Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
132

Назив одобрења
ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО

Сврха одобрења
Пријемом у чланство Централног регистра берзански посредници могу да обављају послове са хартијама од вриједности на организованом тржишту

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова

Грана:
- Пословање финансијског тржишта
Шифра:
K 66.1.66.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Централни регистар хартија од вриједности

Контакт особа:  Миодраг Жижић

Адреса:  Симе Шолаје 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/348-713

Имеил:  miodrag.zizic@crhovrs.org

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о висини накнаде која се плаћа за услуге Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука (Службени гласник Републике Српске бр. 71/11 и 67/12)
Правилник о чланству у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бањалука (Службени гласник Републике Српске број 77/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Подаци о подносиоцу захтјева:
- Пуни и скраћени назив
- Матични број(за резиденте)/други идентификациони број(за нерезиденте)
- Сједиште и адреса
- Телефон/телефакс и е-маил адреса
- Врста чланства
Подаци о законском заступнику или др.лицу које је овлашћено за заступање подносиоца захтјева:
- ЈМБ(за резиденте)/други идентификациони број(за нерезиденте)
- Име,име једног родитеља и презиме
- Број личне карте(за резиденте)/број пасоша(за нерезиденте)
- Пребивалиште/боравиште и адреса
- Потпис

Обавезна документација
- Рјешење о упису у судски регистар (за резиденте)/други надлежни регистар према прописима земље сједишта(за нерезиденте)
- Обавјештење о упису у статистички Регистар јединица разврставања и одређивању матичног броја(за резиденте)/акт другог надлежног органа о матичном броју према прописима земље сједишта(за нерезиденте)
- Доказ о испуњавању техничких и кадровских услова
- Копија идентификационог документа за овлашћено лице које је у име подносиоца потписало захтјев
- Пуномоћ за подношење и потписивање захтјева,ако потписник није уписан као овлашћено лице у судски регистар/други надлежни регистар
- Додатни прописани документи у зависности од врсте чланства

Накнада у КМ
Нема накнаде

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
По захтјеву члана,стеч.или ликв.управника,ако је против чл.отворен стеч.или ликв.поступ,усљед припајања или спај.са др.субјек.,изриц.мј.искључења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против рјешења није дозвољена жалба, али се може поднијети тужба за покретање управног спора Окружном суду у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.