Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
305

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕТАЉНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Сврха одобрења
Дефинисање предмета истраживања, простора на којем ће се одвијати истраживање, обима и врсте истражних радова, рокова и количине мин. ресурса

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Грађевинарство
- Стручне, научне и техничке дјелатности
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа
- Изградња објеката нискоградње
- Научно истраживање и развој
- Помоћне услужне дјелатности у вађењу руда и камена
- Специјализоване грађевинске дјелатности

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- Изградња путева и жељезничких пруга
- Помоћне дјелатности за вађење нафте и природног гаса
- Техничко испитивање и анализа
- Уклањање објеката и припремни радови на градилишту

Грана:
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Испитивање терена за градњу бушењем и сондирањем
- Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница
- Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- Помоћне дјелатности за вађење нафте и природног гаса
- Техничко испитивање и анализа
Шифра:
M 71.1.71.12
F 43.1.43.13
F 42.1.42.12
M 72.1.72.19
B0909.1.09.10
M 71.2.71.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство индустрије, енергетике и рударства

Контакт особа:  Дарка Деурић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-413

Имеил:  d.deuric@mier.vladars.net

Закон(и)

Закон о геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Српске број 110/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о поступку одобравања детаљних геолошких истраживања (Службени гласник Републике Српске број 28/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Уговор о концесији за истраживање (ако се истражују угљеви, угљоводоници и остали природни гасови, угљени шкриљци, радиоактивне руде и геотермална енергија)
- Ревидован пројекат детаљних геолошких истраживања
- Топографска карта са уцртаним границама истражног простора и координатама граничних преломних тачака и катастарским парцелама, овјерена од стране подносиоца захтјева
- Рјешење о регистрацији за подносиоца захтјева
- Уговор о пословно-техничкој сарадњи између подносиоца захтјева и правног лица које ће изводити детаљна геолошка истраживања
- Потписана и код надлежног органа овјерена изјава подносиоца захтјева да је ријешио имовинско-правне односе на локацији на којој ће се изводити детаљна геолошка истраживања
- Доказ о плаћеној републичкој административној такси

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Одређено рјешењем.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Рјешењем којим се одобрава извођење детаљних геолошких истраживања, под условом да је извршен ранијим рјешењем предвиђени обим истражних радова.

Разлози за престанак важења одобрења
Дефинисани чланом 37. Закона о геолошким истраживањима.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.