Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
816

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ОСНИВАЧКА АКТА МИКРОКРЕДИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Финансијско посредовање, осим осигурања и пензијских фондова

Грана:
- Остало финансијско посредовање
Шифра:
J 65.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 / 224 - 072

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о микрокредитним организацијама (РС 19/01 (нови закон РС 64/06, примјена од 01.01.2007.))

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о висини накнаде која се плаћа у поступку пред Агенцијом за банкарство (РС 03/07)
Одлука о условима и поступку давања сагласности на оснивачке акте микрокредитних организација (РС 03/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Уговор о оснивању мора да садржи:
- Име и презиме (адреса и пребивалише)
- Назив и сједиште микрокредитне организације
- Циљеви оснивања микрокредитне организације
- Дјелатности микрокредитне организације
- Укупан износ оснивачког капитала који улажу оснивачи микрокредитне организације са описом и процјеном вриједности улога у стварима и правима, те услови за њихово повећање
- Поступак и рокови до којих су оснивачи дужни да упалте средства у капитал и осигурају друге услове
за оснивање и пословање микрокредитне органиѕације
- Изјаве о оснивачком капиталу микрокредитне организације права и обавеза оснивача
- Начин накнаде трошкова оснивача
- Посљедице неизвршавања обавеза оснивача
- Начин рјешавања спорова између оснивача
- Управљање и руковођење микрокредитном организацијом, састав и надлежности органа микрокредитне организације
- Сношење ризика и покриће евентуалних губитака
- Име и презиме лица које представља микрокредитну организацију у поступку оснивања

Нацрт статута садржи:
- Назив и сједиште микрокредитне организације
- Дјелатност,односно послови које ће микрокредитна организација обављати (који морају бити у складу са Законом о микрокредитном организацијом
- Одредбе о капиталу микрокредитне организације (врста, висина, структура, начин и услови повећања
и смањења) или износ капитала који ће бити уплаћен у новчаним средствима или у стварима и правима
- Начин формирања кориштења резерви
- Начин покрића губитка
- Начин сазивања скупштине и одлучивања, састав и надлежност које именује скупштина
- Састав, начин именовања, овлашћења и разрјешавања надлежних органа микрокредитне организације
- Обавезе и права радника са посебним овлашћењима у микрокредитној организацији
- Представљање и заступање микрокредитне организације
- Начин оснивања организационих дјелова микрокредитне организације
- Одредбе о интерној и екстерној ревизији у микрокредитној организацији
- Поступак припајања, спајања и подјеле микрокредитне организације
- Престанак рада микрокредитне организације
- Начин доношења општих аката
- Поступак измјене и допуне статута
- Друга питања у вези са пословањем микрокредитне организације

Обавезна документација

Накнада у КМ
200

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.