Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
836

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА ЗА УВОЗ ОПАСНОГ ОТПАДА У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

Сврха одобрења
Ради третмана

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Радмила Костић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/33-520; 051/339-507; 051/339-689

Имеил:  r.kostic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске бр. 111/13 и 106/15)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о општој и посебној документацији која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за извоз, увоз и транзит отпада (Службени гласник Републике Српске број 5/16)
Уредба о листама отпада и документима за прекогранично кретање отпада (Службени гласник Републике Српске број 86/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Обавјештење о прекограничном кретању отпада
- Документ о прекограничном кретању отпада
- Уговор који је закључен између увозника и извозника отпада с роком важења до завршетка испоруке отпада и с регулисаним обавезама у случају да се отпад врати у државу извоза ако испоручени отпад није третиран како је намјеравано
- Уговор који је закључен између увозника и прерађивача отпада уколико увозник није истовремено и прерађивач отпада
- Доказ да су увозник и извозник отпада регистровани за обављање дјелатности управљања отпадом
- Доказ да превозник отпада има лиценцу за обављање међународног друмског превоза робе и полису осигурања
- Изјава извозника отпада о врсти, количини, саставу, мјесту и технолошком процесу из којег настаје отпад као и о разлозима за његов извоз
- Подаци о тарифном броју царинске тарифе, начину превоза и испоруке отпада (одједном или у више пошиљки)
- Подаци о граничном прелазу на којем ће бити извршен увоз отпада
- Извјештај о испитивању отпада
- Потврда о уплати одговарајуће административне таксе
- Доказ о обавезном осигурању опасне отпадне материје у домаћем и међународном превозу у случају штете причињене трећим лицима, којим је обухваћена штета загађења животне средине
- Финансијске гаранције и полисе осигурања или други облици осигурања опасног отпада на износ који је потребан за покриће трошкова санације животне средине као посљедице амбалаже отпада при превозу опасног отпада

Накнада у КМ
500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Није дозвољено изјављивање жалбе али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.