Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
739

Назив одобрења
ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА ОПЕРАТОРА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА У РС

Сврха одобрења
Правичан и економичан поступак регулације цијена у сектору природног гаса

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и топлом водом

Грана:
- Производња гаса и дистрибуција гасовитих горива дистрибутивном мрежом
Шифра:
E 40.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

Контакт особа:  Нада Ћеранић, Мирко Вулетић

Адреса:  Улица Српска број 2, 89 101 Требиње

Телефон/Фаx:  059/272-417, 059/272-419

Имеил:  nada.ceranic@reers.ba, mvuletic@reers.ba

Закон(и)

Закон о енергетици (РС 49/09)
Закон о гасу (РС 86/07)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (РС 9/09)
Правилник о извјештавању (РС 61/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
1. Општи подаци о подносиоцу захтјева
2. Орган управљања (према Статуту предузеће; управни одбор иили надзорни одбор)
3. Руководство (директор, извршни директори, руководиоци радних јединица, погона или сектора)
4. Подаци о запосленима
5. Подаци о оператору транспортног система
6. Подаци о управљању транспортним системом у базној години
7. Значајни догађаји који утичу на пословање
8. Подаци о плану управљања транспортним системом
9. Тарифни ставови
10.Преузимање и испорука природног гаса
11. Приходи и расходи предузећа, алоцирани на дјелатности
12. Подаци о потребном приходу за обављање дјелатности у базној години
13. Потребни приход за обављање дјелатности у периоду примјене тарифа, за сваку годину тарифног периода
14. Планирана улагања у стална средства- - по пројектима
15. Остварење улагања у стална средства - по пројектима
16. Обрачун поврата на уложени капитал за обављање дјелатности
17. Основна средства за обављање дјелатности
18. Вриједност сталних средстава - признате вриједности
19. План и остварење плана одржавања основних средстава
20. Остварење плана инвестиција
21. Дугорочни програм улагања
22. Потребна обртна средства за обављање дјелатности
23. Структура капитала за финансирање пословања
24. Цијена позајмљеног капитала
25. Трошкови рада

Обавезна документација
1. Комплет финансијских извјештаја, укључујући биланс стања, биланс успјеха, извјештај о новчаним токовима, извјештај о промјенама на капиталу, порески биланс.
2. Бруто биланс и регистар основних средстава
3. Извјештај о пословању за базну годину
4. Извјештај независног ревизора
5. Енергетски биланс за наредне три године и остварења енергетског биланса за претходне три године
6. План пословања за наредне три године
7. Детаљни планови инвестиција по пројектима за наредне три године
8. Дугорочни план развоја за најмање пет наредних година

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
270 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Одобење важи док се не покрене нови тарифни поступак по захтјеву подносиоца или Регулатора

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.