Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
073

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА РАД БРОКЕРУ У ОСИГУРАЊУ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Сврха одобрења
Издавање овлашћења физичким лицима за обављање брокерских послова у осигурању

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Осигурање, реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног социјалног осигурања
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић­

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2, 78 000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о посредовању у осигурању (Службени гласник Републике Српске бр. 17/05, 64/06 и 106/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 56/10)
Правилник о условима за обављање послова и дјелатности посредовања у осигурању (Службени гласник Републике Српске број 10/11)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Овјерена копија свједочанства или дипломе о стеченој стручној спреми (образовању)
- Потврда о радном искуству у струци, у осигурању
- Увјерење о положеном стручном испиту за брокера у осигурању
- Оригинално увјерење надлежног органа да подносилац захтјева није под надзором или старањем (не старије од 6 мјесеци)
- Изјава лица да није правоснажно осуђивано за кривична дјела: утаје и проневјере у служби, злоупотреба положаја, фалсификовање, употреба фалсификованих докумената, крађа јавне или приватне имовине, давање лажних изјава, давање или узимање мита или било које друго кривично дјело предвиђено законом, у вези са обављењем његове професионалне дјелатности и да му није изречена мјера безбједности забране обављања одговарајуће дјелатности, овјерена од стране нотара, суда или административне службене јединице локалне самоуправе
- Копија уплатнице о плаћеној накнади на рачун Агенције

Накнада у КМ
300 први пут, 150 сваки наредни пут

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
2 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
По истеку важења одобрења, одобрење се продужава на захтјев, уз испуњење прописаних услова.

Разлози за престанак важења одобрења
Чл. 15. и 22. Закона о посредовању у осигурању

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно).

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.