Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
968

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ РУКОВОДИОЦА ПОСЕБНОГ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДИЈЕЛА БАНКЕ КОЈИ ОБАВЉА КАСТОДИ ПОСЛОВЕ

Сврха одобрења
Дефинисање услова за обављање послова руковођења и одговорности за повјерене хартије од вриједеости

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Помоћне дјелатности у финансијском посредовању

Грана:
- Помоћне дјелатности у финансијском посредовању, осим осигурања и пензијских фондова
Шифра:
J 67.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Жељко Слијепчевић; Биљана Јоветић Бушиноска

Адреса:  Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 218-356

Имеил:  kontakt@sec.rs.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (РС 92/06, 34/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (РС 34/07)
Правилник о обављању кастоди послова (РС 54/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме
- ЈМБГ
- Адреса
- Број телефона, број факса
- Електронска адреса

Обавезна документација
- Овјерена копија дипломе/увјерења о стицању високе стручне спреме
- Овјерена копија радне књижице на основу које су видљиви подаци о 3 године радног стажа у високој стручној спреми
- Увјерење надлежног органа да наведено лице није осуђивано за кривично дјело против привреде и платног промета, против службене дужности и за кривично дјело прописано Законом, за које је наступила правна посљедица осуде док та посљедица траје, које не може бити старије од 30 дана од дана издавања
- Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наведено лице није запослено, нити је члан управе или надзорног одбора другог берзанског посредника
- Копија уговора о раду на неодређено вријеме, потписаног и овјереног од стране запослених лица и овлашћеног лица кастоди банке

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема временског ограничења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења

Разлози за престанак важења одобрења
Под условима које прописује Комисија

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.