Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
260

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА У ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

Сврха одобрења
Одобравање физичким и правним лицима стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-362

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 82/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 58/10)
Правилник о издавању дозволе за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске број 105/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- подаци садржани у Упитнику за подносиоца захтјева за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима (образац У-СКУДУИФ)

Обавезна документација
За правно лице:
- извод из судског регистра или другог надлежног регистра за подносиоца захтјева и његове осниваче, а све до извода из судског или другог надлежног регистра у којем је могуће идентификовати стварног власника - физичко лице у смислу члана 2. тачка н) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероростичких активности
- подаци о томе да ли то лице има значајно учешће (преко 20%) у другим правним лицима, у смислу закона којим се уређују привредна друштва (апсолутни и процентуални износ њиховог власништва и датум стицања) као и извод из регистра привредних субјеката за та лица
- финансијски извјештаји и консолидовани (уколико постоји обавеза састављања) с мишљењем независног ревизора за посљедње три године, односно за период за који послује (ако је тај период краћи од три године)
- списак лица која воде пословање тог правног лица и фотокопије идентификационих докумената тих лица
- списак повезаних лица у смислу закона и Закона о тржишту хартија од вриједности с назнаком основа повезаности
- доказ да будући квалификовани власник и лица нису правоснажно осуђивана за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, те да им није изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и да нису кажњавани за прекршаје прописане одговарајућим законима
- доказ да над тим правним лицем није покренут или отворен стечајни поступак
- доказ надлежног органа управе о измирењу пореских обавеза
- извјештаји пословних банака о стању и промету на рачунима подносиоца захтјева у тим банкама у претходних 30 дана прије подношења захтјева
- изјава о укупној задужености тог правног лица код домаћих и страних правних и физичких лица, са спецификацијом тих лица и износима задужења
- доказ о обезбијеђеним средствима за стицање квалификованог удјела
- доказ о извору средства за финансирање удјела
- кратак приказ пословних активности тог лица у посљедње три године (или краће, ако не постоји три године), с планом даљег развоја
- сагласност другог надлежног органа о намјераваном стицању када му је таква сагласност потребна
- доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије
- попуњен Упитник за подносиоца захтјева за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима (образац У-СКУДУИФ)
За физичко лице:
- фотокопија личне карте за домаће лице, односно путне исправе за страно лице
- пословна биографија
- подаци о томе да ли то лице има значајно учешће (преко 20%) у правним лицима, у смислу закона којим се уређују привредна друштва (апсолутни и процентуални износ њиховог власништва и датум стицања) као и извод из регистра привредних субјеката за та лица
- списак повезаних лица у смислу закона и Закона о тржишту хартија од вриједности с назнаком основа повезаности
- препорука правног лица код кога је физичко лице било или је још увијек запослено (препорука садржи мишљење о професионалним и етичким квалитетима тог лица) или други одговарајући доказ
- доказ да лице није правоснажно осуђивано за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, те да му није изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и да није кажњавано за прекршаје прописане одговарајућим законима
- доказ надлежног органа управе о измирењу пореза
- извјештаје пословних банака о стању и промету на рачунима подносиоца захтјева у тим банкама у претходних 30 дана прије подношења захтјева
- изјава о укупној задужености стицаоца код домаћих и страних правних и физичких лица, са спецификацијом тих лица и износима задужења
- доказ о обезбијеђеним средствима за стицање квалификованог учешћа и овјерена изјава да средства нису стечена на незаконит начин
- доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије
- попуњен Упитник за подносиоца захтјева за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима (образац У-СКУДУИФ)

Накнада у КМ
3.000,00

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
90 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
чл. 22. и 23. Правилника о издавању дозвола за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
члан 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.