Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
946

Назив одобрења
ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ НАКНАДЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

Сврха одобрења
Утврђивање правичног износа накнаде за прикључење објекта корисника на дистрибутивну мрежу и стварање услова за развој дистрибутивне мреже

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:
- Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије

Грана:
- Дистрибуција електричне енергије
Шифра:
D 35.1.35.13

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

Контакт особа:  Нада Ћеранић; Мирко Вулетић

Адреса:  Српска улица 2, 89 101 Требиње

Телефон/Фаx:  059/272-417; 059/272-419

Имеил:  nada.ceranic@reers.ba; mvuletic@reers.ba

Закон(и)

Закон о енергетици (Службени гласник Републике Српске број 49/09)
Закон о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске 8/08 - Пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 1/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске број 70/10)
Правилник о извјештавању (Службени гласник Републике Српске број 70/10)
Правилник о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу (Службени гласник Републике Српске број 123/08)
Пословник о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
1. основни подаци о подносиоцу захтјева
2. ознаку, назив и опис типа стандардног прикључка
3. спецификација потребних радова на изради техничке документације, пибављању потребних сагласност, рјешавању имовинско правних односа и др. административно и оперативних послова у вези са изградњом са бројем потребних норма сати са квалификационом структуром радне снаге, јединичном цијеном норма сата и укупном цијеном за сваки нормирани рад и спецификацију свих других издатака у вези са овим радовима
4. спецификацију потребних радова на изградњи прикључака по врсти, са бројем потребних норма сати радне снаге, опреме и возила, јединичном цијеном норма сата и укупном цијеном за сваки нормирани рад
5. спецификацију потребни опреме и потрошачког материјала са нормираним количинама, јединичним цијенама и укупном цијеном за сваку ставку
6. укупан износ трошкова изградње типског стандардног прикључка
7. дефинисане типске изведбе прикључног вода и мјерног мјеста за нестандардни прикључак
8. друге податке који се односе на нестандардни прикључак
9. износ накнаде који се обрачунава према обрачунском елементу прикључења снага на име обезбјеђења услова за прикључење за сваку категорију потрошње и групу купаца

Обавезна документација
1. уговори са извођачима или испоручиоцима опреме
2. фактуре испоручилаца опреме и материјала или ситуације извођача радова
3. грађевинске књиге, монтажни дневници
4. документи о издавању робе из складишта
5. финансијски документи са подацима о цијенама материјала и горива
6. докази о просјечној удаљености локације прикључка од сједишта радне јединице
7. други докази потребни за утврђивање накнаде за прикључивање

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
180 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Одобрење важи док се не покрене нови тарифни поступак по захтјеву подносиоца или Регулатора.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена
Обавезна документација се предаје у оригиналу или овјереној копији.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.