Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
703

Назив одобрења
ИЗДАВАЊЕ ПРОБНИХ ТАБЛИЦА

Сврха одобрења
Кориштење возила у саобраћају

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Булевар Десанке Максимовић 4, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/334-357

Имеил:  goranvajagic@mup.rs

Закон(и)

Закон о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о регистровању возила (Службени гласник БиХ број 69/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Лични подаци

Обавезна документација
- Захтјев
- Доказ о власништву над возилом:
1. за возила која нису била раније регистрована: рачун о
продаји возила издат на име купца возила или купопродајни
уговор или даровни уговор или записник о лицитацији или
други ваљан доказ којим се доказује власништво
2. за ново - произведена возила: рачун о продаји возила издат
на име купца возила уз доказ (уговор) овлаштеног
дистрибутера за продају појединих марки возила
3. за возила раније регистрована: уз доказ из става 1. тачке
а) подтачка 1. прилаже и образац којим се доказује
власништво с доказом о одјави возила у иностранству
- Полиса о обавезном осигурању возила
- Доказ о проведеном царинском поступку
- Доказ о идентитету власника возила:
1. за физичка лица:
- лична карта за држављане БиХ
- лична карта за странце - за странце са одобреним сталним
боравком
- овјерена копија путне исправе и рјешење о одобреном
боравку - за странце са одобреним привременим боравком,
2. за правна лица: овјерена копија рјешења са посљедњим
измјенама о упису у судски регистар за правна лица или
другог регистра, осим ако се важеће рјешење о
упису у судски регистар већ налази у евиденцији
надлежног тијела,
3. за страна дописништва, трговинска, културна, привредна и
друга представништва: овјерена копија рјешења о упису у
регистар страних представништава у БиХ
- Доказ о уплати прописаних накнада за пробне регистарске
таблице

Накнада у КМ
15

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
До 15 дана

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена
Рок важења пробних таблица је до 15 дана. Цијена по дану кориштења пробне таблице је 5,00 КМ.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.