Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
435

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ (ЛИЦЕНЦА) О ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ШУМАРСТВУ

Сврха одобрења
Минимални услови за извођење шумско-узгојних, радова на заштити шума, на искоришћавању шума и радова на одржавању и градњи шумске инфраструктуре

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Шумарство и сјеча дрвета

Област:
- Гајење шума и остале сличне дјелатности у шумарству
- Помоћне услужне дјелатности у шумарству
- Сјеча дрвета

Грана:
- Гајење шума и остале сличне дјелатности у шумарству
- Помоћне услужне дјелатности у шумарству
- Сјеча дрвета
Шифра:
A0202.1.02.10
A0202.4.02.40
A0202.2.02.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Рајко Ђоројевић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-347

Имеил:  r.djorojevic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о шумама (Службени гласник Републике Српске бр. 75/08 и 60/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о минималним условима које морају испуњавати извођачи радова у шумарству (Службени гласник Републике Српске број 33/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за издавање рјешења (лиценце)/оргинал
- Регистрација предузећа за извођење радова у шумасртву/овјерена копија
- Доказ о упису у регистар пореских обвезника - ЈИБ/овјерена копија
- Правилник о заштити на раду/оргинал
- Извјештај о обуци радника о заштити на раду/овјерена копија
- Списак стално запослених радника (најмање 12) са назначеним радним мјестом овјерен од ПИО/овјерена копија
- Образац М2 за сваког запосленог радника/овјерена копија
- Увјерење о стручној оспособљености за сјекача и руковаоце моторизованих средстава рада/овјерена копија
- Диплома. дипл.инг. шумарства или дипл.инг. грађевинарства/овјерена копија
- Диплома шумарског техничара или грађевинског техничара/овјерена копија
- Списак средстава за рад или пописна листа, укупног годишњег капацитета најмање 15.000 метара кубних годишње, а за шумске путеве најмање 6 км изграђених путева/оргинал
- Доказ о власништву средстава за рад/овјерена копија
- Доказ о исправности средстава за рад/овјерена копија
- Доказ о уплати 100 КМ на име административне таксе

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Пет година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
60 дана прије истека постојеће лиценце поднијети поновни захтјев

Разлози за престанак важења одобрења
Истеком лиценце или њеним стављањем ван снаге усљед уочених неправилности од стране републичке инспекције за шумарство и ловство

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема, али се може покренути управни спор код надлежног Окружног суда.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.