Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
204

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ КАСТОДИ ПОСЛОВА

Сврха одобрења
Обављање послова са хартијама од вриједности у смислу бриге и старања о хартијама од вриједности својих клијената

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)
Правилник о обављању кастоди послова (Службени гласник Републике Српске бр. 37/10, 60/12, 97/12 и 5/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме руководиоца
- ЈМБГ
- Адреса
- Број телефона, број факса
- Електронска адреса
- Врста и опис послова које обавља кастоди банка
- Услови за стицање статуса клијента кастоди банке
- Основ за извршење кастоди послова (уговори, налази, сагласности)
- Услови за закључење и елементи уговора за обављање кастоди послова

Обавезна документација
- Акт о накнадама за обављање кастоди послова
- Статут или други општи акт којим је утврђено да подносилац захтјева има посебне организационе дијелове за ефикасно обављање кастоди послова
- Правила пословања кастоди банке односно берзанског посредника
- Одлука о именовању лица које ће руководити посебним организационим дијелом у којем се обављају кастоди послови и уговор о раду са тим лицем
- Овјерена копија дипломе/увјерења о стицању високе стручне спреме за руководиоца
- Овјерена копија радне књижице на основу које су видљиви подаци о 3 године искуства у високој стручној спреми
- Увјерење надлежног органа да наведено лице није осуђивано за кривично дјело против привреде и платног промета, против службене дужности и кривично дјело прописано Законом за које је настала правна посљедица осуде док та посљедица траје које не може бити старије од 30 дана од дана издавања
- Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наведено лице није запослено нити је члан управе или надзорног одбора другог берзанског посредника
- Копија уговора о раду на неодређено вријеме који је потписало и овјерило запослено лице и овлашћено лице кастоди банке или изјава која је потписана и овјерена од стране подносиоца захтјева да ће засновати радни однос на неодређено вријеме са лицима која ће обављати послове за које се тражи дозвола
- Доказ о власништву пословног простора (оригинални извод из одговарајуће земљишно-књижне евиденције) или уговор о закупу пословног простора (потписан и овјерен код надлежног органа), при чем­у закуп не може трајати краће од 5 година
- Доказ да пословни простор омогућава физички одвојено обављање кастоди послова и других послова са хартијама од вриједности, при чем­у брокерско-дилерско друштво мора обезбједити посебне просторије за обављање кастоди послова
- Спецификација опреме и одговарајућег програма, документација о стицању информационог и комуникационог система (право својине, дугогодишњи закупи, лизинг и сл.) којима се доказује способност подносиоца захтјева да извршава кастоди послове, а нарочито: електронска комуникација са клијентима, повезаност на информациони систем берзе и Централног регистра хартија од вриједности, као и могућност ефикасног коришћења Интернет технологија
- Прописане процедуре интерне контроле којима се обезбјеђује заштита интереса клијената и заштита података о пословању берзанског посредника
- Извод пословне банке да су средства уплаћена на рачун Комисије на име накнаде за рјешавање захтјева или копија уплатнице достављена од стране подносиоца захтјева

Накнада у КМ
5.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
3 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Ако континуирано испуњава услове и обавезе и поднесе захтјев за продужење дозволе најкасније 30 дана прије дана истека дозволе.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена
Приликом издавања дозволе за обављање кастоди послова у заједно са њом се даје сагласност на општа акта кастоди банке те том приликом за давање сагласности на та општа акта није потребно подносити посебан захтјев.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.