Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрења списак

Пронађено укупно: 631 одобрења


Р.б.
Рег. број
Назив

1 111 АКРЕДИТАЦИЈА
2 651 ЦЕРТИФИКАТ (УВЈЕРЕЊЕ) О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
3 630 ЦЕРТИФИКАТ О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ САВЈЕТНИКА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
4 652 ЦЕРТИФИКАТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ШПЕДИТЕРСКИХ ПОСЛОВА ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
5 653 ЦЕРТИФИКАТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ШПЕДИТЕРСКИХ ПОСЛОВА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ/ПОСЛОВНУ ЈЕДИНИЦУ
6 001 ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЛИЗИНГА У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ ОДНОСНО БРЧКО ДИСТРИКТА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ЛИЗИНГА У РС ПОСРЕДСТВОМ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОСНОВАНЕ У РС
7 701 ДАВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ПРЕКРШАЈНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
8 702 ДЕТЕКТИВСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА
9 201 ДОЗВОЛА ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ ДА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 189. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
10 202 ДОЗВОЛА ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БАНКЕ ДЕПОЗИТАРА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА
11 061 ДОЗВОЛА ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ФИЛИЈАЛЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ
12 203 ДОЗВОЛА ИНВЕСТИЦИОНОМ ФОНДУ ЗА ПРОМЈЕНУ БАНКЕ ДЕПОЗИТАРА
13 601 ДОЗВОЛА ЗА АУДИОТЕКС УСЛУГЕ
14 602 ДОЗВОЛА ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГА ПУТЕМ КОНТАКТ ТЕЛЕФОНА
15 931 ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА СНАГЕ ПРЕКО 1МW
16 654 ДОЗВОЛА ЗА ИЗНОШЕЊЕ СРЕДСТАВА У ИНОСТРАНСТВО У СВРХУ ОСНИВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
17 851 ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЗ УМЈЕТНИЧКОГ ДЈЕЛА
18 401 ДОЗВОЛА ЗА ЛОВ И ЛОВНА КАРТА
19 801 ДОЗВОЛА ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И ДОЗВОЛА ЗА МЈЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ИЗ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА
20 062 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ ОВЛАШТЕНОМ ЗАСТУПНИКУ, ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ, КОЈЕ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ КАО САМОСТАЛНИ ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ ИЛИ КАО ПРЕДУЗЕТНИЧКА РАДЊА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
21 063 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ БРОКЕРА У ОСИГУРАЊУ У БАНЦИ
22 932 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
23 933 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДИСТРИБУЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНИМ ГАСОМ
24 934 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ДЕРИВАТА НАФТЕ
25 935 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
26 936 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТЕЊА И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЗА СКЛАДИШТЕЊА ПРИРОДНИМ ГАСОМ
27 937 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТЕЊА НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ
28 938 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СНАБДИЈЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
29 939 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СНАБДИЈЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА ПРИРОДНИМ ГАСОМ
30 940 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРАНСПОРТА ДЕРИВАТИМА НАФТЕ ПРОДУКТОВОДИМА
31 941 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРАНСПОРТА НАФТЕ НАФТОВОДИМА
32 942 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРАНСПОРТА ПРИРОДНОГ ГАСА
33 943 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ И СНАБДИЈЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
34 944 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ И СНАБДИЈЕВАЊА ПРИРОДНИМ ГАСОМ
35 945 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА
36 064 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ ДРУШТВУ ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
37 065 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ МИКРОКРЕДИТНОМ ДРУШТВУ И ПОШТАМА СРПСКЕ
38 229 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
39 204 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ КАСТОДИ ПОСЛОВА
40 002 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЛИЗИНГА
41 003 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МИКРОКРЕДИТА
42 402 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА
43 205 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ У ЗВАЊУ БРОКЕРА
44 206 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ У ЗВАЊУ ИНВЕСТИЦИОНОГ МЕНАЏЕРА
45 207 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ У ЗВАЊУ ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЈЕТНИКА
46 321 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ
47 004 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ
48 066 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉЕЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ БРОКЕРА У ОСИГУРАЊУ БРОКЕРСКОМ ДРУШТВУ
49 067 ДОЗВОЛА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ
50 208 ДОЗВОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА РИЗИЧНОГ КАПИТАЛА СА ПРИВАТНОМ ПОНУДОМ И ПРИЈАВА УПИСА У РЕГИСТАР ФОНДОВА
51 209 ДОЗВОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ И ПРИЈАВЕ ЊЕГОВОГ УПИСА У РЕГИСТАР ФОНДОВА
52 210 ДОЗВОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ ПОСЛОВНИЦЕ ИЗВАН ТЕРИТОРИЈЕ РС ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
53 005 ДОЗВОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ СУПСИДИЈАРНОГ ЛИЦА БАНКЕ СА СЈЕДИШТЕМ ИЗВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
54 211 ДОЗВОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ И ПРИЈАВА УПИСА У РЕГИСТАР ФОНДОВА
55 212 ДОЗВОЛА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОМ
56 213 ДОЗВОЛА ЗА ПРЕНОС ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 23. СТАВ 2. ТАЧКА 2, СА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ НА ТРЕЋА ЛИЦА
57 603 ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ СТВАРИ У МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
58 604 ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ ВАС СМС УСЛУГА
59 006 ДОЗВОЛА ЗА РАД БАНКЕ
60 214 ДОЗВОЛА ЗА РАД БЕРЗАНСКОМ ПОСРЕДНИКУ
61 215 ДОЗВОЛА ЗА РАД БЕРЗИ ИЛИ ДРУГОМ УРЕЂЕНОМ ЈАВНОМ ТРЖИШТУ
62 068 ДОЗВОЛА ЗА РАД ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ
63 069 ДОЗВОЛА ЗА РАД ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ
64 070 ДОЗВОЛА ЗА РАД ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ У СЛУЧАЈУ СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ СПАЈАЊА ПРИПАЈАЊЕМ
65 802 ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА
66 257 ДОЗВОЛА ЗА СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
67 260 ДОЗВОЛА ЗА СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА У ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
68 121 ДОЗВОЛА ЗА ТРГОВАЊЕ НА БАЊАЛУЧКОЈ БЕРЗИ
69 803 ДОЗВОЛА ЗА УКЛАЊАЊЕ
70 007 ДОЗВОЛА ЗА УЛАГАЊЕ У СТАЛНА СРЕДСТВА ВИШЕ ОД 50% ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
71 804 ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ
72 258 ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОМ
73 805 ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
74 256 ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
75 263 ДОЗВОЛА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ ДЕПОЗИТАРНИХ ПОСЛОВА
76 806 ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
77 163 ЕНЕРГЕТСКИ ЦЕРТИФИКАТ ЗГРАДЕ
78 771 ЕВИДЕНЦИЈА УГОВОРА О ДОНАЦИЈИ
79 961 ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА
80 807 ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
81 808 ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ ЗА СЛОЖЕНЕ ОБЈЕКТЕ
82 101 ИНФОРМАЦИЈА О ИМОВИНСКОМ, ПРИНОСНОМ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
83 261 ИНИЦИЈАТИВА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА
84 071 ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ АКТУАРСКИХ ПОСЛОВА И ЊИХОВ УПИС У РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ АКТУАРА
85 216 ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СТАТУСУ КВАЛИФИКОВАНОГ ИНВЕСТИТОРА
86 703 ИЗДАВАЊЕ ПРОБНИХ ТАБЛИЦА
87 131 ИЗВЈЕШТАЈ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА - КЊИГА АКЦИОНАРА
88 102 ИЗВОД ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА РАЧУНА ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА
89 605 КАРТИЦА НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ДИГИТАЛНИ ТАХОГРАФ
90 606 КАРТИЦА ПРЕВОЗНИКА ЗА ДИГИТАЛНИ ТАХОГРАФ
91 607 КАРТИЦА РАДИОНИЦЕ ЗА ДИГИТАЛНИ ТАХОГРАФ
92 608 КАРТИЦА ВОЗАЧА ЗА ДИГИТАЛНИ ТАХОГРАФ
93 704 ЛЕГИТИМАЦИЈА ПРИПАДНИКА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА
94 609 ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЗАЧА МОТОРНОГ ВОЗИЛА
95 281 ЛИЦЕНЦА - ДОЗВОЛА ЗА РАД ДРУШТВУ ЗА РЕВИЗИЈУ
96 581 ЛИЦЕНЦА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ СА ВШС И ВСС
97 582 ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД И ПОТПИСИВАЊА СТРУЧНИХ НАЛАЗА
98 583 ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРАВОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ И ПОТПИСИВАЊЕ СТРУЧНИХ НАЛАЗА
99 584 ЛИЦЕНЦА ОВЛАШЋЕНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 40. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ НА РАДУ
100 610 ЛИЦЕНЦА ПРЕВОЗНИКА ЗА ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ
101 809 ЛИЦЕНЦА ЗА ГРАЂЕЊЕ И НАДЗОР НАД ГРАЂЕЊЕМ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
102 810 ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
103 811 ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
104 301 ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕТАЉНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
105 655 ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПУТОВАЊА - ДЈЕЛАТНОСТ ТУРОПЕРАТОРА
106 282 ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНО-СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ У ЗВАЊУ ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР
107 585 ЛИЦЕНЦА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ (ХЕМИЈСКИХ, БИОЛОШКИХ, ФИЗИЧКИХ ШТЕТНОСТИ И МИКРОКЛИМЕ)
108 586 ЛИЦЕНЦА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ
109 962 ЛИЦЕНЦА ЗА РАД ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
110 812 ЛИЦЕНЦА ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И НАДЗОР НАД ГРАЂЕЊЕМ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ РАДОВА, ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
111 611 ЛИЦЕНЦА ЗА ВОЗИЛО КОЈИМ СЕ ВРШИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ
112 813 ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
113 705 МИШЉЕЊЕ О ПРЕДЛОЖЕНОМ ЧЛАНУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВЈЕРУ СТРУЧНОГ ЗНАЊА ЗА РУКОВАЊЕ ЕКСПЛОЗИВНИМ МАТЕРИЈАМА, ЗАПАЉИВИМ ТЕЧНОСТИМА И ГАСОВИМА
114 991 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБАВЉАЊУ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕТПАКОВАЊА ПРОИЗВОДА
115 103 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ
116 181 ОБРАЗАЦ ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ НАКНАДУ-ПВН1
117 706 ОДЈАВА ВОЗИЛА
118 946 ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ НАКНАДЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ
119 947 ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА КОРИШТЕЊЕ ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА У РС
120 948 ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА У РС
121 949 ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА ОПЕРАТОРА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА У РС
122 950 ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ ТАРИФНИХ КУПАЦА ПРИРОДНИМ ГАСОМ У РС
123 132 ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО
124 122 ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО НА БАЊАЛУЧКУ БЕРЗУ
125 951 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА КОРИСНИКЕ ДИСТРИБУТИВНИХ СИСТЕМА
126 952 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНЕ КУПЦЕ
127 256 одобрење
128 404 ОДОБРЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТИВАЊА И УТВРЂИВАЊА КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА
129 217 ОДОБРЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПРОСПЕКТА, ЗА ЕМИСИЈУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ И ЗА УВРШТЕЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ НА БЕРЗУ ИЛИ ДРУГО УРЕЂЕНО ЈАВНО ТРЖИШТЕ
130 261 ОДОБРЕЊЕ НА ПЛАН УСКЛАЂИВАЊА И ПЛАН ПРЕОБЛИКОВАЊА ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
131 218 ОДОБРЕЊЕ НА ПРОМОТИВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА И ДРУШТВИМА КОЈА ЊИМА УПРАВЉАЈУ И КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ВЛАСНИЧКЕ УДЈЕЛЕ, ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПРАВА ВЛАСНИКА УДЈЕЛА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
132 283 ОДОБРЕЊЕ НАПЛАТЕ И ПЛАЋАЊА У ЕФЕКТИВНОМ СТРАНОМ НОВЦУ
133 410 ОДОБРЕЊЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА УСТАНОВЉАВАЊА УЗГАЈАЛИШТА ДИВЉАЧИ
134 612 ОДОБРЕЊЕ О ПЛОВИДБИ СПЛАВОМ
135 613 ОДОБРЕЊЕ О УПЛОВЉАВАЊУ У ЛУКУ ИЛИ ПРИСТАНИШТЕ ПЛОВИЛА КОЈА ПРЕВОЗЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ
136 219 ОДОБРЕЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ИЗМЈЕНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
137 220 ОДОБРЕЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
138 707 ОДОБРЕЊЕ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА
139 262 ОДОБРЕЊЕ ПРЕОБЛИКОВАЊА ИЗ ЗАТВОРЕНОГ У ОТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
140 221 ОДОБРЕЊЕ ПРЕТВАРАЊА ОТВОРЕНОГ У ЗАТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
141 222 ОДОБРЕЊЕ ПРЕТВАРАЊА ЗАТВОРЕНОГ У ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
142 223 ОДОБРЕЊЕ ПРОСПЕКТА И СТАТУТА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА И ЊИХОВИХ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
143 224 ОДОБРЕЊЕ ПРОСПЕКТА ОДНОСНО ПРЕЛИМИНАРНОГ ПРОСПЕКТА ЗА ЕМИСИЈУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТ
144 225 ОДОБРЕЊЕ ПРОСПЕКТА ЗА УВРШТЕЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ НА БЕРЗУ ИЛИ ДРУГО УРЕЂЕНО ЈАВНО ТРЖИШТЕ
145 262 ОДОБРЕЊЕ РОКОВА И УСЛОВА СТАНДАРДНОГ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПОТРОШАЧИМА
146 226 ОДОБРЕЊЕ СТАТУСА КВАЛИФИКОВАНОГ ИНВЕСТИТОРА И УПИС У РЕГИСТАР КВАЛИФИКОВАНИХ ИНВЕСТИТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
147 227 ОДОБРЕЊЕ СТАТУСА КВАЛИФИКОВАНОГ ИНВЕСТИТОРА И УПИС У РЕГИСТАР КВАЛИФИКОВАНИХ ИНВЕСТИТОРА ЗА ПРАВНА ЛИЦА
148 263 ОДОБРЕЊЕ СТУДИЈЕ ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ
149 814 ОДОБРЕЊЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
150 284 ОДОБРЕЊЕ УНОШЕЊА И ИЗНОШЕЊА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА
151 852 ОДОБРЕЊЕ ЗА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ИСКОПАВАЊА
152 405 ОДОБРЕЊЕ ЗА ДРЖАЊЕ ДИВЉИХ СВИЊА У ОГРАЂЕНОМ ПРОСТОРУ
153 763 ОДОБРЕЊЕ ЗА ДРЖАЊЕ СТАРОГ ОРУЖЈА
154 008 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕМИСИЈУ АКЦИЈА, КОНВЕРЗИЈУ ПРИОРИТЕТНИХ У ОБИЧНЕ АКЦИЈЕ И МИШЉЕЊЕ О ЕМИСИЈИ ОСТАЛИХ ВРСТА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
155 708 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОЖАРА
156 709 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
157 009 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗБОР НЕЗАВИСНОГ ВАЊСКОГ РЕВИЗОРА
158 010 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗБОР НЕЗАВИСНОГ ВАЊСКОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
159 710 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
160 656 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ И УПОТРЕБУ ЧЕТВРТАСТОГ ЖИГА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ КОЈА СЕ СТАВЉА У ПРОМЕТ
161 541 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ОСНОВНИХ ШКОЛА ВАН ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДНОСНО БИХ
162 542 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА СРЕДЊИХ ШКОЛА ВАН ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДНОСНО БИХ
163 571 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
164 711 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ВАТРОМЕТА
165 971 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЈЕДНОКРАТНО ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА
166 972 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЈЕДНОКРАТНО ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАСИЧНЕ ТОМБОЛЕ
167 712 ОДОБРЕЊЕ ЗА КРЕТАЊЕ НАОРУЖАЊА У СЛУЧАЈУ КРЕТАЊА НАОРУЖАЊА ИЗМЕЂУ ЕНТИТЕТА ИЛИ ЕНТИТЕТА И БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ ИЛИ УНУТАР ЕНТИТЕТА
168 713 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ ДО 1000 м3 И ГАСОВЕ ДО 30 м3
169 714 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ ПРЕКО 1000М3 И ГАСОВА ПРЕКО 30М3
170 715 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ СКЛАДИШТА ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА
171 716 ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА
172 718 ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ОРУЖЈА
173 719 ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ПИРОТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАБАВУ
174 406 ОДОБРЕЊЕ ЗА НАСЕЉАВАЊЕ НОВИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ И ЊИХОВ СТЕПЕН ЗАШТИТЕ
175 407 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ АКВАКУЛТУРЕ
176 657 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И НАФТНИМ ДЕРИВАТИМА
177 072 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ У СТАНИЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА
178 011 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ШТЕДНО-КРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
179 051 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРОВЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ПУТА
180 052 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ПУТА
181 873 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
182 874 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРОМЕТА, СКЛАДИШТЕЊА И УПОТРЕБЕ БИОЦИДА
183 875 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРОМЕТА, СКЛАДИШТЕЊА И УПОТРЕБЕ ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА
184 720 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈИМА СЕ ПРЕВОЗЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ
185 658 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА
186 659 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ТРЖНИЦЕ НА ВЕЛИКО
187 721 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБУКУ У РУКОВАЊУ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ
188 762 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ЦИВИЛНОГ СТРЕЛИШТА
189 012 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ФИЛИЈАЛЕ БАНКЕ СА СЈЕДИШТЕМ ИЗВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
190 013 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ДИЈЕЛОВА БАНКЕ СА СЈЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
191 228 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ПРИВАТНОМ ПОНУДОМ И ПРИЈАВА ЊЕГОВОГ УПИСА У РЕГИСТАР ФОНДОВА
192 014 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИШТВА БАНКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ИЗВАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
193 015 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИШТВА БАНКЕ ИЗВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
194 543 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ДРУГИХ УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА СА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
195 285 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОТВАРАЊЕ ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У ИНОСТРАНСТВУ
196 722 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК РАДА ДЕТЕКТИВСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
197 723 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПРИВАТНОГ ДЕТЕКТИВА
198 724 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК РАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЛИЦА И ИМОВИНЕ
199 725 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОПРАВЉАЊЕ И ПРЕПРАВЉАЊЕ ОРУЖЈА
200 765 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
201 614 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ - ПРЕМЈЕШТАЊЕ ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА
202 726 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И УПОТРЕБУ ПРИВРЕМЕНЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ЗА Д-2 ГОРИВО
203 727 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНТЕЈНЕРА И ПРИВРЕМЕНИХ СКЛАДИШТА ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА ДО 500 кг
204 728 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕВОЗ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА ПРЕКО ГРАНИЦЕ
205 729 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕВОЗ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА У УНУТРАШЊЕМ САОБРАЋАЈУ
206 973 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ
207 974 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА
208 975 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ У КАЗИНИМА
209 976 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ
210 977 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА
211 978 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА ПУТЕМ СМС-а
212 979 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАСИЧНЕ ТОМБОЛЕ
213 980 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ НАГРАДНЕ ИГРЕ ПУТЕМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
214 981 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ НАГРАДНИХ ИГАРА
215 982 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ЗАБАВНИХ ИГАРА
216 503 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НОВЕ РАСЕ, СОЈА ИЛИ ХИБРИДА
217 730 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРИВРЕДНИХ ЕКСПЛОЗИВА
218 408 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕТЕРИНАРСКО-МЕДИЦИНСКОГ ПРОИЗВОДА, ЉЕКОВИТОГ ДОДАТКА, ВЕТЕРИНАРСКО-МЕДИЦИНСКИХ ПРОИЗВОДА
219 731 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРОМЕТ ОРУЖЈА, ДИЈЕЛОВА ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
220 732 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРОМЕТ ОРУЖЈА, ДИЈЕЛОВА ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ЕНТИТЕТА
221 615 ОДОБРЕЊЕ ЗА РАД СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
222 616 ОДОБРЕЊЕ ЗА РАД ЖИЧАРЕ
223 617 ОДОБРЕЊЕ ЗА РАДИОНИЦУ ТАХОГРАФА
224 409 ОДОБРЕЊЕ ЗА СЈЕЧУ РИЈЕТКИХ, ВРИЈЕДНИХ И УГРОЖЕНИХ ВРСТА ДРВЕЋА
225 016 ОДОБРЕЊЕ ЗА СМАЊЕЊЕ КАПИТАЛА ИЛИ ПРОМЈЕНУ СТРУКТУРЕ КАПИТАЛА БАНКЕ ОТКУПОМ ВЛАСТИТИХ АКЦИЈА
226 764 ОДОБРЕЊЕ ЗА СПРАВЉАЊЕ МУНИЦИЈЕ
227 733 ОДОБРЕЊЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА
228 017 ОДОБРЕЊЕ ЗА СТИЦАЊЕ ИЛИ ПОВЕЋАЊЕ ЗНАЧАЈНОГ ВЛАСНИЧКОГ ИНТЕРЕСА У БАНЦИ
229 018 ОДОБРЕЊЕ ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЧАЈНОГ ВЛАСНИЧКОГ УДЈЕЛА БАНКЕ У ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ УКУПНЕ НЕТО ВРИЈЕДНОСТИ СВИХ ВЛАСНИЧКИХ УДЈЕЛА БАНКЕ У ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
230 734 ОДОБРЕЊЕ ЗА ТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ ЕКСПЛОЗИВНИМ МАТЕРИЈАМА
231 878 ОДОБРЕЊЕ ЗА УВОЗ ЛИЈЕКОВА ИЗ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ
232 411 ОДОБРЕЊЕ ЗА УВОЗ СЈЕМЕНА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПЕСТИЦИДА
233 618 ОДОБРЕЊЕ ЗА УВРШТАВАЊЕ У САОБРАЋАЈ ЖЕЉЕЗНИЧКОГ ВОЗИЛА
234 412 ОДОБРЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ НАД ПРОИЗВОДЊОМ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
235 413 ОДОБРЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ ДРВЕЋА
236 619 ОДРЕЂИВАЊЕ ИМЕНА БРОДОВА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ
237 735 ОВЛАШТЕЊЕ ПЕЧАТОРЕЗНИЦАМА ЗА ИЗРАДУ ПЕЧАТА
238 736 ОВЛАШТЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЛИЦА И ИМОВИНЕ
239 737 ОВЛАШТЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРАТЊЕ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊА НОВЦА, ВРИЈЕДНОСНИХ ПАПИРА, ПЛЕМЕНИТИХ КОВИНА, МЕТАЛА И ДРУГИХ ВРИЈЕДНОСТИ
240 620 ОВЛАШТЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА
241 414 ОВЛАШЋЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЦЕРТИФИКАТА ЗА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЕ
242 264 ОВЛАШЋЕЊЕ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА НА ОСНОВУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА
243 505 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ОБЈЕКТЕ У СТОЧАРСТВУ
244 815 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ОДОБРЕЊА
245 504 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
246 518 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОНТРОЛУ И ЦЕРТИФИКАЦИЈУ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ОБНАВЉАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА
247 738 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА
248 286 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЈЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА
249 739 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА
250 416 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА ПЛОДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И УТВРЂИВАЊА КОЛИЧИНЕ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА И ПЕСТИЦИДА
251 506 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗООТЕХНИЧКИХ ЗАХВАТА
252 265 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕГОВОРЕ СА ПОНУЂАЧЕМ ИНИЦИЈАТИВЕ
253 816 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ РАДЊИ ОЦЈЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗДАВАЊА ЦЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ
254 073 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА РАД БРОКЕРУ У ОСИГУРАЊУ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
255 074 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА РАД ЗАСТУПНИКУ У ОСИГУРАЊУ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
256 417 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОСНОВНИХ АНАЛИЗА ХРАНЕ
257 418 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ АНАЛИЗА ХРАНЕ
258 419 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ АНАЛИЗА С МОГУЋНОШЋУ ИЗДАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ЦЕРТИФИКАТА
259 420 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УСТАНОВУ КОЈА ВРШИ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА СТРУЧНА ЛИЦА
260 421 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДЊЕ СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА
261 633 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНЕ ОБУКЕ
262 622 ОВЛАШЋИВАЊЕ ТИЈЕЛА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У ОБЛАСТИ ЖЕЉЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА
263 623 ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА ЗА ЧАМЦЕ
264 740 ПОНОВНА РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА
265 901 ПОРЕСКА КАРТИЦА - ПОТВРДА О ОСТВАРЕНОМ ДОХОТКУ - ОБРАЗАЦ 1013
266 902 ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ
267 903 ПОРЕСКИ РАЧУН НА НЕПОКРЕТНОСТИ
268 019 ПОСТУПАК ОСНИВАЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ДИЈЕЛОВА МИКРОКРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
269 741 ПОТВРДА О ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
270 904 ПОТВРДА О ЕВИДЕНТИРАЊУ
271 992 ПОТВРДА О ИСПУЊАВАЊУ ОСНОВНИХ МЕТРОЛОШКИХ ЗАХТЈЕВА ЗА МЈЕРИЛА КОЈА СЕ УВОЗЕ
272 905 ПОТВРДА О ОДЈАВИ
273 906 ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ
274 302 ПОТВРДА О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕФИКАСНОЈ КОГЕНЕРАЦИЈИ
275 422 ПОТВРДА О УПИСУ У РЕГИСТАР УЗГАЈИВАЧА КВАЛИТЕТНО ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ
276 742 ПОТВРДА О ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ЗА ПРИПАДНИКА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА И ПРИВАТНОГ ДЕТЕКТИВА
277 838 ПОТВРДА ПРИЈАВЕ ТРАНЗИТА НЕОПАСНОГ ОТПАДА ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ/БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
278 141 ПРЕДУГОВОР О ПРЕЛИМИНАРНОМ ПРАВУ НА ПОДСТИЦАЈ
279 743 ПРЕНОС ВЛАСНИШТВА ВОЗИЛА СА ЛИЗИНГ КУЋЕ НА КОРИСНИКА ЛИЗИНГА
280 817 ПРЕТХОДНА ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
281 020 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ БАНКЕ
282 230 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ НА УГОВОР О ОСНИВАЊУ, СТАТУТ И ДРУГЕ ОПШТЕ АКТЕ СТРУКОВНОГ УДРУЖЕЊА
283 264 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ О ДОБРОВОЉНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ БЕРЗЕ
284 021 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВЕ БАНКЕ
285 022 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА БАНКЕ
286 818 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УВОЗ КОНТИНГЕНТА СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ
287 819 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ОДОБРЕЊЕ КВОТЕ НА УВОЗ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ
288 023 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ОТПЛАТУ СУБОРДИНИСАНОГ ДУГА ПРИЈЕ ДОСПИЈЕЋА
289 024 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОБРОВОЉНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ БАНКЕ
290 025 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА УКЉУЧЕЊЕ КОНВЕРТИБИЛНИХ СТАВКИ КАПИТАЛА У ДОПУНСКИ КАПИТАЛ БАНКЕ
291 026 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА УКЉУЧЕЊЕ СУБОРДИНИСАНОГ ДУГА У ОБРАЧУН ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА БАНКЕ
292 027 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА УКЉУЧЕЊЕ ТРАЈНИХ ДЕПОЗИТА У ДОПУНСКИ КАПИТАЛ БАНКЕ (ДЕПОЗИТ БЕЗ ОБАВЕЗЕ ВРАЋАЊА БАНКЕ)
293 028 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ВЕЛИКА ИЗЛАГАЊА КРЕДИТНОМ РИЗИКУ (ПРЕКО 15% ОСНОВНОГ КАПИТАЛА БАНКЕ) ПРЕМА ЗНАЧАЈНИМ АКЦИОНАРИМА
294 820 ПРЕТХОДНО МИШЉЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА УВОЗ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ
295 029 ПРЕТХОДНО ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОРТФЕЉ МАЛИХ КРЕДИТА
296 030 ПРЕТХОДНО ОДОБРЕЊЕ ЗА СТАТУСНУ ПРОМЈЕНУ БАНКЕ
297 624 ПРИЈАВА ПЛОВИЛА У КАПЕТАНИЈИ ПРИСТАНИШТА
298 423 ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОСНОВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
299 424 ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДОСНОВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
300 425 ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ РЕПРОДУКЦИОНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
301 426 ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНИЦА
302 427 ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕРТИФИКОВАНОГ И СТАНДАРДНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
303 428 ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИЈАНАЦА, КАЛЕМОВА И КОНТЕЈНЕРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
304 907 ПРИЈАВА/ОДЈАВА УПЛАТЕ ДОПРИНОСА У ОДРЕЂЕНИМ ОКОЛНОСТИМА - ПД 3120
305 908 ПРИЈАВА/ПРОМЈЕНА/ОДЈАВА ОБВЕЗНИКА ИНДИВИДУАЛНЕ (ДОБРОВОЉНЕ) УПЛАТЕ ДОПРИНОСА - ПД 3110
306 909 ПРИЈАВА/ПРОМЈЕНА/ОДЈАВА УПЛАТЕ ДОПРИНОСА - ПД 3100
307 744 ПРИВРЕМЕНА РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА
308 745 ПРИВРЕМЕНА РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА КОЈА СЕ ИЗВОЗЕ ИЗ БИХ У ЦИЉУ РЕГИСТРАЦИЈЕ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ
309 231 ПРИЗНАВАЊЕ ЗВАЊА БРОКЕРА, ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЈЕТНИКА И ИНВЕСТИЦИОНОГ МЕНАЏЕРА КОЈЕ ЈЕ СТЕЧЕНО ИЗВАН БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
310 746 ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАЊА ВОЗИЛА
311 747 ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАЊА ВОЗИЛА ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И МИСИЈА
312 748 ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА О ВЛАСНИКУ ВОЗИЛА
313 749 ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА О ВОЗИЛУ
314 750 ПРОМЈЕНА ВЛАСНИШТВА НАД ВОЗИЛОМ
315 191 РАДНА ДОЗВОЛА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О РАДУ СА СТРАНЦЕМ НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ (МАКСИМАЛНО 12 МЈЕСЕЦИ)
316 429 РЕГИСТРАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА - ФАРМИ
317 430 РЕГИСТРАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА КЛАЊЕ ЖИВОТИЊА, ОБРАДУ, ПРЕРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
318 431 РЕГИСТРАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРОМЕТ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ
319 415 РЕГИСТРАЦИЈА САБИРНИХ МЈЕСТА ЗА СИРОВО МЛИЈЕКО
320 433 РЕГИСТРАЦИЈА ВЕТЕРИНАРСКО МЕДИЦИНСКИХ ПРОИЗВОДА
321 751 РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА КУПЉЕНИХ ПО УГОВОРУ О ЛИЗИНГУ
322 752 РЕГИСТРОВАЊЕ ВОЗИЛА ДИПЛОМАТСКИХ И КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И МИСИЈА
323 753 РЕГИСТРОВАЊЕ ВОЗИЛА ПРВИ ПУТ У БИХ
324 821 РЕХАБИЛИТАЦИЈА
325 434 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР УЗГАЈИВАЧА КВАЛИТЕТНО ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ
326 435 РЈЕШЕЊЕ (ЛИЦЕНЦА) О ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ШУМАРСТВУ
327 436 РЈЕШЕЊЕ (ЛИЦЕНЦА) О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТАНТСКИХ РАДОВА У ШУМАРСТВУ
328 437 РЈЕШЕЊЕ (ЛИЦЕНЦА) ЗА ИЗРАДУ ЛОВНИХ ОСНОВА
329 625 РЈЕШЕЊЕ - САГЛАСНОСТ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОПЕРАТЕРА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА
330 587 РЈЕШЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПОСЛОДАВЦИМА ДО 10 ЗАПОСЛЕНИХ
331 588 РЈЕШЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПОСЛОДАВЦИМА ПРЕКО 10 ЗАПОСЛЕНИХ
332 877 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ ИЗВОРА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОГ ПОЉА
333 303 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ДРУГАЧИЈЕ ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА СЛУЖБЕ СПАСАВАЊА
334 304 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ
335 305 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕТАЉНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
336 306 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
337 661 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА
338 307 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА УПОТРЕБА РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА
339 403 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА УЗГОЈ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ УЗГОЈА КВАЛИТЕТНО ПРИПЛОДНИХ ЖИВОТИЊА
340 308 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОВЈЕРАВАЈУ РЕЗЕРВЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
341 631 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПРАВНО ЛИЦЕ ОВЛАШЋУЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА
342 632 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПРАВНО ЛИЦЕ ОВЛАШЋУЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ЖИЧАРА
343 484 РЈЕШЕЊЕ НА УЗГОЈНЕ ПРОГРАМЕ
344 910 РЈЕШЕЊЕ О БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА ФИСКАЛИЗОВАНИХ КАСА - РДФК
345 831 РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА ЗА ИЗВОЗ НЕОПАСНОГ ОТПАДА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
346 837 РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА ЗА ИЗВОЗ ОПАСНОГ ОТПАДА У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
347 823 РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА ЗА ТРАНЗИТ ОПАСНОГ ОТПАДА ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
348 832 РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА ЗА УВОЗ НЕОПАСНОГ ОТПАДА У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
349 836 РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА ЗА УВОЗ ОПАСНОГ ОТПАДА У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
350 515 РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШТЕЊА ЗА РАД ЛАБОРАТОРИЈАМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
351 662 РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ УРЕЂАЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРОМЕТА НА БЕНЗИНСКИМ ПУМПНИМ СТАНИЦАМА
352 460 РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА
353 911 РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ БРОЈЕВА ФИСКАЛНИМ КАСАМА/ШТАМПАЧИМА - РЗИБФК
354 572 РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРЕДАВАЧА ТЕОРЕТСКЕ НАСТАВЕ, ИСПИТИВАЧА ТЕОРЕТСКОГ ДИЈЕЛА ИСПИТА И ИСПИТИВАЧА ИЗ УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ
355 491 РЈЕШЕЊЕ О ДОСЛАЂИВАЊУ КЉУКА И ШИРЕ
356 142 РЈЕШЕЊЕ О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ САГЛАСНОСТИ
357 143 РЈЕШЕЊЕ О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
358 660 РЈЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
359 912 РЈЕШЕЊЕ О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ ФИСКАЛНЕ КАСЕ/ШТАМПАЧА - ОБРАЗАЦ РФФК/локација
360 913 РЈЕШЕЊЕ О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ ФИСКАЛНИХ КАСА/ШТАМПАЧА-РФФК
361 993 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРЕГЛЕД (ВЕРИФИКАЦИЈУ) МЈЕРИЛА
362 663 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРОМЕТ, УГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА НА БЕНЗИНСКИМ ПУМПНИМ СТАНИЦАМА
363 664 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРОМЕТ, УГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРОМЕТА НА БЕНЗИНСКИМ ПУМПНИМ СТАНИЦАМА
364 521 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И КАДРА ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ ПОДРШКЕ - СИГУРНА КУЋА
365 438 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГАЈЕЊЕ РИБЕ
366 994 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ДА СЕ У РАДНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОЂАЧА/УВОЗНИКА МОЖЕ ВРШИТИ ВЕРИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
367 439 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОРАЂИВАЊЕ СЈЕМЕНА
368 871 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ НИВОА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
369 544 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
370 486 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ВИНА С ГЕОГРАФСКИМ ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ДАТЕ ГОДИНЕ БЕРБЕ
371 824 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
372 441 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОБРАДЕ ДУВАНА
373 545 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ВАН СЈЕДИШТА
374 879 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ
375 880 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
376 442 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА СОРТЕ
377 589 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОСРЕДОВАЊА У ЗАПОШЉАВАЊУ
378 546 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА ПОЗОРИШТА
379 881 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОСНИВАЊЕ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
380 547 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
381 443 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДУВАНА
382 514 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА И УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА
383 440 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
384 444 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА
385 446 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОМЈЕНУ КАТАСТАРСКИХ КУЛТУРА И КАТАСТАРСКИХ, ОДНОСНО БОНИТЕТНИХ КЛАСА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
386 548 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА РАД АУТО-ШКОЛЕ И УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ИЗМЈЕНУ РЈЕШЕЊА
387 516 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА РАД ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРОМЕТ НУСПРОИЗВОДА КАТЕГОРИЈЕ 2
388 549 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА РАД УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА
389 550 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА РАД УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА
390 432 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА РАД ВЕТЕРИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
391 882 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА РАД ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
392 876 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СИСТЕМАТСКО ИСПИТИВАЊЕ НИВОА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
393 322 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ РАЗВОЈЕМ ТЕХНОЛОГИЈА
394 531 РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ НОТАРА
395 573 РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗАЧА-ИНСТРУКТОРА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
396 953 РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ГАРАНЦИЈА О ПОРИЈЕКЛУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
397 825 РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ, ОДНОСНО ИЗВОЂЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА И ЛИЦЕНЦА ЗА ГРАЂЕЊЕ, ОДНОСНО ИЗВОЂЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА, ЗА ПРАВНА ЛИЦА
398 826 РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА И ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА ЗА ПРАВНА ЛИЦА
399 827 РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА И ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА, ЗА ПРАВНА ЛИЦА
400 828 РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ РАДОВА И ЛИЦЕНЦА ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ РАДОВА, ЗА ПРАВНА ЛИЦА
401 839 РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЛИЧНИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД ЗГРАДА, ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
402 954 РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ СЕРТИФИКАТА ЗА ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ
403 626 РЈЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ АУТОБУСКИХ СТАНИЦА
404 666 РЈЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ (ХОТЕЛ, АПАРТХОТЕЛ, МОТЕЛ, ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ, ПАНСИОН)
405 448 РЈЕШЕЊЕ О НАКНАДИ ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ОД ДИВЉАЧИ ЗА КОЈУ ЈЕ ПРОПИСАНА СТАЛНА ЗАБРАНА ЛОВА И ЗА ШТЕТУ КОЈУ ПРИЧИНИ МЕДВЈЕД
406 914 РЈЕШЕЊЕ О НАКНАДНОЈ ФИСКАЛИЗАЦИЈИ - РФФК/1
407 829 РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
408 830 РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
409 842 РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА МЈЕРА ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗА РАД ПОСТОЈЕЋИХ ДЕПОНИЈА
410 449 РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ УВОЗА И ИСПИТИВАЊА У ИСТРАЖИВАЧКЕ ИЛИ РАЗВОЈНЕ СВРХЕ
411 450 РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ПРОИЗВОДЊЕ ГЕНЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА (СЈЕМЕ, ЈАЈНЕ ЋЕЛИЈЕ И ЕМБРИОН)
412 452 РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ПРОИЗВОДЊЕ ГЕНЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА И РАСА ЖИВИХ ЖИВОТИЊА
413 551 РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ СНИМАЊА КИНЕМАТОГРАФСКОГ ДЈЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
414 453 РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ УНОШЕЊА НОВИХ ВРСТА РИБА У РИБОЛОВНЕ ВОДЕ
415 454 РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ
416 455 РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ПРОМЕТ ВМ ПРОИЗВОДА НА ВЕЛИКО И НА МАЛО
417 456 РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА РАД ВОДОПРИВРЕДНИХ ЛАБОРАТОРИЈА
418 171 РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОЗНАКУ И СЈЕЧУ СТАБАЛА У ПРИВАТНИМ ШУМАМА
419 309 РЈЕШЕЊЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА
420 511 РЈЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋИВАЊУ ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ СТРУЧНЕ, АНАЛИТИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ВИНАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА
421 915 РЈЕШЕЊЕ О ПЛОМБИРАЊУ ТЕРМИНАЛА - РПТ
422 833 РЈЕШЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ
423 532 РЈЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СУДСКОГ ТУМАЧА
424 533 РЈЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВЈЕШТАКА ОДРЕЂЕНЕ СТРУКЕ
425 955 РЈЕШЕЊЕ О ПРАВУ НА ПОДСТИЦАЈ
426 956 РЈЕШЕЊЕ О ПРЕЛИМИНАРНОМ ПРАВУ НА ПОДСТИЦАЈ
427 493 РЈЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРИЈЕКЛА
428 517 РЈЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА УПОТРЕБУ РЕГИСТРОВАНЕ ГЕОГРАФСКЕ ОЗНАКЕ
429 507 РЈЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ СОРТЕ
430 457 РЈЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ СОРТЕ И УПИСУ СОРТЕ У РЕГИСТАР СОРТИ
431 552 РЈЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ДИПЛОМЕ
432 553 РЈЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНЕ ШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ У ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ
433 667 РЈЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШАВАЊУ ГЕОГРАФСКОГ ПОДРУЧЈА БАЊОМ
434 133 РЈЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
435 458 РЈЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
436 434 РЈЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УЗГАЈИВАЧА КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ
437 668 РЈЕШЕЊЕ О РЕГИСТРОВАЊУ ПРОИЗВОЂАЧА ФИСКАЛНИХ СИСТЕМА
438 754 РЈЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА ЕЛАБОРАТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА МИНИРАЊА
439 590 РЈЕШЕЊЕ О СКРАЋЕЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
440 515 РЈЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ У ПРОМЕТ ОДРЕЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ ЈАКОГ АЛКОХОЛНОГ ПИЋА С ГЕОГРАФСКОМ ОЗНАКОМ ЗА ОДРЕЂЕНУ ПРОИЗВОДНУ ГОДИНУ
441 447 РЈЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ У ПРОМЕТ ВИНА БЕЗ ГЕОГРАФСКОГ ПОРИЈЕКЛА
442 445 РЈЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ У ПРОМЕТ ВИНА С ГЕОГРАФСКИМ ПОРИЈЕКЛОМ
443 459 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА У РЕГИСТАР МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
444 460 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ ПРИПЛОДЊАКА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР МУШКИХ МАТИЧНИХ ГРЛА
445 461 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
446 554 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У ЕВИДЕНЦИЈУ ПРОДУЦЕНАТА, ДИСТРИБУТЕРА И ЈАВНИХ ПРИКАЗИВАЧА
447 509 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У ФИТОРЕГИСТАР ВЛАСНИКА БИЉА
448 462 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
449 463 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
450 464 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ДОРАЂИВАЧА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ ДРВЕЋА
451 465 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ДОРАЂИВАЧА СЈЕМЕНА
452 516 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ГЕОГРАФСКИХ ОЗНАКА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
453 555 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ИЗДАВАЧА
454 556 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ЈАВНИХ ГЛАСИЛА
455 466 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ ДРВЕЋА
456 323 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ УСТАНОВА
457 467 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ОБРАЂИВАЧА ДУВАНА
458 522 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОМЛАДИНСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
459 510 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПЧЕЛАРА И ПЧЕЛИЊАКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
460 557 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОЗОРИШТА
461 469 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНА
462 470 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА
463 471 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ ДРВЕЋА
464 472 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
465 468 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА СЈЕМЕНА
466 473 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
467 508 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА
468 474 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР РЕГИОНА ПОЛАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ ДРВЕЋА
469 523 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР СИГУРНИХ КУЋА
470 475 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР СОРТИ ШУМСКОГ БИЉА
471 476 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР УВОЗНИКА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
472 558 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И РЕГИСТАР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
473 477 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗА ПРОМЕТ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
474 524 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У СПОРТСКИ РЕГИСТАР
475 512 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У ВИНАРСКИ РЕГИСТАР
476 513 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР
477 883 РЈЕШЕЊЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ РАДА ЛАБОРАТОРИЈЕ СА ПРИНЦИПИМА ДОБРЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПРАКСЕ (ДЛП)
478 478 РЈЕШЕЊЕ О УСТУПАЊУ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА НА КОРИШТЕЊЕ
479 957 РЈЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ПРАГУ ЕЛЕКТРАНЕ
480 525 РЈЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И ДЈЕЛАТНОСТИ
481 559 РЈЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ОСНОВНИХ И МУЗИЧКИХ ШКОЛА
482 560 РЈЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
483 884 РЈЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛИЈЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА У ВЕЛЕДРОГЕРИЈИ
484 885 РЈЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОМЕТ У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОЈ ПРОДАВНИЦИ
485 669 РЈЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КВАЛИТЕТА УСЛУГА У УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ ЗА ИСХРАНУ И ПИЋЕ ВРСТЕ РЕСТОРАН
486 886 РЈЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРОМЕТ НА МАЛО ЛИЈЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА У АПОТЕЦИ
487 995 РЈЕШЕЊЕ О ЗНАКУ ПРОИЗВОЂАЧА/ УВОЗНИКА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
488 517 РЈЕШЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОМ УЗИМАЧУ МЛИЈЕКА
489 310 РЈЕШЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (РЈЕШЕЊА ЗА ГРАЂЕЊЕ) ПО ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ, ДОПУНСКОМ ПРОЈЕКТУ И ПО ПРОЈЕКТУ ЗА ОБЈЕКТЕ ИЗГРАЂЕНЕ ИЗВАН ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА
490 591 РЈЕШЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ ЛИФТОВА
491 422 РЈЕШЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ УЗГОЈНОГ РЕПРОЦЕНТРА
492 479 РЈЕШЕЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ РИБЊАКА
493 480 РЈЕШЕЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВЕТЕРИНАРСКИХ СТАНИЦА, АМБУЛАНТИ, АПОТЕКА И ДРУГИХ СЛУЖБИ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
494 621 РЈЕШЕЊЕ ЗА РУКОВАОЦА/ЗАМЈЕНИКА РУКОВАОЦА ЖИЧАРЕ
495 872 РЈЕШЕЊЕ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ИЗГРАДЊУ ИЗВОРА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОГ ПОЉА
496 451 РЈЕШЕЊЕ ЗА УВОЗ ГЕНЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА ЗА КОЈИ НЕ ПОСТОЈИ ПРОГРАМ УЗГОЈА, ЗА СЈЕМЕ, ЕМБРИОНЕ И ЈАЈНЕ ЋЕЛИЈЕ
497 311 РЈЕШЕЊЕ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР
498 482 РЈЕШЕЊЕ-ДОЗВОЛА ЗА САНАЦИОНИ И ЕЛЕКТРО РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИМ ВОДАМА
499 483 РЈЕШЕЊЕ-САГЛАСНОСТ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА РИБАРСТВА
500 485 РЈЕШЕЊЕ-САГЛАСНОСТ ЗА РИБОЛОВ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ СВРХЕ НА РИБОЛОВНИМ ВОДАМА
501 182 РЈЕШЕЊЕ-ВОДНА ДОЗВОЛА ЗА УПОТРЕБУ ВОДЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКАТ
502 183 РЈЕШЕЊЕ-ВОДНА САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
503 075 САГЛАСНОСТ ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДА ЗА ПОЈЕДИНАЧНУ ВРСТУ УЛАГАЊА ПРЕКОРАЧИ ПРОПИСАНО ОГРАНИЧЕЊЕ УЛАГАЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОКРИЋЕ ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ
504 076 САГЛАСНОСТ ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ НА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РЕОСИГУРАЊУ СА ДРУШТВОМ ЗА РЕОСИГУРАЊЕ КОЈЕ НЕМА ДОЗВОЛУ ЗА РАДУ ИЗДАТУ У БИХ (ИЗБОР ИНОСТРАНОГ РЕОСИГУРАВАЧА)
505 077 САГЛАСНОСТ ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА ИЗБОР ОВЛАШТЕНОГ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
506 078 САГЛАСНОСТ ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА УЛАГАЊЕ У ЕУ
507 079 САГЛАСНОСТ ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ/ИЗМЈЕНЕ УГОВОРА СА КАСТОДИ БАНКОМ
508 080 САГЛАСНОСТ ДРУШТВУ ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ И БРОКЕРСКОМ ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ СА СЈЕДИШТЕМ У РС КОЈЕ У ФБиХ ОСНИВА ФИЛИЈАЛУ
509 266 САГЛАСНОСТ КОМИСИЈЕ НА УСЛОВЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
510 232 САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ РУКОВОДИОЦА ПОСЕБНОГ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДИЈЕЛА БАНКЕ КОЈИ ОБАВЉА КАСТОДИ ПОСЛОВЕ
511 487 САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПЛАН КОРИШТЕЊА ЛОВИШТА
512 488 САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПЛАН КОРИШТЕЊА РИБОЛОВНЕ ЗОНЕ
513 233 САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА, ОДНОСНО РУКОВОДИОЦА ПОСЕБНОГ ОРГ.ДИЈЕЛА БАНКЕ И НА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА
514 234 САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БЕРЗЕ
515 235 САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
516 236 САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА БЕРЗЕ
517 081 САГЛАСНОСТ НА ИЗБОР ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА, ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ
518 237 САГЛАСНОСТ НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ АКАТА ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ
519 238 САГЛАСНОСТ НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ АКАТА ФОНДА СА ПРИВАТНОМ ПОНУДОМ
520 239 САГЛАСНОСТ НА ИЗМЈЕНЕ ПРОСПЕКТА КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ СА ЦИЉЕМ
521 240 САГЛАСНОСТ НА ИЗМЈЕНЕ ПРОСПЕКТА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА РИЗИЧНОГ КАПИТАЛА СА ПРИВАТНОМ ПОНУДОМ
522 241 САГЛАСНОСТ НА ИЗМЈЕНЕ ПРОСПЕКТА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ПРИВАТНОМ ПОНУДОМ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ СА ЦИЉЕМ
523 755 САГЛАСНОСТ НА ИЗВЕДЕНЕ МЈЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
524 756 САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ И ПОСТАВЉАЊЕ ПРЕНОСНИХ СКЛАДИШТА ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА
525 757 САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И УСКЛАДИШТЕЊЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ГАСА
526 489 САГЛАСНОСТ НА ЛОВНУ ОСНОВУ
527 082 САГЛАСНОСТ НА ОГЛАСЕ И ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ
528 242 САГЛАСНОСТ НА ОПШТА АКТА БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА ОДНОСНО НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ А КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШУ УСЛОВИ И ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА
529 243 САГЛАСНОСТ НА ОПШТА АКТА БЕРЗЕ И НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ТИХ АКАТА
530 244 САГЛАСНОСТ НА ОПШТА АКТА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
531 245 САГЛАСНОСТ НА ОПШТА АКТА КАСТОДИ БАНКЕ И НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ТИХ АКАТА
532 259 САГЛАСНОСТ НА ОПШТЕ АКТЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
533 031 САГЛАСНОСТ НА ОСНИВАЧКА АКТА МИКРОКРЕДИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
534 032 САГЛАСНОСТ НА ОСНИВАЧКА АКТА ШТЕДНО-КРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
535 853 САГЛАСНОСТ НА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТЕ
536 246 САГЛАСНОСТ НА ПРЕНОС АКЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
537 267 САГЛАСНОСТ НА ПРЕНОС УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ НА ТРЕЋЕ ЛИЦЕ
538 854 САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
539 758 САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКТОВАНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
540 268 САГЛАСНОСТ НА ПРОМЈЕНУ ВЛАСНИЧКЕ СТРУКТУРЕ КОНЦЕСИОНАРА
541 083 САГЛАСНОСТ НА САДРЖАЈ/ИЗМЈЕНЕ САДРЖАЈА ПРОСПЕКТА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ
542 247 САГЛАСНОСТ НА СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ БЕРЗЕ
543 033 САГЛАСНОСТ НА УГОВОР О ОСНИВАЊУ БАНКЕ
544 759 САГЛАСНОСТ НА УПОТРЕБУ ПОСТРОЈЕЊА И УРЕЂАЈА ЗА КОРИШТЕЊЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВА
545 490 САГЛАСНОСТ НА ШУМСКОПРИВРЕДНУ ОСНОВУ
546 084 САГЛАСНОСТ ЗА ЕМИСИЈУ АКЦИЈА
547 492 САГЛАСНОСТ ЗА ХВАТАЊЕ И ДРЖАЊЕ ДИВЉАЧИ У ОГРАЂЕНОМ ПОДРУЧЈУ
548 096 САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЛИЦА НА ЗНАЧАЈНОМ ПОЛОЖАЈУ - ДИРЕКТОР ЗАШТИТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
549 085 САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЛИЦА НА ЗНАЧАЈНОМ ПОЛОЖАЈУ У ДРУШТВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ, КОЈЕ ИМЕНУЈЕ ДРУШТВО - ДИРЕКТОР (ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА, ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА, ПРОКУРИСТА), ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР, ИЗВРШНИ ЧЛАН УО, ЧЛАН ОРГАНА У ДРУШТВУ КОЈЕ ВРШИ НАДЗОР
550 095 САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЛИЦА НА ЗНАЧАЈНОМ ПОЛОЖАЈУ У ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ, КОЈЕ ИМЕНУЈЕ АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ПРИВРЕМЕНИ УПРАВНИК ЗА ПОСЕБНУ ЛИКВИДАЦИЈУ И ВАНРЕДНИ УПРАВНИК)
551 034 САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ РЕВИЗОРА ШТЕДНО-КРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
552 481 САГЛАСНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ИСПИТИВАЊЕ ОСОБИНА КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ ГОВЕДА
553 760 САГЛАСНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋНОГ ПРИПАДНИКА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА
554 086 САГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС КАПИТАЛА ИЗ ЈЕДНЕ У ДРУГУ ВРСТУ ПОСЛОВА ОСИГУРАЊА
555 627 САГЛАСНОСТ ЗА ПРИМЈЕНУ НОВОГ ТИПА СИГНАЛНО-СИГУРНОСНОГ УРЕЂАЈА
556 096 САГЛАСНОСТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ МАТЕМАТИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈА ПАДА НА ТЕРЕТ РЕОСИГУРАВАЧА
557 087 САГЛАСНОСТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕНОСНЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА И САОСИГУРАЊА КОЈА ПАДА НА ТЕРЕТ РЕОСИГУРАВАЧА И САОСИГУРАВАЧА ИЛИ ПРЕНОСНЕ ПРЕМИЈЕ РЕОСИГУРАЊА КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ РЕТРОЦЕСИОНАРА, КАО СРЕДСТВО ЗА ПОКРИЋЕ ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ
558 095 САГЛАСНОСТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТЕ ОСИГУРАЊА И САОСИГУРАЊА КОЈА ПАДА НА ТЕРЕТ РЕОСИГУРАВАЧА И САОСИГУРАВАЧА, ТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТЕ РЕОСИГУРАЊА КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ РЕТРОЦЕСИОНАРА, КАО СРЕДСТВО ЗА ПОКРИЋЕ ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ
559 035 САГЛАСНОСТ ЗА ПРОДАЈУ, ПРИПАЈАЊЕ ИЛИ СПАЈАЊЕ БАНКЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ
560 088 САГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЈЕНУ НАЗИВА, СЈЕДИШТА, ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ФИЛИЈАЛЕ У ФБИХ ИЛИ ОБИМ ЊЕГОВОГ ОВЛАШЋЕЊА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ
561 494 САГЛАСНОСТ ЗА РАД ЗООЛОШКИХ ВРТОВА
562 634 САГЛАСНОСТ ЗА САОБРАЋАЊЕ НА ПРУГАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
563 089 САГЛАСНОСТ ЗА СМАЊЕЊЕ АКЦИОНАРСКОГ КАПИТАЛА
564 250 САГЛАСНОСТ ЗА СТИЦАЊЕ АКЦИЈА КОЈЕ РЕГИСТАР СТИЧУ ПОСТУПКУ СТРАТЕШКОГ ПОВЕЗИВАЊА СА ДРУГИМ РЕГИСТРОМ
565 251 САГЛАСНОСТ ЗА СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
566 252 САГЛАСНОСТ ЗА СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРАВНА ЛИЦА
567 090 САГЛАСНОСТ ЗА СТИЦАЊЕ УЧЕШЋА У ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ
568 091 САГЛАСНОСТ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПОДРЕЂЕНИХ ДУЖНИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА У ОБРАЧУН ДОДАТНОГ КАПИТАЛА
569 112 СЕРТИФИКАЦИЈА
570 253 СТИЦАЊЕ ЗВАЊА БРОКЕРА, ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЈЕТНИКА И ИНВЕСТИЦИОНОГ МЕНАЏЕРА
571 855 СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УСЛОВИМА И МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
572 856 СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ЗАХТЈЕВУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ПРИРОДЕ
573 144 УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ
574 670 УГОВОР О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ И РЈЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈЕ
575 495 УГОВОР О ДОДЈЕЛИ ЛОВИШТА НА КОРИШТЕЊЕ
576 145 УГОВОР О ИСПЛАТИ ПРЕМИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИЗ ЕФИКАСНОГ КОГЕНЕРАТИВНОГ ПОСТРОЈЕЊА
577 146 УГОВОР О ИСПЛАТИ ПРЕМИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
578 147 УГОВОР О ОБАВЕЗНОМ ОТКУПУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ СТАРИХ ПОСТРОЈЕЊА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
579 148 УГОВОР О ОБАВЕЗНОМ ОТКУПУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ГАРАНТОВАНОЈ ОТКУПНОЈ ЦИЈЕНИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИЗ ЕФИКАСНИХ КОГЕНЕРАТИВНИХ ПОСТРОЈЕЊА
580 149 УГОВОР О ОБАВЕЗНОМ ОТКУПУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ГАРАНТОВАНОЈ ОТКУПНОЈ ЦИЈЕНИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
581 092 УПИС ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИЗ БИХ КОЈЕ У РС ПОСЛУЈЕ ПУТЕМ ФИЛИЈАЛЕ У РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ
582 254 УПИС ЕМИТЕНТА У РЕГИСТАР ЕМИТЕНАТА
583 324 УПИС ПРОМЈЕНЕ У ЕВИДЕНЦИЈИ ЦЕРТИФИКАЦИОНИХ ТИЈЕЛА
584 325 УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ЦЕРТИФИКАЦИОНИХ ТИЈЕЛА
585 093 УПИС У РЕГИСТАР ДРУШТВА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ, ОДНОСНО БРОКЕРСКОГ ДРУШТВА У ОСИГУРАЊУ, СА СЈЕДИШТЕМ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ, КОЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПОСЛУЈЕ ПУТЕМ ФИЛИЈАЛЕ
586 496 УПИС У РЕГИСТАР О ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА ЗА ОГРАНИЧЕНУ УПОТРЕБУ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА
587 497 УПИС У РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КОНТРОЛУ И ПРАЋЕЊЕ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА И ПРОИЗВОДА ОД ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА
588 104 УПИС У РЕГИСТАР СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА И ПРУЖАЛАЦА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У АПАРТМАНИМА, КУЋАМА ЗА ОДМОР И СОБАМА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
589 269 УПИС УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ У РЕГИСТАР КОНЦЕСИЈА
590 835 УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
591 641 УСКЛАЂИВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ
592 857 УСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА
593 858 УСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА
594 859 УСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
595 916 УВЈЕРЕЊЕ О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА
596 917 УВЈЕРЕЊЕ О НЕИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА
597 628 УВЈЕРЕЊЕ О ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА УПРАВЉАЧА ЧАМЦА
598 161 УВЈЕРЕЊЕ О ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ ЗА ОПТЕРЕЋИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ АМБАЛАЖОМ И АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ
599 498 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА АКВАКУЛТУРЕ
600 499 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА
601 500 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ЛОВОЧУВАРСКОМ ИСПИТУ
602 535 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ПРАВОСУДНОМ ИСПИТУ
603 887 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ
604 312 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА
605 888 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
606 592 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
607 501 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ ВЕТЕРИНАРЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ТЕХНИЧАРЕ
608 313 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ЛИЦА ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ
609 841 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
610 502 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ОСНОВА, ЕЛАБОРАТА, ПРОЈЕКАТА ЗА ШУМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, ИЗВОЂАЧКИХ ПРОЈЕКАТА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА (И ДОЗНАКУ) И ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА
611 593 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ОДГОВОРНА ЛИЦА У ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ И ПОТПИСИВАЊЕ СТРУЧНИХ НАЛАЗА
612 594 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ОДГОВОРНА ЛИЦА У ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД И ПОТПИСИВАЊЕ СТРУЧНИХ НАЛАЗА
613 094 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ПОСРЕДНИКЕ У ОСИГУРАЊУ
614 761 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ПРИПАДНИКЕ ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА И ПРИВАТНОГ ДЕТЕКТИВА
615 536 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА РАДНИКЕ КАЗНЕНО-ПОПРАВНИХ УСТАНОВА
616 314 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА РАДНИКЕ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ РУКОВАЊА И ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА, ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА КОЈИ СУ У ФУНКЦИЈИ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРЕНОСА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
617 537 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
618 315 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ТЕХНИЧКО РУКОВОЂЕЊЕ ГАСОВОДНИМ СИСТЕМОМ, РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГАСНИХ УРЕЂАЈА, ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА
619 503 УВЈЕРЕЊЕ О ПОРИЈЕКЛУ КВАЛИТЕТНО ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ
620 762 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЖАРУ
621 629 УВЈЕРЕЊЕ О СПОСОБНОСТИ ЧАМЦА ЗА ПЛОВИДБУ
622 918 УВЈЕРЕЊЕ О СТАЊУ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА
623 919 УВЈЕРЕЊЕ О УПЛАЋЕНИМ ДОПРИНОСИМА - Образац ПД 3350
624 162 УВЈЕРЕЊЕ О УСПЈЕШНО ЗАВРШЕНОМ ПРОГРАМУ ОБУКЕ ЗА ЛИЦА КОЈА ПРОВОДЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД ЗГРАДА
625 996 ВЕРИФИКАЦИОНИ ЖИГ И/ ИЛИ УВЈЕРЕЊЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ МЈЕРИЛА
626 997 ВЕРИФИКАЦИОНИ ЖИГ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
627 920 ЗАХТЈЕВ ЗА ОДЈАВУ ОБВЕЗНИКА ДОПРИНОСА - ПД 3210
628 921 ЗАХТЈЕВ ЗА ПРОМЈЕНУ ПОДАТАКА О ДОПРИНОСИМА У ГОДИШЊЕМ УВЈЕРЕЊУ - ПД 3220
629 150 ЗАХТЈЕВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПОДСТИЦАЈУ
630 255 ЗАКЉУЧАК О ДОЗВОЛИ ИЛИ ОДБИЈАЊУ ОБЈАВЉИВАЊА ОГЛАСА КОЈИМА ЈЕ ПРЕДМЕТ ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
631 922 ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЈЕВА ОВЛАШТЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ДОДЈЕЛУ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ БРОЈЕВА - ОБРАЗАЦ РЗИБФК/1