Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
490

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ШУМСКОПРИВРЕДНУ ОСНОВУ

Сврха одобрења
Обезбјеђење дугорочно-планског газдовања шумама и шумским земљиштем

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Шумарство и сјеча дрвета

Област:
- Помоћне услужне дјелатности у шумарству

Грана:
- Помоћне услужне дјелатности у шумарству
Шифра:
A0202.4.02.40

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Рајко Ђоројевић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-355

Имеил:  r.djorojevic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о шумама (Службени гласник Републике Српске бр. 75/08 и 60/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о елементима и садржају шумскопривредних основа (Службени гласник Републике Српске број 57/09)
Правилник о надзору над израдом шумскопривредних основа (Службени гласник Републике Српске бр. 57/11 и 79/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за издавање сагласности/оргинал
- Урађену шумскопривредну основу/оргинал
- Мишљење општине на чијем се подручју налази ШПП/оргинал
- Мишљење Комисије за рецензију ШПО/оргинал
- Доказ о уплати административне таксе

Накнада у КМ
10 за шуме у својини РС, а за шуме у приватном власништву нема таксе

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Урадити нову шумскопривредну основу

Разлози за престанак важења одобрења
Ако се у току спровођења ШПО утврде битни недостаци или се измјене околности на којима су засноване извршиће се њихова измјена и допуна.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Није дозвољена жалба али се може покренути управни спор тужбом код надлежног суда.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.