Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
807

Назив одобрења
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Сврха одобрења
Грађевинском дозволом обезбјеђује се законита и планска изградња.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Мира Тривић и Драган Злојутро

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-491

Имеил:  m.trivic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржају и контроли техничке документације (Службени гласник Републике Српске број 101/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Локацијски услови
- Доказ о ријешеним имовинско-правним односима
- Уговор о концесији или јавно-приватном партнерству, ако се за тражену изградњу даје концесија или закључи уговор о јавно-приватном партнерству у складу са посебним прописима
- Главни пројекат у три примјерка
- Извјештај о ревизији техничке документације у складу са чланом 114. Закона о уређењу простора и грађењу
- Извјештај и потврда о нострификацији у случајевима из члана 102. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу
- Еколошка дозвола ако је потребна или рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине
- Други докази одређени посебним законима
- Рјешење о утврђивању накнаде за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте, те доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења ових обавеза инвеститор је дужан да достави надлежном органу на његов захтјев прије издавања грађевинске дозволе

Накнада у КМ
У складу са Законом о административним таксама - тарифни број 52

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је издата не почне у року од три године од дана када је грађевинска дозвола постала извршна.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Не може се продужити важење грађевинске дозволе.

Разлози за престанак важења одобрења
Истек рока од три године.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против управног акта Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема управног акта у складу са одредбама Закона о управним споровима.

Напомена
Сви документи се предају у оргиналу или овјереној копији.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.