Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
947

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ШУМСКОПРИВРЕДНУ ОСНОВУ

Сврха одобрења
Обезбјеђивање дугорочно-планског газдовања шумама и шумским земљиштем

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, лов и шумарство

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Шумарство и искоришћавање шума и припадајуће услужне дјелатности

Грана:
- Шумарство и искоришћавање шума и припадајуће услужне дјелатности
Шифра:
A 02.0

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Рајко Ђоројевић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-355

Имеил:  r.djorojevic@mps.vladars.net,

Закон(и)

Закон о шумама (РС 75/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о елементима и садржају шумскопривредних основа (РС 57/09)
Правилник о надзору над израдом шумскопривредних основа (РС 57/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Захтјев за издавање сагласности
-Урађену шумскопривредну основу
-Мишљење општине на чијем се подручју налази ШПП
-Мишљење Комисије за рецензију ШПО
-Коначан извјештај о извршеном надзору радова
-Доказ о уплати административне таксе

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Урадити нову шумскопривредну основу

Разлози за престанак важења одобрења
Ако се у току спровођења ШПО утврде битни недостаци или се измјене околности на којима су засноване извршиће се њихова измјена и допуна.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Није дозвољена жалба али се може покренути управни спор тужбом код надлежног суда

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.