Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
812

Назив одобрења
ЛИЦЕНЦА ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И НАДЗОР НАД ГРАЂЕЊЕМ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ РАДОВА, ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Сврха одобрења
Услов за обављање ревизије техничке документације за одређене врсте радова, за физичка лица

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Грађевинарство

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Дамир Шеранић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-531

Имеил:  d.seranic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о висини накнаде за трошкове издавања лиценци (Службени гласник Републике Српске број 99/13)
Правилник о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 70/13 и 24/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Диплома о стеченом нивоу образовања
- Увјерење о положеном стручном испиту за област за коју се лиценца тражи
- Увјерење - референс листа, о учешћу:
1) на изради најмање пет докумената просторног уређења, са тачним називом и годином израде документа или
2) на изради техничке документације за најмање пет објеката, са тачним називом и годином израде или
3) на грађењу, односно извођењу радова за најмање пет објеката одговарајуће врсте и намјене са тачним називом и годином изградње
- Потврда о радном искуству у струци на пословима за које лиценцу тражи, овјерену од правног лица код којег ради и копију радне књижице, односно уговора о волонтирању за волонтере
- Копија личне карте
- Доказ о плаћеним трошковима за издавање лиценце

Уколико захтјев за лиценцу подноси лице чије занимање није наведено у члану 8. став 1. Правилника дужно је осим обавезне документације доставити и доказ од министарства надлежног за образовање о спроведеном поступку нострификације или другом одговарајућем поступку у којем је утврђено којем занимању одговара његово звање, односно титула коју је стекао у одређеном научном пољу.

Уколико је документација која се прилаже уз захтјев издата на неком од језика који нису у службеној употреби у Републици Српској, лице је дужно уз документацију доставити и превод те документације на један од службених језика у употреби у Републици Српској, а чији и овјеру је извршио овлаштени судски тумач.

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Одузимање лиценце у случајевима прописаним Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.