Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
804

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ

Сврха одобрења
Дефинисање услова за обављање активности управљања амбалажом и амбалажним отпадом

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала

Област:
- Рециклажа (прерада) материјала

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Свето Цвијић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-520, 051/339-504; 051/339-689

Имеил:  s.cvijic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске бр. 111/13 и 106/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о коефицијентима за обрачун накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом и циљевима управљања амбалажом и амбалажним отпадом за 2015. и 2016. годину (Службени гласник Републике Српске бр. 06/16 и 67/16)
Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом (Службени гласник Републике Српске број 36/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Податак да у власништву или закупу има пословни простор површине 50 м2

Обавезна документација
- Докази о испуњавању услова из члана 66. Закона о управљању отпадом
- Доказ о регистрацији за обављање дјелатности управљања отпадом
- План управљања амбалажним отпадом
- Приказ симбола амбалаже, ако постоји намјера да се користи у систему поступања са амбалажним отпадом
- Уговоре или предуговоре с најмање десет субјеката који су своје обавезе управљања амбалажним отпадом пренијели на оператера и који на тржиште стављају најмање 8000 тона амбалаже на годишњем нивоу
- Уговори или предуговоре са подизвођачима, који су овлаштени сакупљачи, односно рециклажери за све врсте амбалажних материјала
- Доказ о власништву пословног простора или уговор о закупу пословног простора
- Овјерене копије диплома о високој стручној спреми за кадрове
- Доказ о пријави запослених

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Исти као и за издавање дозволе.

Разлози за престанак важења одобрења
Ако дође до промјене услова, не обезбиједи управљање у складу са прописима, не достави годишњи извјештај, не испуњава циљеве.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење којим се издаје дозвола је коначно у управном поступку али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.