Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
262

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ПРЕОБЛИКОВАЊА ИЗ ЗАТВОРЕНОГ У ОТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД

Сврха одобрења
Одобрење потпуног или дјелимичног преобликовања из затвореног инвестиционог фонда у отворени.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-362

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 82/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 58/10)
Правилник о преобликовању затвореног инвестиционог фонда (Службени гласник Републике Српске број 108/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
Уз захтјев за одобрење потпуног преобликовања:
- фирма друштва за управљање, подаци о дозволи за рад које је добило од Комисије, као и име и презиме лица овлашћеног за заступање, адресу, телефон, телефакс и адресу електронске поште друштва за управљање
- назив фонда и његови циљеви улагања
- проспект и статут фонда
- уговор закључен између друштва за управљање и банке депозитара и извод из судског регистра за банку депозитара
- фирма ревизора и извод из судског регистра за ревизора
- назнака да ли се оснива фонд из члана 15. став 1. тачка а) или б) овог закона
- приказ имовине и обавеза које се преносе у отворени инвестициони фонд
- извјештај о почетном вредновању имовине и обавеза отвореног инвестиционог фонда, с детаљним образложењем појединачних вредновања
- обрачун припадајућег броја удјела отвореног инвестиционог фонда сразмјерно учешћу у капиталу затвореног инвестиционог фонда
- извјештај депозитара о усклађености улагања и изложености према појединим лицима у складу са планом усклађивања из члана 8. овог правилника, у којем су детаљно описане могуће неусклађености и мишљење ревизора о усклађености улагања и изложености према појединим лицима са одредбама закона које се односе на отворене инвестиционе фондове
Уз захтјев за одобрење дјелимичног преобликовања и:
- приказ имовине која ће остати у затвореном инвестиционом фонду
- подаци о износу за који ће се смањити основни капитал постојећег затвореног инвестиционог фонда ради преноса имовине у отворени инвестициони фонд
- подаци о преосталом износу основног капитала затвореног инвестиционог фонда након смањења
- измјене и допуне проспекта затвореног инвестиционог фонда у преобликовању
- измјене и допуне статута затвореног инвестиционог фонда у преобликовању

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Члан 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.