Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
874

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРОМЕТА, СКЛАДИШТЕЊА И УПОТРЕБЕ БИОЦИДА

Сврха одобрења
Утврђивање испуњености услова код правних лица у погледу простора, кадра и опреме

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња хемикалија и хемијских производа

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство здравља и социјалне заштите

Контакт особа:  мр фарм. Џејна Милаковић-Рамадани

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-434

Имеил:  d.milakovic-ramadani@mzsz.vladars.net

Закон(и)

Закон о хемикалијама (Службени гласник Републике Српске број 25/09)
Закон о биоцидима (Службени гласник Републике Српске број 37/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о утврђивању услова за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија (Службени гласник Републике Српске број 27/14, 28/14 и 42/16)
Правилник о условима за обављање дјелатности производње, промета, коришћења и складиштења биоцида (Службени гласник Републике Српске број 79/14)
Правилник о висини накнада које се односе на опасне хемикалије и производе (Службени гласник Републике Српске бр. 125/11 и 27/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Тлоцрт објекта (кроз Технички елаборат о безбједности)
- Списак биоцида са назнаком намјене и просјечне годишње количине (кроз Технички елаборат о безбједности)
- Хемијске картице за опасне хемикалије према прописаном обрасцу (кроз Технички елаборат о безбједности)
- Списак сировина и опис технолошког поступка производње за биоциде (за лица која се баве производњом) (кроз Технички елаборат о безбједности)
- Списак средстава и опреме за личну заштиту на раду и пружање прве помоћи (кроз Технички елаборат о безбједности)
- Стандардне оперативне процедуре (кроз Технички елаборат о безбједности)
- Овјерена изјава одговорног лица да су испуњени прописани услови у погледу кадра, простора и опреме за обављање предметне дјелатности (кроз Технички елаборат о безбједности)

Обавезна документација
- Рјешење суда о упису у судски регистар или одлука о оснивању предузећа (нотарски обрађена)
- Овјерена фотокопија дипломе за одговорно лице - савјетника за хемикалије
- Образац ПД3100 за одговорно лице
- Увјерење за савјетника за хемикалије
- Доказ о обезбијеђеном складишту за хемикалије (фотокопија власничког листа или уговора о закупу)
- Технички елаборат о безбједности (уколико се захтијева правилником)
- Овјерена изјава о испуњености прописаних услова
- Доказ о уплати накнаде за издавање рјешења у износу који је прописан Правилником о висини накнада које се односе на опасне хемикалије и производе
- Републичка административна такса од 12 КМ

Накнада у КМ
300 КМ или 500 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Ревизија рјешења (накнада за ревизију 150 КМ или 250 КМ).

Разлози за престанак важења одобрења
Промјена услова утврђених у поступку издавања одобрења.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема право жалбе, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.