Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
934

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ДЕРИВАТА НАФТЕ

Сврха одобрења
Давање овлаштења за обављање дјелатности производње деривата нафте

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња кокса и рафинираних нафтних производа

Област:
- Производња рафинисаних нафтних производа

Грана:
- Производња рафинисаних нафтних производа
Шифра:
C1919.2.19.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

Контакт особа:  Небојша Сушић; Мирко Вулетић

Адреса:  Српска 2, 89 101 Требиње ,

Телефон/Фаx:  059/272-412; 059/271-419

Имеил:  nsusic@reers.ba; mvuletic@reers.ba

Закон(и)

Закон о нафти и дериватима нафте (Службени гласник Републике Српске бр. 36/09 и 102/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о издавању дозвола (Службени гласник Републике Српске бр. 39/10 и 65/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Општи подаци о подносиоцу захтјева
- Основни технички подаци
- Основни финансијски подаци
- Квалификациона структура запосленог особља

Обавезна документација
Докази који се прилажу уз захтјев:
1. Рјешење о упису у судски регистар са прилозима
2. Матични број и јединствени идентификациони број (ЈИБ) подносиоца захтјева
3. Статут подносиоца захтјева
4. Приказ подручја на коме се обавља дјелатност из сектора нафте и деривата нафте са шематским приказом нафтног система са окружењем
5. Организациона структура подносиоца захтјева (организациона шема), систематизација радних мјеста, подаци о броју запослених и њиховој стручној оспособљености (укључујући податке о положеним стручним испитима захтијеваним за обављање дјелатности и врстом радног уговора) и изјава подносиоца захтјева да има стручно оспособљене кадрове за обављање захтијеване дјелатности или закључене уговоре са другим правним или физичким лицима који имају стручну оспособљеност за обављање енергетске дјелатности
6. Изјава подносиоца захтјева да има објекте, инсталације и опрему коју може користити, ставити у погон за обављање енергетске дјелатности или закључени уговори са другим правним или физичким лицима који имају утицаја на техничку квалификованост
7. Годишњи и трогодишњи планови пословања подносиоца захтјева
8. Опис система мјерења и евиденција мјерних уређаја на примопредајним мјестима
9. Докази у вези са праћењем квалитета нафте, односно деривата нафте у складу са прописима
10. Комплет финансијских извјештаја за претходне три године који садржи: извјештај о финансијском положају (биланс стања), извјештај о укупном резултату у периоду (биланс успјеха), извјештај о токовима готовине, извјештај о промјенама на капиталу, напомене (ноте) уз финансијски извјештај и извјештај независног ревизора или почетни извјештај о финансијском положају за новоформиране субјекте
11. Изјава подносиоца и потврде пословних банака да подносилац захтјева располаже довољним властитим средствима или да има могућност кредитног задужења код банке или могућност добијања банкарских гаранција за несметано обављање дјелатности у складу са плановима развоја
12. Изјава подносиоца и потврде пословних банака о свим отвореним трансакцијским рачунима подносиоца захтјева и њиховом статусу (евентуалне блокаде и обим промета) у посљедњем мјесецу прије дана подношења захтјева
13. Уговори о кредитима (дугови, позајмице) са отплатним планом, ако се обављање енергетске дјелатности финансира путем кредита
14. Увјерење надлежног органа да подносиоцу захтјева или његовом законском заступнику не траје изречена мјера забране обављања позива, привредне дјелатности или дужности за коју се захтијева издавање дозволе
15. Увјерење надлежног суда да се над подносиоцем захтјева не води стечајни или ликвидациони поступак
16. Попис објеката, постројења, опреме и уређаја са техничким параметрима и регистар основних средстава из рачуноводствене евиденције који су потребни за обављање дјелатности, који садржи неопходне податке о датуму набавке, датуму стављања у употребу, набавној вриједности, исправци вриједности, годишњем трошку амортизације, накнадним процјенама, обезвријеђењу, фер вриједности, ревалоризационој резерви ако је примјењиво, степену истрошености са политиком амртизације и номенклатуру за обрачун амортизације.
17. Изјава/потврда о осигурању постројења и опреме за обављање дјелатности
18. Употребне дозволе према законима из области уређења простора и грађења или овјерена фотокопија, а изузетно, у случају немогућности прибављања оригиналног документа, може се доставити фотокопија употребне дозволе, уз изјаву овлашћеног лица о разлозима немогућности њихове доставе
19. Еколошка дозвола, прибављена у складу са прописима
20. Уговор о концесији, гдје је примјењиво
21. Планови и извјештаји о одржавању производног система у посљедње три године
22. Записници и рјешења надлежних инспекцијских органа и преглед активности које су спроведене на основу рјешења надлежног органа у вези са техничком исправности система (заштита на раду, заштита од пожара и експлозија и заштита животне средине) у периоду од 12 мјесеци прије дана подношења захтјева за издавање дозволе
23. Изјава о намјери увођења или план и програм увођења, односно изјава о уведеном или копија сертификата о уведеном систему управљања квалитетом (стандард ИСО 9001) и систему управљања заштитом животне средине (стандард ИСО 14001) у свој пословни систем, или изјава и доказ о уведеном другом стандарду
24. Доказ о уплати једнократне регулаторне накнаде
Изјаве уз захтјев:
1.Правно лице које заступам, регистровано је за обављање дјелатности за коју подносим захтјев
2. Правном лицу које заступам, није одузета дозвола за обављање дјелатности у последњих пет година прије подношења захтјева, (ако је подносилац захтјева у претходном периоду био корисник дозволе).
3. Правном лицу које заступам не траје изречена безбиједносна или заштитна мјера забране обављања позива, привредне дјелатности или дужности за коју се захтјева издавање дозволе
4. Правном лицу које заступам у раздобљу које претходи подношењу захтјева за обављање дјелатности била је одређена одлука недлежног органа за отклањање недостатака у вези техничке исправности. Ако да, правно лице је те недостатке отклонило
5. Изјава подносиоца захтјева о приватању висине и распореда уплате регулатрне накнаде
6.Изјава подносиоца захтјева о тачности и вјеродостојности достављених података

Накнада у КМ
2000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
180 дана

Вријеме важења одобрења
До 5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
У складу са чланом 13. Закона о нафти и дериватима нафте и чланом 64. Правилника о издавању дозвола.

Разлози за престанак важења одобрења
У складу са чланом 14. Закона о нафти и дериватима нафте и члановима 67. и 68. Правилника о издавању дозвола.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор пред Окружним судом у року од 30 дана од дана доставе рјешења.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.