Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
943

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ И СНАБДИЈЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Сврха одобрења
Обезбјеђење недискриминирајућег положаја трговаца и снабдијевача електричном енергијом, брз и економичан поступак те доношење праведне одлуке

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:
- Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије

Грана:
- Снабдијевање и трговина електричном енергијом
Шифра:
D 35.1.35.14

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

Контакт особа:  Небојша Сушић; Мирко Вулетић

Адреса:  Српска улица 2, 89 101 Требиње

Телефон/Фаx:  059/272-400; 059/272-410; 059/272-412; 059/272-419

Имеил:  regulator@reers.ba; nsusic@reers.ba; mvuletic@reers.ba

Закон(и)

Закон о енергетици (Службени гласник Републике Српске број 49/09)
Закон о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске 8/08 - Пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 1/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о висини једнократних регулаторних накнада (Службени гласник Републике Српске број 49/10)
Правилник о издавању дозвола (Службени гласник Републике Српске бр. 39/10 и 65/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Општи подаци о подносиоцу захтјева
- Основни финансијски подаци
- Квалификациона структура запосленог особља

Обавезна документација
- Изјаве уз захтјев (10 изјава)
1.да је регистрован за обављање дјелатности
2.да располаже стручно оспособљеним радницима
3.да стварно располаже довољним властитим финансијским средствима
4.да може прибавити финансијска средства
5.да стварно располаже објектима, постројењима и уређајима
6.да му није одузимана дозвола
7.да му није изречена забрана обављања дјелатности
8.да му није одређена одлука надлежног органа
9.да прихвата регулаторну накнаду
10.да су достављени подаци тачни и вјеродостојни
- Извод из судског регистра
- Матични број јединственог регистра и ЈИБ број
- Статут (правна лица)
- Организациона структура и списак запослених
- Важећи уговори закључени са другим лицима
- Биланс стања, успјеха, новчани ток, профит на капиталу
- Документација о свим отвореним трансакцијским рачунима и статус
- Увјерење да подносилац није под стечајем
- Доказ о кредитима(дугови, позајмице) ако се кредитира
- Документација о расположивим властитим средствима или приступу кредитима
- Једногодишњи и трогодишњи планови пословања
- Увјерење о забрани за подносиоца захтјева и некажњавању за заступника
- Изјава о издатим дозволама од других регулаторних комисија
- Докази уз захтјев (17 доказа)
- Ближа адреса подносиоца
- Намјеравани годишњи обим трговине и снабдијевања
- Број потрошача и број купаца по структури, географски опис
- Законски статус, власничка структура, профил менаџмента
- Образац захтјева

Накнада у КМ
2000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
120 дана

Вријеме важења одобрења
До 5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Након истека периода важења по поступку и условима за издавање нове дозволе (у случају континуитета активности захтјев за продужење поднијети најкасније три мјесеца прије истека периода важења дозволе)

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор пред Окружним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена
Обавезна документација се предаје у оригиналу или овјереној копији.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.