Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
531

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ НОТАРА

Сврха одобрења
Врши обраду, овјеравање и потврђивање јавних исправа, те врши и друге послове у складу са законом

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство правде

Контакт особа:  Никола Ковачевић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-327

Имеил:  n.kovacevic@mpr.vladars.net

Закон(и)

Закон о нотарима (Службени гласник Републике Српске бр. 86/04, 2/05,74/05, 91/06, 37/07 и 50/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о вођењу евиденције и обрасцима аката за нотарски испит (Службени гласник Републике Српске број 7/05)
Правилник о раду нотара (Службени гласник Републике Српске бр. 7/05 и 16/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за полагање нотарског испита
- Потврда о похађању припремног семинара за полагање нотарског испита
- Увјерење о држављанству БиХ
- Увјерење о радној способности (љекарско увјерење)
- Овјерена фотокопија дипломе Правног факултета у БиХ или прије 06. априла 1992. године на Правном факултету бивше СФРЈ или нострификована диплома друге државе
- Увјерење о положеном правосудном испиту у БиХ или прије 06. априла 1992. године у бившој СФРЈ. Уколико је правосудни испит положен у некој другој држави, овај услов се стиче након признавања тог испита од стране Министарства
- Увјерење да кандидат има најмање пет година радног искуства на правним пословима након положеног правосудног испита или увјерење да је лице обављало посао нотарског помоћника у трајању најмање три године (овај услов важи за кандидате који испит полажу након прелазног рока од осам година од дана ступања на снагу Закона о нотарима)
- Увјерење да лице није осуђивано на казну затвора за кривична дјела против човјечности и међународног права, против службене или друге дужности или за друго кривично дјело извршено с предумишљајем, које у вријеме именовања још није брисано из казнене евиденције коју води надлежни орган

Накнада у КМ
900 припремни семинар и 2.500 трошкови испита

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
45 дана

Вријеме важења одобрења
До навршених 65 година живота

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
У складу са законом

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против рј. о избору нотара може се уложити приговор министру у року од 8 дана од дана пријема рј. који је дужан одлучити о приговору у року од 15 дана. Рј. којим је одлучено је коначно. Против рј. се може покренути управни спор код надлежног суда.

Напомена
*Рок - односно 60 дана од избора нотара се уручује Повеља о избору.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.