Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
835

Назив одобрења
УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

Сврха одобрења
Контрола квалитета завршеног грађевинског објекта

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Донка Беговиц

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-756

Имеил:  d.begovic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе (Службени гласник Републике Српске број 100/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Грађевинска дозвола са пројектом изведеног стања у два примјерка, уколико је израђен и овјерен у складу са чланом 104. Закона о уређењу простора и грађењу
- Потврда о извршеном геодетском снимању објекта
- Доказ о извршеном снимању подземних инсталација
- Сагласности на изведено стање, када је предвиђено посебним прописима
- Изјава извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објеката из члана 60. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу
- Извјештај надзорног органа
- Енергетски цертификат зграде

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
8 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против управног акта Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема управног акта у складу са одредбама Закона о управним споровима.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.