Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
063

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ БРОКЕРА У ОСИГУРАЊУ У БАНЦИ

Сврха одобрења
Издавање дозволе за обављење дјелатности брокера у осигурању у банци.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Осигурање, реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног социјалног осигурања
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић-Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о посредовању у осигурању (Службени гласник Републике Српске бр. 17/05, 64/06 и 106/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за обављање послова и дјелатности посредовања у осигурању (Службени гласник Републике Српске број 10/11)
Одлука о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 56/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Измјене оснивачког акта или статута, као нотарски обрађене исправе, са одредбама о допуни дјелатности
- Одлука надлежног органа о организовању посебне организационе јединице
- Одлука надлежног органа о именовању руководица организационе јединице
- Пословни и финансијски план, за прве двије године пословања
- Доказ о власништву или другом правном основу држања и употребе пословног простора
- Рјешење Агенције за банкарство Републике Српске
- Приједлог интерних процедура о начину обављања дјелатности брокера у осигурању, те заштити докумената и информација
- Копија уплатнице о плаћеној накнади на рачун Агенције
- Списак повезаних лица, односно потписана и овјерена изјава оснивача да нема таквих повезаних лица
- Закључен двогодишњи уговор о осигурању одговорности од дјелатности и професионалног немара, у складу са чланом 14. став 1, тачка д) Закона о посредовању у осигурању, за банку које Агенција утврђује приликом уписа банке у регистре посредника у осигурању
- Обезбјеђење кадровских предуслова које Агенција утврђује приликом вршења уписа банке у регистре посредника, а након регистрације код надлежног суда

Накнада у КМ
5.000 КМ први пут, 2.500 КМ сваки наредни пут

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
2 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
По истеку важења, одобрење се продужава на захтјев, уз испуњење прописаних услова.

Разлози за престанак важења одобрења
Чл. 10. и 22. Закона о посредовању у осигурању

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно).

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.