Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
077

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА ИЗБОР ОВЛАШТЕНОГ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Сврха одобрења
Давање сагласности друштву за осигурање за избор овлаштеног независног ревизора

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Осигурање, реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног социјалног осигурања
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић­ Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2, 78 000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске бр. 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 56/10)
Правилник о садржају извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских и других извјештаја друштава за осигурање (Службени гласник Републике Српске број 7/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Приједлог одлуке Скупштине друштва за осигурање о именовању овлашћеног привредног друштва за ревизију (независног ревизора)
- Овјерена копија рјешења о издавању лиценце-дозволе за рад привредном друштву за ревизију (независном ревизору)
- Потписана изјава директора привредног друштва за ревизију (независног ревизора) да, у години на коју се односи ревизија, није код истог друштва обављао консултантске или сличне услуге
- Потписана изјава директора привредног друштва за ревизију (независног ревизора) да, у претходној години, није код предметног друштва, на основу обављене ревизије, остварено више од половине укупног прихода, што потврђује билансом успјеха и изјавом о наплаћеној накнади за обављену ревизију у том друштву
- Потписана изјава директора привредног друштва за ревизију (независног ревизора) да је у односу на друштво и акционаре друштва независан, да нема однос који би могао довести у питање независност и непристрасност
- Потписана изјава директора друштва за осигирање да, у години на коју се односи ревизија, независни ревизор није код предметног друштва обављао консултантске или сличне услуге
- Копија уплатнице о плаћеној накнади на рачун Агенције

Накнада у КМ
500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Независни ревизор код истог друштва не може обављати ревизију финансијских и других извјештаја више од пет узастопних претходних година.

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно).

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.