Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
962

Назив одобрења
ЛИЦЕНЦА ЗА РАД ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Сврха одобрења
Омогућава геодетској организацији извођење геодетских радова

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Стручне, научне и техничке дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање

Грана:
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
Шифра:
M 71.1.71.12

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

Контакт особа:  Маја Павловић; Драгомирка Ћевриз

Адреса:  Трг Републике Српске 8, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-000

Имеил:  uprava@rgurs.org

Закон(и)

Закон о премјеру и катастру Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 6/12 и 110/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о лиценци за рад геодетске организације, геодетској лиценци и о овлашћењу за снимање из ваздушног простора територије Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 11/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- о регистрацији код надлежног органа Републике Српске за извођење геодетских радова
- о броју запослених радника геодетске струке са одговарајућим геодетским лиценцама, који су у геодетској организацији запослени с пуним радним временом
- о посједовању радне просторије и одговарајућих мјерних инструмената и опреме

Обавезна документација
- Рјешење о упису геодетске организације у надлежни регистар Републике Српске за извођење геодетских радова
- Доказ о броју запослених у складу са чланом 17. Закона, који се доставља на обрасцу-Запослени, а налази се у прилогу 2 и чини саставни дио Правилника
- Рјешење о издатој лиценци надлежне институције Републике Српске за лица пољопривредне струке или лица геодетске струке
- Доказ о посједовању пословног простора
- Фотокопија радне књижице и личне карте за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке
- Двије фотографије димензија 30ммx35мм за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке, за потребе издавања легитимације за идентификацију
- Попуњен образац - Геодетски инструменти, који се налази у прилогу 3 Правилника и чини његов саставни дио, а уз који се прилажу:
1) доказ о посједовању једног или више геодетских инструмената којим се обезбјеђује хоризонтално и вертикално позиционирање тачака у референтном систему Републике Српске
2) документи о исправности геодетског инструмента, који не смије бити старији од двије године и
3) доказ о посједовању лиценцираног софтвера за обраду података.

Накнада у КМ
130

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Није ограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема права жалбе, може се покренути управни спор у року од 30 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.