Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
286

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЈЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА

Сврха одобрења
Давање овлашћења за обављање мјењачких послова

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова

Грана:
- Посредовање у пословима са хартијама од вриједности и робним уговорима
Шифра:
K 66.1.66.12

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство финансија

Контакт особа:  Жаклина Тица

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-184

Имеил:  z.tica@mf.vladars.net

Закон(и)

Закон о девизном пословању (Службени гласник Републике Српске бр. 96/03, 123/06, 92/09 и 20/14)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о условима и начину обављања мјењачких послова (Службени гласник Републике Српске бр. 7/04, 112/09 и 33/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште подносиоца захтјева

Обавезна документација
- Захтјев
- Рјешење о регистрацији за обављање мјењачких послова(за правно лице рјешење из судског регистра,односно за предузетника рјешење надлежног органа)
- Уговор о обављању мјењачких послова закључен са банком
- Изјава резидента, другог правног лица или предузетника са којим је банка закључила уговор о обављању мјењачких послова да власник, односно оснивач и одговорно лице за заступање правног лица, односно предузетника и радник који ће непосредно обављати мјењачке послове није правоснажно осуђен за кривична дјела против привреде, имовине, живота и тијела, против јавног реда и мира и правног промета
- Доказ о уплати таксе у износу од 200 КМ, у складу са Законом о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 100/11, 103/11 и 67/13)

Накнада у КМ
200

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Везано за уговор са банком, уз могућност продужења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Испуњењем потребних услова

Разлози за престанак важења одобрења
Престанком рада мјењачнице или уколико надлежни инспекцијски ургани утврде незаконитости и неправилности, овлашћење се ставља ван снаге.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешења су коначна у управном поступку и против истих се не може изјавити жалба. Резидент-правно лице и предузетник има право покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањалуци у року од 30 дана од дана достављања рјешења

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.