Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
950

Назив одобрења
ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ ТАРИФНИХ КУПАЦА ПРИРОДНИМ ГАСОМ У РС

Сврха одобрења
Правичан и економичан поступак регулације цијена у сектору природног гаса

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:
- Производња гаса; дистрибуција гасовитих горива цјевоводима

Грана:
- Дистрибуција гасовитих горива цјевоводима
Шифра:
D 35.2.35.22

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

Контакт особа:  Нада Ћеранић; Мирко Вулетић

Адреса:  Улица Српска број 2, 89 101 Требиње

Телефон/Фаx:  059/272-417; 059/272-419

Имеил:  nada.ceranic@reers.ba; mvuletic@reers.ba

Закон(и)

Закон о гасу (Службени гласник Републике Српске бр. 86/07 и 121/12)
Закон о енергетици (Службени гласник Републике Српске број 49/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса и снабдијевање природним гасом (Службени гласник Републике Српске број 51/14)
Правилник о извјештавању (Службени гласник Републике Српске број 70/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Технички и енергетски подаци на редовном мјесечном, тромјесечном и годишњем нивоу у складу са одредбама члана 17. Правилника о извјештвању

Обавезна документација
- Комплет финансијских извјештаја укључујући Извјештај о финансијском положају - биланс стања, Извјештај о укупном резултату у периоду - биланс успјеха, извјештај о токовима готовине, извјештај о промјенама на капиталу, напомене (ноте) уз финансијски извјештај, порески биланс и бруто биланс у складу са Јединственим регулаторним контним планом - у року од 15 дана од дана подношења надлежном органу периодичног и годишњег финансијског извјештаја;
- Регистар сталних средстава за обављање дјелатности за коју се извјештава - уз годишњи финансијски извјештај;
- Извјештај о пословању - у року од 15 дана од дана усвајања од стране надлежног органа корисника дозволе;
- Ревидирани финансијски извјештај са извјештајем независног ревизора - у року од 90 дана од дана достављања надлежном органу годишњих финансијских извјештаја;
- Електроенергетски, односно биланс природног плина за наредну годину - најкасније посљедњег дана календарске године која претходи години за коју се доноси, а његово остварење - у року од 15 дана од дана истека године за коју је донесен;
- Електроенергетски, односно биланс природног плина за наредне три године - најкасније посљедњег дана у години, која претходи периоду за који се биланс доноси;
- План пословања за наредну годину - најкасније посљедњег дана календарске године која претходи години на коју се односи;
- План пословања за наредне три године - најкасније посљедњег дана у години, која претходи периоду за који се биланс доноси;
- План инвестиција за наредне три године - најкасније посљедњег дана у години, која претходи периоду за који се биланс доноси;
- Годишњи извјештај о остварењу плана инвестиција - за сваку годину трогодишњег инвестиционог плана уз извјештај о пословању;
- Дугорочни план развоја за најмање пет наредних година - најкасније посљедњег дана календарске године која претходи периоду на који се односи.

Накнада у КМ
Нема накнаде.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
270 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Одобење важи док се не покрене нови тарифни поступак по захтјеву подносиоца или Регулатора.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена
Обавезна документација се предаје у оригиналу или овјереној копији.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.