Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
008

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕМИСИЈУ АКЦИЈА, КОНВЕРЗИЈУ ПРИОРИТЕТНИХ У ОБИЧНЕ АКЦИЈЕ И МИШЉЕЊЕ О ЕМИСИЈИ ОСТАЛИХ ВРСТА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова

Област:
- Новчано пословање

Грана:
- Остало новчано пословање
Шифра:
K 64.1.64.19

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/220-057

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о банкама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о лиценцирању и другим сагласностима Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 44/14)
Одлука о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
Банка уз захтјев за издавање одобрења за емисију акција наредних емисија АБРС доставља:
- Приједлог одлуке надлежног органа управљања о емисији акција нове класе или нових акција исте класе уз обавезно навођење свих података прописаних у проспекту хартија од вриједности
- Приједлог одлуке надлежног органа управљања о повећању акционарског капитала банке
- План повећања капитала за наредне двије године усвојен од надлежног органа управљања банке са показатељима утицаја повећања акцијског капитала
- Изјава да није одобрила кредите, нити је дала гаранцију за кредите из којих се врши куповина акција
Банка уз захтјев за издавање одобрења осталих врста хартија од вриједности доставља:
- Приједлог одлуке надлежног органа управљања о емисији обвезница, уз обавезно достављање свих података прописаних актима Комисије за хартије од вриједности Републике Српске
- Елаборат о емисији са пројекцијом биланса стања и биланса успјеха (у форми у којој се извјештава АБРС) за период за који се издају обвезнице
- Образложење начина и могућности враћања преузетих обавеза
- План коришћења средстава из емисије
Подносилац захтјева за конверзију приоритетних акција у обичне акције доставља АБРС:
- Приједлог одлуке надлежног органа банке о конверзији и образложење исте
- Листа акционара прије конверзије и пројекција листе акционара по извршеној конверзији
- Сагласност за стицање значајног гласачког права у складу са законом, уколико би се до истог дошло конверзијом

Накнада у КМ
0,10% од вриједности емисије

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Приговор управном одбору Агенције за банкарство Републике Српске.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.