли је општински здравствено-санитарни инспектор надлежан за издавање санитарне сагласности за изградњу објекта за пуњење боца ТНГ?

Одговор Министарства здравља и социјалне заштите

јули 2008.  Питање: Да ли се у општини Модрича може спровести пројекат брзе регистрације (за 1 дан) занатско-предузетничке дјелатности?

Одговор: Министарство за економске односе и координацију је у сарадњи са USAID/SPIRA покренуло иницијативу за реализацију наведеног пилот пројекта у општини Модрича и граду Источно Сарајево. У току су припремне активности у вези с реализацијом овог пројекта.

јули 2008.  Питање Мјесне заједнице Модрича: Како ући у пројекат бесплатне обуке становништва за рад на рачунару који финансира Влада Републике Српске?

Одговор Бироа за односе са јавношћу

јули 2008.  Питање: Да ли се у општини Модрича може спровести пројекат брзе регистрације (за 1 дан) занатско-предузетничке дјелатности?

Одговор: Министарство за економске односе и координацију је у сарадњи са USAID/SPIRA покренуло иницијативу за реализацију наведеног пилот-пројекта у општини Модрича и граду Источно Сарајево. У току су припремне активности у вези с реализацијом овог пројекта.

јуни 2008.  Питање: Који су услови за оснивање вртића за дјецу?

Одговор Министарства просвјете и културе

април 2008.  Питање: Да ли су привредни субјекти у Републици Српској обавезни плаћати чланарину Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине?

Одговор Привредне коморе Републике Српске