Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
021

Назив одобрења
ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВЕ БАНКЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова

Област:
- Новчано пословање

Грана:
- Остало новчано пословање
Шифра:
K 64.1.64.19

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/220-057

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/13)
Закон о банкама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о лиценцирању и другим сагласностима Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 44/14)
Одлука о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Приједлог одлуке надзорног одбора о именовању кандидата за директора, која садржи личне податке и функцију за коју се кандидат именује, са образложењем
- Процјена кандидата извршена од стране банке, коју је разматрао надзорни одбор у вршењу надзора над политикама и процедурама за процјену чланова органа банке, са образложењем поступка процјене и резултатима исте
- Идентификациони документ кандидата (лична карта, односно пасош за стране држављане)
- Доказ о школској спреми/стручним знањима кандидата
- Доказ о одговарајућем практичном искуству кандидата, најмање за период од три године
- Испуњен Упитник у форми наведеној у Упитнику
- Програм рада банке, израђен од стране кандидата за директора банке, за период од најмање четири године, с начином и инструментима за спровођење предложене и утврђене пословне политике банке
- Приједлог чланова управе, сачињен од стране кандидата за директора банке, с назнаком којим ће пословима руководити и уз документацију предвиђену за исте у складу са овом одлуком
- Доказ из евиденција надлежних органа да ли је кандидату изречена казна, мјера или прекршајна санкција за дјела из т. 15. и 16. Упитника, у периоду од пет година од дана правоснажности пресуде, искључујући вријеме издржавања казне затвора, као и доказ да ли се против кандидата води судски поступак (кривични или прекршајни за дјела из т. 15. и 16. Упитника). Доказ не може бити старији од три мјесеца.
- Препоруке директно надређених лица за посљедње три године, односно образложење са разлозима зашто исте нису доступне
- Изјава кандидата да није био члан органа управљања или руковођења, односно интерни ревизор у банци у којој је од стране АБРС или другог надлежног органа уведена привремена управа, покренут поступак ликвидације или стечаја у периоду од једне године прије увођења тих мјера
- Изјава кандидата да није био члан органа управљања или руковођења у правном лицу у којем је покренут поступак стечаја у периоду од једне године прије увођења те мјере
- Доказ о директном или индиректном власништву кандидата у другој банци или правном лицу, односно изјава да није власник; у случају индиректног власништва навести лице које је директни власник
- Доказ о учешћу у органима управљања кандидата у другом правном лицу, односно изјава да није у таквом чланству, као и изјава да није члан надзорног одбора друге банке (осим банке с којом постоје уске везе у смислу Закона о банкама)
- Приједлог уговора о раду између кандидата и банке којим се предвиђа рад у пуном радном времену кандидата у банци, без навођења података који се сматрају пословном тајном
Ако је кандидат за директора банке страни држављанин, поред наведених доказа и докумената потребно је уз захтјев приложити:
- Доказ о познавању једног од језика у службеној употреби у Републици Српској или доказ да банка има запосленог преводиоца
- Доказ да је најмање једна трећина чланова управе из реда држављана БиХ

Накнада у КМ
5.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Одлука о именовању.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Приговор управном одбору Агенције.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.