Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
625

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ - САГЛАСНОСТ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОПЕРАТЕРА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА

Сврха одобрења
Врши се развој поштанских услуга, либерализација тржишта, запошљавање

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Поштанске и курирске дјелатности

Област:
- Дјелатности пружања осталих поштанских и курирских услуга
- Дјелатности пружања универзалних поштанских услуга

Грана:
- Дјелатности пружања осталих поштанских и курирских услуга
- Дјелатности пружања универзалних поштанских услуга
Шифра:
H 53.2.53.20
H 53.1.53.10

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Владо Прпош

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-382

Имеил:  v.prpos@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о поштанским услугама РС (Службени гласник Републике Српске број 30/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за обављање дјелатности оператера поштанског саобраћаја (Службени гласник Републике Српске број 110/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
За оснивача оператера:
- оснивачки акт
- доказ о пословном простору
- потврда о приступу јавној поштанској мрежи
- план потребних средстава рада и улагања у иста
- план кадрова
- спецификација поштанских услуга
- изјаву о висини и начину уплате оснивачког капитала
- доказ о измирењу пореских обавеза
- податке о оснивачу/-има са сљедећим доказима:
1. за физичко лице: овјерена фотокопија личне карте, односно пасоша, подаци о образовању и кратки преглед професионалних активности и радног искуства, изјава о имовинском стању и приходима, те да се против истог не води кривични поступак и да није осуђивано за учињено кривично дјело из области привредног или финансијског криминала
2. за правно лице: рјешење о регистрацији, финансијски извјештај за претходну годину и доказ да није прекршајно кажњавано.

За оператора поштанског саобраћаја:
- да је уписан у судски регистар
- да је донио цјеновник поштанских услуга
- да је донио опште и посебне услове за вршење поштанских услуга
- да је донио номенклатуру за вршење поштанских услуга
- да јавни поштански оператер има програм издавања поштанских марака
- да на пословном рачуну посједује уплаћена новчана средстава или друга средства прописана Законом, у вриједности прописаној као новчани улог за оснивање субјекта уписа у зависности од правне форме оснивања, као и средства резерви неопходна за покриће евентуалних ризика пословања у износу од 10% планираног прихода
- да има рјешење надлежног органа да пословни простор који посједује (у власништву или под закупом) за пружање услуга оператера поштанског саобраћаја испуњава услове у погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите и унапређивања животне средине, као и друге прописане услове
- да посједује средства рада (транспорна возила и опрему) намијењену вршењу регистроване дјелатности
- да је прописао и објавио дневно радно вријеме пружања услуга оператера поштанског саобраћаја
- да посједује закључен уговор о праву кориштења поштанске мреже јавног поштанског оператера, осим за курирске услуге
- да је у складу са прописима прибавио одобрење, односно лиценцу Агенције за поштански саобраћај БиХ, за обављање услуга поштанског саобраћаја на одређеној територији.

Накнада у КМ
10,00

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неодређено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нису предвиђени с обзиром на вријеме важења.

Разлози за престанак важења одобрења
Нарушавање одредби чл. 6. и 10. Правилника

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење је коначно. Не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.