Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
660

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Сврха одобрења
Подстицаји у области туризма и угоститељства

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Драгана Пупчевић-Ристић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, ,78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-765

Имеил:  d.pupcevic@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о туризму (Службени гласник Републике Српске бр. 70/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма (Службени гласник Републике Српске број 32/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Пријава подносиоца и пријава пројекта
- Пројектни приједлог
- Извод о упису у регистар надлежног органа
- Рјешење о регистрацији код Пореске управе Републике Српске - ЈИБ или увјерење о регистрацији ПДВ обвезника код Управе за индиректно опорезивање БиХ
- Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама, не старије од 90 дана од дана расписивања конкурса
- Копија уговора о отвореном жиро-рачуну
- Потврда надлежног суда да над привредним друштвом није покренут поступак
- Доказ о обезбијеђеним изворима финансирања пројекта (уговор о кредиту, уговори о суфинансирању пројекта)
- Извјештај о утрошку буџетских средстава која су додијељена у години која претходи години за коју је расписан конкурс с комплетном документацијом, осим у случајевима уколико субјект није финансиран од стране Министарства, или је достављен извјештај прије расписивања конкурса, као и у случају уколико Министарство није дозначило средства по потписаном уговору
- Доказ о уплати републичке административне таксе

Накнада у КМ
У зависности од дјелатности

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Није временски ограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Материјалним прописом није предвиђено продужење рјешења; може се издати ново рјешење.

Разлози за престанак важења одобрења
По захтјеву странке.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење је коначно у управном поступку, али се може покренути управни спор тужбом у року од 30 дана од дана издавања рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.