Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
224

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ПРОСПЕКТА ОДНОСНО ПРЕЛИМИНАРНОГ ПРОСПЕКТА ЗА ЕМИСИЈУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТ

Сврха одобрења
Емисија хартија од вриједности

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима и поступку емисије хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 60/12 и 88/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Приједлог проспекта, односно прелиминарног проспекта, с могућношћу да тај проспект односно прелиминарни проспект садржи и скраћени проспект
- Одлука о емисији хартија од вриједности
- Записник са сједнице надлежног органа на којој је донесена одлука о емисији, са списком присутних чланова, а уколико је одлуку о емисији донијела скупштина акционара, записник треба да садржи списак присутних и представљених акционара, те појединачни број гласова, коришћен приликом утврђивања кворума за рад скупштине акционара
- Оснивачки акт, односно статут, ако емитент нема оснивачки акт
- Рјешење суда о упису емитента у судски регистар, за емитенте који подлијежу обавези уписа у судски регистар, за домаћег емитента, односно одговарајући документ са апостилом, не старији од 6 мјесеци са овјереним преводом за страног емитента
- Уговор између емитента и банке о отварању привременог рачуна за депоновање уплата по основу куповине емитованих хартија од вриједности
- Годишњи финансијски извјештаји (властити и консолидовани ако се израђују) за претходне 2 године и одговарајући извјештаји овлашћеног ревизора, те посљедњи периодични обрачун уколико се захтјев за одобрење проспекта доставља након 31.7. текуће године
- Финансијски извјештај и одговарајући извјештај овлашћеног ревизора за период краћи од 2 године, уколико емитент послује у периоду краћем од 2 године
- Потврда овлашћене банке за послове платног промета о стању пословних рачуна емитента за посљедњих 60 дана од дана подношења захтјева (потврда о ликвидности)
- Уговор закључен између емитента и берзанског посредника, у сврху продаје емитованих хартија од вриједности на берзи, уколико се емисија продаје на берзи, те уколико се емисија хартија од вриједности обавља уз посредовање
- Уговор закључен између емитента и агента, преузимаоца, односно гаранта емисије, уколико је такав уговор закључен, односно уколико се поступак одвија уз учешће наведених тржишних учесника
- Одговарајући документ Централног регистра о додјели ИСИН и ЦФИ броја за хартију од вриједности, која је већ регистрована
- Доказ о уплати накнаде за рјешавање захтјева за одобрење проспекта

Накнада у КМ
Минимално 1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
15 дана

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења
Нема.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности управни акти су коначни, могућност управног спора пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена
Уколико је емитент банка или друга финансијска организација, Комисији се уз захтјев прилаже и писмена сагласност надлежног регулаторног органа за предметну емисију.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.