Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
813

Назив одобрења
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

Сврха одобрења
Утврђивање услова за пројектовање и изградњу објекта

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Бранкица Ивановић, Сања Даниловић и Драган Савовић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/339-530

Имеил:  b.ivanovic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова (Службени гласник Републике Српске број 69/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Лични подаци о подносиоцу захтјева (име и презиме/назив правног лица, адреса становања/сједиште, датум подношења захтјева и др.)
- Подаци о предмету захтјева (врста и намјена објекта, врста радова на објекту, адреса локације на којој се планира грађење, ознака катастарских честица - стари и нови премјер)
- Подаци о власницима, односно корисницима сусједних објеката и земљишта, ако се ради о подручју за које није донесен спроведбени документ просторног уређења

Обавезна документација
- Урбанистичко-технички услови и стручно мишљење ако нема спроведбеног документа просторног уређења, који се достављају у три примјерка само ако се раде ван органа надлежног за послове уређења простора јединице локалне самоуправе
- Копија катастарског плана, односно ажурна геодетска подлога за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте, овјерене од органа надлежног за послове премјера и катастра
- Доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег објекта
- Опис објекта
- Сагласности на локацију објекта предвиђене у урбанистичко-техничким условима на основу посебних закона зависно од врсте и намјене објекта (комуналних предузећа која управљају комуналном инфраструктуром, јавних предузећа која управљају јавном инфраструктуром и слично), ако такве сагласности нису садржане у урбанистичко-техничким условима
- Рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене утицаја, ако је њено спровођење обавезно у складу са посебним прописом
- Идејни пројекат и доказ о влсништву или праву грађана над земљиштем за објекте за које према одредбама овог закона није потребна грађевинска дозвола

Накнада у КМ
22

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Локацијски услови важе до измјене важећег или доношења спроведбеног плана, ако је прописана обавеза његовог доношења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења
Измјена важећег или доношење новог плана

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против управног акта Министарства којим се одбија захјтев за издавање локацијских услова у року од 30 дана од дана пријема управног акта може се покренути управни спор у складу са Законом о управним споровима.

Напомена
Ако је донесен спроведбени плански документ, није потребно прибављати сагласности на локацију објекта прописане посебним законима.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.