Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
202

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БАНКЕ ДЕПОЗИТАРА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА

Сврха одобрења
Обављање послова у смислу члана 53. Закона

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова

Грана:
- Пословање финансијског тржишта
Шифра:
K 66.1.66.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 82/15)
Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о обављању кастоди послова (Службени гласник Републике Српске бр. 37/10, 60/12, 97/12 и 5/13)
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 58/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме одговорних и запослених лица, њихов ЈМБГ, електронска адреса, бројеви телефона и факса, подаци о радном стажу и стручној спреми)

Обавезна документација
- Одлука о оснивању посебног организационог дијела који ће се бавити пословима депозитара инвестиционих фондова
- Статут
- Одлука о именовању овлашћеног лица
- Увјерење/диплома о стицању стручне спреме за лице које је одређено као руководилац депозитарног одјела
- Овјерена копија радне књижице из које се види радно искуство у високој стручној спреми од најмање 3 године
- Увјерење о некажњавању
- Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да руководеће лице није запослено нити је члан управе или надзорног одбора у друге банке депозитара
- Копија уговора о раду за лице које је одређено као руководилац
- Копија уговора о раду или изјава да ће запослити најмање једно лице на пословима утврђивања вриједности имовине фонда, које је стекло звање инвестиционог менаџера или инвестиционог савјетника и од Комисије добило дозволу за обављање послова са хартијама од вриједности
- Копија уговора о раду или изјава да ће запослити најмање једно лице на пословима контролора
- Копија уговора о раду или изјава да ће запослити најмање једно лице са високом стручном спремом за обављање других послова депозитара
- Овјерена копија или увјерење о стеченој високој стручној спреми за лица која ће обављати послове депозитара
- Прописане и усвојене процедуре рада за обављање послова депозитара
- Доказ да у посљедње 3 пословне године није пословао са губитком
- Доказ о позитивном мишљењу ревизора о финансијским извјештајима за посљедње 3 пословне године
- Оригинални извод из земљишно-књижне евиденције о власништву над пословним простором
- Уговор о закупу пословног простора ако простор није власништво подносица захтјева
- Тлоцрт пословног простора из којег се види физичко разграничење између дјела за депозитарне послове од осталих одјела
- Спецификација одговарајуће опреме и програма те документација о стицању информационог и комуникационог системе
- Прописане процедуре интерне контроле
- Доказ о уплати прописане накнаде
- Правила пословања
- Акт којим се прописују накнаде за обављање послова банке депозитара

Накнада у КМ
3.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
3 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Ако континуирано испуњава услове и обавезе и поднесе захтјев за продужење најкасније 30 дана прије дана истека дозволе.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена
Документа која подноси Централни регистар подносе и кастоди банке које желе да обављају послове депозитара инвестиционих фондова, али оне не добијају дозволу већ се само констатује испуњеност услова према Правилнику.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.