Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
061

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ФИЛИЈАЛЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ

Сврха одобрења
Издавање дозволе друштву за осигурање из Републике Српске за оснивање филијале у Федерацији БиХ

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић-Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске бр. 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о правилима оснивања и пословања филијала друштава за осигурање у међуентитетском пословању (Службени гласник Републике Српске бр. 12/13, 26/13 и 91/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за издавање дозволе за оснивање филијале у ФБиХ
- Одлука о оснивању филијале у ФБиХ
- Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста за филијалу у ФБиХ
- Доказ о обезбијеђеном пословном простору за сједиште филијале у ФБиХ и организационим дијеловима филијале
- Одлука којом се именује лице овлашћено за заступање филијале у ФБиХ, уз навођење обима и граница овлашћења за заступање у правном промету
- Доказ да физичко лице овлашћено за заступање филијале у ФБиХ има привремено или стално пребивалиште на територији БиХ
- План пословања и финансијски план филијале у ФБиХ
- Потписане и овјерене важеће услове осигурања и тарифе премија за врсте осигурања које ће филијала у ФБиХ обављати, укључујући и услове и тарифе за врсту осигурања од одговорности за моторна возила, који су усклађени са важећим и обавезујућим условима и тарифама у ФБиХ
- По једну овјерену копију свих врста полиса осигурања (уговора о осигурању), које ће филијала у ФБиХ користити у правном промету у ФБиХ
- Изјаву о одабраном начину пословања у оквиру врсте осигурања: "Судски трошкови" у складу са чланом 65. Закона о друштвима за осигурање, уколико ће се бавити том врстом осигурања
- Потписане и овјерене услове осигурања и техничке и актуарске основе за врсту: "Здравствено осигурање" и у случајевима прописаним у члану 39. став 4. Закона о друштвима, ако се ради о друштву за неживотно осигурање које ће у ФБиХ обављати "Здравствено осигурање"
- Доказ да је члан Бироа зелене карте у БиХ, ако се ради о друштву које има дозволу за обављање послова осигурања од одговорности за моторна возила
- Рјешења надлежних судова (према сједишту друштва и према сједишту филијале) о упису филијале у ФБиХ у судске регистре, у року од 10 дана од дана пријема посљедњег рјешења по датуму
- Одлука надлежног органа Заштитног фонда ФБиХ о пријему у чланство

Накнада у КМ
нема накнаде

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
На неодређено вријеме.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Дозвола се не продужава.

Разлози за престанак важења одобрења
Одузимање дозволе за рад друштву за осигурање.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно).

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.