Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
066

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉЕЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ БРОКЕРА У ОСИГУРАЊУ БРОКЕРСКОМ ДРУШТВУ

Сврха одобрења
Издавање дозволе за обављање дјелатности брокеру у осигурању брокерском друштву

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Осигурање, реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног социјалног осигурања
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић­ Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића 8/2, 78 000 Бањалука , ,

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о посредовању у осигурању (Службени гласник Републике Српске бр. 17/05, 64/06 и 106/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 56/10)
Правилник о условима за обављање послова и дјелатности посредовања у осигурању (Службени гласник Републике Српске број 10/11)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Оснивачки акт или статут брокерског друштва, као нотарски обрађена исправа
- Доказ да су оснивачи брокерског друштва, на привремене депозитне рачуне код банака, депоновали своје улоге у доо или ад, у износу прописаном за минимални оснивачки капитал ових друштава
- Одредба оснивачког акта или статута да је дјелатност брокера у осигурању једина дјелатност брокерског друштва
- Пословни и финансијски план брокерског друштва, за прве двије године пословања
- Одлука оснивача друштва или одредба оснивачког акта или статута о именовању законског заступника друштва из реда овлашћених и регистрованих брокера у осигурању
- Доказ о власништву или другом правном основу држања и употребе пословног простора
- Списак повезаних лица, односно потписана и овјерена изјава оснивача да нема таквих повезаних лица
- Копија уплатнице о плаћеној накнади на рачун Агенције
- Закључен двогодишњи уговор о осигурању одговорности од дјелатности и професионалног немара, у складу са чланом 14 став 1, тачка д) Закона о посредовању у осигурању, за брокерско друштво која Агенција утврђује приликом уписа брокерског друштва у регистре посредника у осигурању
- Обезбјеђење кадровских предуслова које Агенција утврђује приликом вршења уписа брокерског друштва у осигурању у регистре посредника, а након регистрације код надлежног суда

Накнада у КМ
5.000 први пут, 2.500 сваки наредни пут

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
2 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
По истеку важења одобрења, одобрење се продужава на захтјев, уз испуњење прописаних услова.

Разлози за престанак важења одобрења
Чл. 15. и 22. Закона о посредовању у осигурању

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно).

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.