Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
835

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР ОВЛАШТЕНОГ РЕВИЗОРА

Сврха одобрења
Давање сагласности друштву за осигурање за избор овлаштеног ревизора

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Осигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања

Грана:
- Осигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања
Шифра:
J 66.0

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић-Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2 ,78 000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о друштвима за осигурање (РС 17/05, 01/06 и 64/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржају извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских и других извјештаја друштава за осигурање (РС 7/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Рјешење о издавању дозволе за рад
- Изјава да није обављао код истог друштва консултантске или сличне услуге
- Изјава о наплаћеној накнади за обављену ревизију у том друштву
- Изјава да је у односу на друштво и акционаре друштва независан, односно да нема однос који би могао довести у питање независност и непристрасност

Накнада у КМ
500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Независни ревизор код истог друштва не може обављати ревизију финансијских и других извјештаја више од пет узастопних претходних година

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно)

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.