Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
207

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ У ЗВАЊУ ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЈЕТНИКА

Сврха одобрења
Обављање послова са хартијама од вриједности који се тичу савјетовања приликом улагања у хартије у вриједности

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)
Правилник о условима и поступку стицања звања и добијања дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера (Службени гласник Републике Српске бр. 119/06 и 17/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме
- ЈМБГ
- Фотографија
- Пол
- Подаци за контакт (број пословног и мобилног телефона, број факса, електронска адреса)
- Подаци о образовању (врста и степен школске спреме, назив завршене образовне установе)

Обавезна документација
- Копија увјерења о стицању звања инвестиционог савјетника
- Увјерење надлежног органа да није осуђивано за кривично дјело против привреде и платног промета, против службене дужности и за кривично дјело прописано законом и да му није изречена мјера забране обављања истих или сл. послова у вези са хартијама од вриједности, односно овјерени превод таквог увјерења надлежног органа земље чији је држављанин
- Увјерење о држављанству/овјерена фотокопија пасоша, ако је лице страни држављанин
- Овјерена фотокопија радне књижице
- Доказ о испуњавању услова у складу са прописима о запошљавању странаца
- Доказ да је запослен код берзанског посредника или потврду тог берзанског посредника да ће бити запослен
- Доказ о уплати прописане накнаде
- Изјава подносиоца захтјева да ће савјесно, стручно и одговорно обављати послове за чије обављање подноси захтјев
- Изјава подносиоца захтјева да му радни однос код досадашњих послодаваца није престао правоснажном одлуком о престанку радног односа због повреде радне обавезе
- Ако подносилац захтјева није поднио увјерење о неосуђиваности, а држављанин је БиХ, онда је дужно да достави:
1. Увјерење Окружног суда надлежног за мјесто пребивалишта подносиоца о невођењу кривичног поступка, односно о неступању на снагу оптужнице
2. Изјава да није осуђиван за кривично дјело против привреде и платног промета, против службене дужности и за кривично дјело прописано овим законом и да му није изречена мјера забране обављања истих или сличних послова у вези са хартијама од вриједности

Накнада у КМ
900

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
2 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Ако перманентно испуњава услове из дозволе и ако је захтјев за продужење поднесен најкасније 15 дана прије истека дозволе.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.