Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
805

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Сврха одобрења
Обезбјеђење високог нивоа заштите животне средине у цјелини

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала

Област:
- Обрада и одлагање отпада
- Прикупљање отпада
- Рециклажа (прерада) материјала

Грана:
- Обрада и одлагање неопасног отпада
- Обрада и одлагање опасног отпада
- Прикупљање опасног отпада
- Рециклажа (прерада) разврстаних материјала
Шифра:
E 38.2.38.21
E 38.2.38.22
E 38.1.38.12
E 38.3.38.32

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Свето Цвијић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-520, 051/339-504; 051/339-689

Имеил:  s.cvijic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске бр. 111/13 и 106/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о подносиоцу захтјева и одговорном лицу (када се ради о различитим лицима)

Обавезна документација
- Потврда о регистрацији
- План заштите од удеса и овјерен елаборат заштите од пожара
- План затварања постројења
- Изјава о методама претварања или одлагања отпада
- Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења
- Еколошка дозвола
- Локацијски услови
- Грађевинска дозвола
- Копије одобрења и сагласности других надлежних органа издати у складу са посебним прописима
- Финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима
- Потврда о уплати одговарајуће административне таксе

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
За дјелатности сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада 5 година, а за дјелатност одлагања отпада 10 година.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Исти као и за издавање дозволе.

Разлози за престанак важења одобрења
Ако истекне рок, ако се утврди да одговорно лице не испуњава услове, ако је покренут стечајни поступак а активности не настави неко други.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење којим се издаје дозвола је коначно у управном поступку али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена
Сви документи се предају у оригиналу.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.