Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
816

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ РАДЊИ ОЦЈЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗДАВАЊА ЦЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Сврха одобрења
Утврђују се техничке карактеристике грађевинских производа и издају цертификати о усаглашености

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Јадранка Симовић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/339-532

Имеил:  j.simovic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о грађевинским производима (Службени гласник Републике Српске број 5/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о издавању овлашћења за доношење докумената о усаглашености грађевинских производа (Службени гласник Републике Српске број 93/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- захтјев
- попис у којем су наведени врста и обим послова и радњи те грађевински производ, односно група грађевинских производа за које се тражи издавање овлашћења и техничка спецификација одређена за тај производ или скуп грађевинских производа
- рјешење о упису и извод из судског регистра
- акредитација према одговарајућем стандарду за послове за које се тражи овлашћење коју је издало акредитационо тијело признато према посебном пропису (Институт за акредитације БиХ - БАТА)
- статут или други општи акт из којег је видљиво да је подносилац захтјева испунио друге услове прописане правилником
- одлука о именовању одговорног лица за сваки грађевински производ, односно скуп грађевинских производа за које се тражи издавање овлашћења и докази да одговорно лице испуњава прописане услове
- подаци о техничкој опремљености, особљу и локацијама на којима се обављају послови
- изјава подносиоца захтјева да се не бави пословима производње заступања, увоза или дистрибуције грађевинских производа и сировина за производњу грађевинских производа, односно да није власник правних лица регистрованих за обављање наведених послова
- доказ о осигурању од штете коју би правно лице могло проузроковати при обављању радњи за које се издаје овлашћење, а у зависности од природе правног лица осигурање може бити за појединачно или за цјелокупно обављање радњи за које се издаје овлашћење
- доказ о подмиреним трошковима поступка издавања овлашћења

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
4 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Ако правно лице и даље испуњава прописане услове.

Разлози за престанак важења одобрења
Ако правно лице престане да испуњава прописане услове или поступа супротно одредбама закона и правилника.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.