Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
183

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ-ВОДНА САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Сврха одобрења
Заштита промјене квалитета и квантитета вода приликом изградње нових, реконструкције или уклањања постојећих објеката

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују здравствену заштиту, образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, осим обавезног социјалног осигурања
Шифра:
O8484.1.84.12

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
ЈУ "Воде Српске"

Контакт особа:  Будимир Игњатов

Адреса:  Милоша Обилића 51, Бијељина

Телефон/Фаx:  055/221-392, 055/201-783

Имеил:  Bignjatov@voders.org

Закон(и)

Закон о водама (Службени гласник Републике Српске бр. 50/06, 92/09 и 121/12)
Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (Службени гласник Републике Српске број 68/01)
Правилник о начину одржавања ријечних корита и водног земљишта (Службени гласник Републике Српске бр. 34/03 и 22/06)
Правилник о испуштању отпадних вода у површинске воде (Службени гласник Републике Српске број 44/01)
Правилник о испуштању отпадних вода у јавну канализацију (Службени гласник Републике Српске број 44/01)
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Службени гласник Републике Српске број 40/03)
Уредба о начину, поступку, роковима обрачунавања, плаћања и одгађању плаћања посебних водних накнада (Службени гласник Републике Српске број 7/14 )

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о инвеститору
- Мјесто градње, к.ч. и к.о.
- Врста и намјена објекта

Обавезна документација
- Захтјев са подацима о инвеститору
- Копија личне карте/копија рјешења о регистрацији
- Копија катастарског плана, ЗК улошка/лист непокретности, посједовног листа
- Локацијски услови
- Техничка документација (главни или изведбени пројекат)
- Доказ о уплати таксе

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Испуњавање постојећих услова

Разлози за престанак важења одобрења
Непоступање у року или непоступање по наведеним и прописаним условима

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Да, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, у року од 15 дана од пријема

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.