Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
838

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА УЛАГАЊЕ У ЕУ

Сврха одобрења
Контрола, управљање улагањима друштава, уз поштовање принципа диспрезије и разноврсности улагања, уз рочну усклађеност улагања са обавезама

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Осигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања

Грана:
- Осигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања
Шифра:
J 66.0

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић-Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2 ,78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors. kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о друштвима за осигурање (РС 17/05, 01/06 и 64/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (РС 5/08 и 28/09)
Правилник о висини и начину улагања средстава за покриће техничких резерви и минималног гарантног фонда друштава за осигурање (РС 10/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за улагање у ЕУ
- Хартије од вриједности које испуњавају услове:
-хартије од вриједности чији је емитент земља чланица ЕУ, централне банке тих држава, међународне финансијске организације или у хартије од вриједности за које гарантује неки од ових субјеката;
-обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности којима се тргује на организованим тржиштима хартија од вриједности у земљи чланици ЕУ, под условом да су им агенције за процјену бонитета Стандард&Поорс или Фитцх-ИБЦА или Моодѕс утврдиле кредитни рејтинг од најмање "А"

Накнада у КМ
3000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Неиспуњавање услова да улагања изван БиХ не могу прелазити укупно 20% средстава друштва, а по једном емитенту до 5% средстава

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно)

Напомена
Друштво за осигурање је обавезно, да за вријеме трајања дозвле за рад, износ у висини од 50% минималног гарантног фонда, држи намјенски у ороченом депозиту или хов, који искључиво служи у сврху заштите осигураника и очувања солвентности друштва

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.