Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
201

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ ДА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 189. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Сврха одобрења
Обављање послова са хартијама од вриједности из члана 189. Закона

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова

Грана:
- Пословање финансијског тржишта
Шифра:
K 66.1.66.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Лични подаци о именованим лицима (име и презиме, ЈМБГ, адреса, електронска адреса, број телефона и факса)
- Подаци о школској спреми и радном искуству за именована лица
- Подаци о кадровској, организационој и техничкој опремљености Регистра

Обавезна документација
- Оснивачки акт
- Статут
- Доказ о власништву над пословним простором или доказ о преносу права посједа односно уговор о закупу пословног простора који не може бити краћи од 5 година
- Одлука о именовању чланова управног и надзорног одбора Регистра
- Одлука о именовању директора Регистра
- Уговор о раду са директором
- Уговори о раду са лицима која ће обављати послове из дјелатности Регистра
- Доказ о посједовању одговарајућег информационог система за послове регистра, као и систем и методологију за јавно објављивање података
- Доказ о постојању посебних организационих дијелова за ефикасно и јединствено обављање послова
- Доказ о постојању посебног организационог дијела у којем се обављају послови обрачуна и поравнања у вези са пословима који су закључени на берзи и другом уређеном јавном тржишту
- Диплома/увјерење о стеченој високој стручној спреми економисте, правне или електротехничке струке за чланове управног и надзорног одбора Регистра
- Фотокопија радне књижице за чланове управног и надзорног одбора из које је видљиво радно искуство од најмање 5 година у струци
- Доказ о проведеном јавном конкурсу за именовање чланова управног и надзорног одбора (оглас у најмање једним дневним новинама, пријаве кандидата и одлука о приједлогу за именовање по завршеном конкурсу)
- Диплома/увјерење о стеченој високој стручној спреми економског или правног смијера за директора
- Фотокопија радне књижице директора из које је видљиво радно искуство од најмање 5 година у струци
- Доказ о проведеном јавном конкурсу за именовање директора Регистра (оглас у најмање једним дневним новинама, пријаве кандидата и одлука о приједлогу за именовање по завршеном конкурсу)
- Изјаве именованих лица (директора, чланова управног и надзорног одбора да нису у међусобном сродству или браку, да не посједују више од 5% удјела у основном капиталу правних лица којима Комисија даје дозволу за обављање послова)
- Увјерење о неосуђиваности (некажњавању) за именована лица
- Доказ о уплати прописане накнаде за рјешавање захтјева

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена
Сагласност на именовање чланова управног и надзорног одбора те директора, као и давање сагласности на општа акта Регистра се проводи у посебном поступку.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.