Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
068

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА РАД ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ

Сврха одобрења
Издавање дозволе за рад друштву за осигурање

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Осигурање, реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног социјалног осигурања
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић­

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске бр. 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 56/10)
Одлука о документима који се прилажу уз захтјев за издавање дозволе за рад (Службени гласник Републике Српске број 116/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Уговор о оснивању друштва за осигурање/оригинал или овјерена копија
- Приједлог статута друштва за осигурање/оригинал
- Доказ да су на привремени рачуни код банке уплаћена новчана средства у висини износа основног капитала прописаног одредбама члана 49. Закона о друштвима за осигурање/оригинал
- План пословања друштва за осигурање/оригинал или овјерена копија
- Приједлог аката пословне политике са мишљењем овлашћеног актуара/оригинал
- Списак акционара друштва за осигурање/оригинал
- За акционаре - правна лица који су власници квалификованог удјела: извод из судског регистра или извод из књиге акционара; финансијски извјештаји са ревизорским мишљењем за посљедње три године/оригинал или овјерена копија
- За акционаре - физичка лица који су власници квалификованог удјела: документи сагласно члану 61. Закона о друштвима за осигурање/оригинал или овјерена копија
- Доказ о испуњености услова за предложена лица на значајном положају у друштву за осигурање/оригинал
- Доказ о организационој, кадровској и техничкој оспособљености друштва за осигурање/оригинал
- Име и презиме лица које ће обављати актуарске послове у друштву за осигурање/оригинал

Накнада у КМ
20.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока важења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Одобрење се не продужава/рјешење нема рока.

Разлози за престанак важења одобрења
Услови предвиђени чланом 29. Закона о друштвима за осигурање

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно).

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.