Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
811

Назив одобрења
ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Сврха одобрења
Прописују се услови за рад физичких лица

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Дамир Шеранић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/339-531

Имеил:  d.seranic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 70/13 и 24/15)
Уредба о висини накнаде за трошкове издавања лиценци (Службени гласник Републике Српске број 99/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Личне податке

Обавезна документација
- Диплома о стеченом нивоу образовања
- Увјерење о положеном стручном испиту за област за коју лиценцу тражи
- Увјерење - референс листа, коју под пуном кривичном и материјалном одговорношћу за тачност података издаје правно лице код којег је подносилац захтјева стекао радно искуство или код којег је сада запослен, о учешћу:
1) на изради најмање пет докумената просторног уређења, са тачним називом и годином израде документа или
2) на изради техничке документације за најмање пет објеката, са тачним називом и годином израде или
3) на грађењу, односно извођењу радова за најмање пет објеката одговарајуће врсте и намјене са тачним називом и годином изградње
- Потврда о радном искуству у струци на пословима за које лиценцу тражи, овјерену од правног лица код којег ради и копију радне књижице, односно уговор о волонтирању за волонтере
- Копија личне карте
- Доказ о плаћеним трошковима за издавање лиценце

Уколико захтјев за лиценцу подноси лице чије занимање није наведено у члану 8. став 1. Правилника дужно је осим обавезне документације доставити и доказ од министарства надлежног за образовање о спроведеном поступку нострификације или другом одговарајућем поступку у којем је утврђено којем занимању одговара његово звање, односно титула коју је стекао у одређеном научном пољу.

Уколико је документација која се прилаже уз захтјев издата на неком од језика који нису у службеној употреби у Републици Српској, лице је дужно уз документацију доставити и превод те документације на један од службених језика у употреби у Републици Српској, а чији превод и овјеру је извршио овлаштени судски тумач.

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Одузимање лиценце у случајевима прописаним Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.