Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
740

Назив одобрења
ПОНОВНА РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА

Сврха одобрења
Кориштење возила у саобраћају

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Булевар Десанке Максимовић 4, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/334-357

Имеил:  goranvajagic@mup.rs

Закон(и)

Закон о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о регистровању возила (Службени гласник БиХ број 69/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Лични подаци

Обавезна документација
- Захтјев за поновну регистрацију возила:
- Доказ о власништву над возилом (потврда о власништву возила, односно саобраћајна дозвола)
- Доказ о извршеним обавезама прописаним Законом и прописима донесеним на основу Закона, а које су у вези са употребом возила, осим у случају када се поновна регистрација врши у периоду за који наведене обавезе вриједе
- Полиса о обавезном осигурању возила
- Доказ о уплати прописаних накнада за обрасце и регистарске таблице који се издају приликом регистровања возила
- Доказ о техничкој исправности возила који не може бити старији од 30 дана у електронској форми
- Потврда овлашћене станице техничког прегледа о испуњавању техничко-експлоатационих услова за обављање регистроване дјелатности (у писаној форми) у случају да возило служи за обављање исте
- Потврда о испитивању и сертификат, ако је возило појединачно произведено или преправљено
- Доказ о идентитету власника возила:
1. за физичка лица:
- лична карта за држављане БиХ
- лична карта за странце - за странце са одобреним сталним боравком
- овјерена копија путне исправе и рјешење о одобреном боравку - за странце са одобреним привременим боравком
2. за правна лица: овјерена копија рјешења са посљедњим измјенама о упису у судски регистар за правна лица или другог регистра, осим ако се важеће рјешење о упису у судски регистар већ налази у евиденцији надлежног тијела
3. за страна дописништва, трговинска, културна, привредна и друга представништва: овјерена копија рјешења о упису у регистар страних представништава у БиХ
- Доказ о одобреној дјелатности и доказ о одређеном матичном броју правног лица или пореском броју, осим ако се важећи докази за ту годину већ налазе у евиденцији надлежног тијела
- Доказ о регистровању дјелатности у БиХ и потврда о запослењу у страном представништву коју издаје страно представништво, а потписује лице овлашћено за потписивање у име представништва - за странце у културним представништвима и страним дописништвима као и сталне стране дописнике
- Доказ о техничкој исправности уређаја за гас, за возила на гасни погон
- Доказ о уплати услуге техничког прегледа у складу са важећим цјеновником
- Доказ о уплати полисе обавезног осигурања

Накнада у КМ
40

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.