Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Дозволе списак

Наведени списак одобрења се односи на дозволе које су потребне за покретање или обаваљање пословних дјелатноси у Републици Српској, а које издају овлаштени органи на републичком нивоу. Дозволе које се издају на локалном и БиХ нивоу нису обухваћене овим регистром.

Пронађено укупно: 303 дозвола за пословање


Р.б.
Рег. број
Назив

1 111 АКРЕДИТАЦИЈА
2 652 ЦЕРТИФИКАТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ШПЕДИТЕРСКИХ ПОСЛОВА ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
3 653 ЦЕРТИФИКАТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ШПЕДИТЕРСКИХ ПОСЛОВА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ/ПОСЛОВНУ ЈЕДИНИЦУ
4 001 ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЛИЗИНГА У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ ОДНОСНО БРЧКО ДИСТРИКТА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ЛИЗИНГА У РС ПОСРЕДСТВОМ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОСНОВАНЕ У РС
5 201 ДОЗВОЛА ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ ДА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 189. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
6 202 ДОЗВОЛА ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БАНКЕ ДЕПОЗИТАРА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА
7 601 ДОЗВОЛА ЗА АУДИОТЕКС УСЛУГЕ
8 602 ДОЗВОЛА ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГА ПУТЕМ КОНТАКТ ТЕЛЕФОНА
9 931 ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА СНАГЕ ПРЕКО 1МW
10 654 ДОЗВОЛА ЗА ИЗНОШЕЊЕ СРЕДСТАВА У ИНОСТРАНСТВО У СВРХУ ОСНИВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
11 851 ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЗ УМЈЕТНИЧКОГ ДЈЕЛА
12 062 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ ОВЛАШТЕНОМ ЗАСТУПНИКУ, ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ, КОЈЕ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ КАО САМОСТАЛНИ ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ ИЛИ КАО ПРЕДУЗЕТНИЧКА РАДЊА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
13 063 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ БРОКЕРА У ОСИГУРАЊУ У БАНЦИ
14 932 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
15 933 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДИСТРИБУЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНИМ ГАСОМ
16 934 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ДЕРИВАТА НАФТЕ
17 935 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
18 936 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТЕЊА И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЗА СКЛАДИШТЕЊА ПРИРОДНИМ ГАСОМ
19 937 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТЕЊА НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ
20 938 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СНАБДИЈЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
21 939 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СНАБДИЈЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА ПРИРОДНИМ ГАСОМ
22 941 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРАНСПОРТА НАФТЕ НАФТОВОДИМА
23 942 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРАНСПОРТА ПРИРОДНОГ ГАСА
24 943 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ И СНАБДИЈЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
25 945 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА
26 064 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ ДРУШТВУ ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
27 065 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ МИКРОКРЕДИТНОМ ДРУШТВУ И ПОШТАМА СРПСКЕ
28 204 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ КАСТОДИ ПОСЛОВА
29 002 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЛИЗИНГА
30 003 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МИКРОКРЕДИТА
31 205 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ У ЗВАЊУ БРОКЕРА
32 206 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ У ЗВАЊУ ИНВЕСТИЦИОНОГ МЕНАЏЕРА
33 207 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ У ЗВАЊУ ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЈЕТНИКА
34 004 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ
35 066 ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉЕЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ БРОКЕРА У ОСИГУРАЊУ БРОКЕРСКОМ ДРУШТВУ
36 005 ДОЗВОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ СУПСИДИЈАРНОГ ЛИЦА БАНКЕ СА СЈЕДИШТЕМ ИЗВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
37 211 ДОЗВОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ И ПРИЈАВА УПИСА У РЕГИСТАР ФОНДОВА
38 212 ДОЗВОЛА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОМ
39 603 ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ СТВАРИ У МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
40 604 ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ ВАС СМС УСЛУГА
41 006 ДОЗВОЛА ЗА РАД БАНКЕ
42 214 ДОЗВОЛА ЗА РАД БЕРЗАНСКОМ ПОСРЕДНИКУ
43 215 ДОЗВОЛА ЗА РАД БЕРЗИ ИЛИ ДРУГОМ УРЕЂЕНОМ ЈАВНОМ ТРЖИШТУ
44 068 ДОЗВОЛА ЗА РАД ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ
45 121 ДОЗВОЛА ЗА ТРГОВАЊЕ НА БАЊАЛУЧКОЈ БЕРЗИ
46 007 ДОЗВОЛА ЗА УЛАГАЊЕ У СТАЛНА СРЕДСТВА ВИШЕ ОД 50% ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
47 805 ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
48 806 ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
49 261 ИНИЦИЈАТИВА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА
50 071 ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ АКТУАРСКИХ ПОСЛОВА И ЊИХОВ УПИС У РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ АКТУАРА
51 131 ИЗВЈЕШТАЈ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА - КЊИГА АКЦИОНАРА
52 609 ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЗАЧА МОТОРНОГ ВОЗИЛА
53 281 ЛИЦЕНЦА - ДОЗВОЛА ЗА РАД ДРУШТВУ ЗА РЕВИЗИЈУ
54 581 ЛИЦЕНЦА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ СА ВШС И ВСС
55 582 ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД И ПОТПИСИВАЊА СТРУЧНИХ НАЛАЗА
56 583 ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРАВОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ И ПОТПИСИВАЊЕ СТРУЧНИХ НАЛАЗА
57 584 ЛИЦЕНЦА ОВЛАШЋЕНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 40. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ НА РАДУ
58 610 ЛИЦЕНЦА ПРЕВОЗНИКА ЗА ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ
59 809 ЛИЦЕНЦА ЗА ГРАЂЕЊЕ И НАДЗОР НАД ГРАЂЕЊЕМ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
60 810 ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
61 811 ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
62 282 ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНО-СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ У ЗВАЊУ ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР
63 585 ЛИЦЕНЦА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ (ХЕМИЈСКИХ, БИОЛОШКИХ, ФИЗИЧКИХ ШТЕТНОСТИ И МИКРОКЛИМЕ)
64 586 ЛИЦЕНЦА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ
65 991 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБАВЉАЊУ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕТПАКОВАЊА ПРОИЗВОДА
66 103 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ
67 706 ОДЈАВА ВОЗИЛА
68 132 ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО
69 122 ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО НА БАЊАЛУЧКУ БЕРЗУ
70 951 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА КОРИСНИКЕ ДИСТРИБУТИВНИХ СИСТЕМА
71 952 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНЕ КУПЦЕ
72 404 ОДОБРЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТИВАЊА И УТВРЂИВАЊА КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА
73 283 ОДОБРЕЊЕ НАПЛАТЕ И ПЛАЋАЊА У ЕФЕКТИВНОМ СТРАНОМ НОВЦУ
74 612 ОДОБРЕЊЕ О ПЛОВИДБИ СПЛАВОМ
75 707 ОДОБРЕЊЕ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА
76 814 ОДОБРЕЊЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
77 284 ОДОБРЕЊЕ УНОШЕЊА И ИЗНОШЕЊА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА
78 852 ОДОБРЕЊЕ ЗА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ИСКОПАВАЊА
79 008 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕМИСИЈУ АКЦИЈА, КОНВЕРЗИЈУ ПРИОРИТЕТНИХ У ОБИЧНЕ АКЦИЈЕ И МИШЉЕЊЕ О ЕМИСИЈИ ОСТАЛИХ ВРСТА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
80 708 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОЖАРА
81 709 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
82 009 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗБОР НЕЗАВИСНОГ ВАЊСКОГ РЕВИЗОРА
83 656 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ И УПОТРЕБУ ЧЕТВРТАСТОГ ЖИГА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ КОЈА СЕ СТАВЉА У ПРОМЕТ
84 541 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ОСНОВНИХ ШКОЛА ВАН ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДНОСНО БИХ
85 711 ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ВАТРОМЕТА
86 971 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЈЕДНОКРАТНО ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА
87 713 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ ДО 1000 м3 И ГАСОВЕ ДО 30 м3
88 714 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ ПРЕКО 1000М3 И ГАСОВА ПРЕКО 30М3
89 715 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ СКЛАДИШТА ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА
90 716 ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА
91 718 ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ОРУЖЈА
92 719 ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ПИРОТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАБАВУ
93 657 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И НАФТНИМ ДЕРИВАТИМА
94 011 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ШТЕДНО-КРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
95 720 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈИМА СЕ ПРЕВОЗЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ
96 658 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА
97 659 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ТРЖНИЦЕ НА ВЕЛИКО
98 721 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБУКУ У РУКОВАЊУ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ
99 012 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ФИЛИЈАЛЕ БАНКЕ СА СЈЕДИШТЕМ ИЗВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
100 013 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ДИЈЕЛОВА БАНКЕ СА СЈЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
101 014 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИШТВА БАНКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ИЗВАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
102 015 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИШТВА БАНКЕ ИЗВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
103 285 ОДОБРЕЊЕ ЗА ОТВАРАЊЕ ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У ИНОСТРАНСТВУ
104 724 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК РАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЛИЦА И ИМОВИНЕ
105 725 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОПРАВЉАЊЕ И ПРЕПРАВЉАЊЕ ОРУЖЈА
106 614 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ - ПРЕМЈЕШТАЊЕ ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА
107 726 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И УПОТРЕБУ ПРИВРЕМЕНЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ЗА Д-2 ГОРИВО
108 727 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНТЕЈНЕРА И ПРИВРЕМЕНИХ СКЛАДИШТА ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА ДО 500 кг
109 728 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕВОЗ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА ПРЕКО ГРАНИЦЕ
110 729 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕВОЗ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА У УНУТРАШЊЕМ САОБРАЋАЈУ
111 973 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ
112 974 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА
113 975 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ У КАЗИНИМА
114 976 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ
115 977 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА
116 978 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА ПУТЕМ СМС-а
117 979 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАСИЧНЕ ТОМБОЛЕ
118 980 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ НАГРАДНЕ ИГРЕ ПУТЕМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
119 981 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ НАГРАДНИХ ИГАРА
120 982 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ЗАБАВНИХ ИГАРА
121 408 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕТЕРИНАРСКО-МЕДИЦИНСКОГ ПРОИЗВОДА, ЉЕКОВИТОГ ДОДАТКА, ВЕТЕРИНАРСКО-МЕДИЦИНСКИХ ПРОИЗВОДА
122 731 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРОМЕТ ОРУЖЈА, ДИЈЕЛОВА ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
123 732 ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРОМЕТ ОРУЖЈА, ДИЈЕЛОВА ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ЕНТИТЕТА
124 615 ОДОБРЕЊЕ ЗА РАД СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
125 409 ОДОБРЕЊЕ ЗА СЈЕЧУ РИЈЕТКИХ, ВРИЈЕДНИХ И УГРОЖЕНИХ ВРСТА ДРВЕЋА
126 016 ОДОБРЕЊЕ ЗА СМАЊЕЊЕ КАПИТАЛА ИЛИ ПРОМЈЕНУ СТРУКТУРЕ КАПИТАЛА БАНКЕ ОТКУПОМ ВЛАСТИТИХ АКЦИЈА
127 733 ОДОБРЕЊЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА
128 017 ОДОБРЕЊЕ ЗА СТИЦАЊЕ ИЛИ ПОВЕЋАЊЕ ЗНАЧАЈНОГ ВЛАСНИЧКОГ ИНТЕРЕСА У БАНЦИ
129 018 ОДОБРЕЊЕ ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЧАЈНОГ ВЛАСНИЧКОГ УДЈЕЛА БАНКЕ У ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ УКУПНЕ НЕТО ВРИЈЕДНОСТИ СВИХ ВЛАСНИЧКИХ УДЈЕЛА БАНКЕ У ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
130 734 ОДОБРЕЊЕ ЗА ТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ ЕКСПЛОЗИВНИМ МАТЕРИЈАМА
131 878 ОДОБРЕЊЕ ЗА УВОЗ ЛИЈЕКОВА ИЗ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ
132 411 ОДОБРЕЊЕ ЗА УВОЗ СЈЕМЕНА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПЕСТИЦИДА
133 618 ОДОБРЕЊЕ ЗА УВРШТАВАЊЕ У САОБРАЋАЈ ЖЕЉЕЗНИЧКОГ ВОЗИЛА
134 412 ОДОБРЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ НАД ПРОИЗВОДЊОМ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
135 413 ОДОБРЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ ДРВЕЋА
136 735 ОВЛАШТЕЊЕ ПЕЧАТОРЕЗНИЦАМА ЗА ИЗРАДУ ПЕЧАТА
137 736 ОВЛАШТЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЛИЦА И ИМОВИНЕ
138 737 ОВЛАШТЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРАТЊЕ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊА НОВЦА, ВРИЈЕДНОСНИХ ПАПИРА, ПЛЕМЕНИТИХ КОВИНА, МЕТАЛА И ДРУГИХ ВРИЈЕДНОСТИ
139 414 ОВЛАШЋЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЦЕРТИФИКАТА ЗА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЕ
140 286 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЈЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА
141 073 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА РАД БРОКЕРУ У ОСИГУРАЊУ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
142 074 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА РАД ЗАСТУПНИКУ У ОСИГУРАЊУ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
143 417 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОСНОВНИХ АНАЛИЗА ХРАНЕ
144 418 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ АНАЛИЗА ХРАНЕ
145 419 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ АНАЛИЗА С МОГУЋНОШЋУ ИЗДАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ЦЕРТИФИКАТА
146 421 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДЊЕ СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА
147 622 ОВЛАШЋИВАЊЕ ТИЈЕЛА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У ОБЛАСТИ ЖЕЉЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА
148 623 ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА ЗА ЧАМЦЕ
149 902 ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ
150 019 ПОСТУПАК ОСНИВАЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ДИЈЕЛОВА МИКРОКРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
151 904 ПОТВРДА О ЕВИДЕНТИРАЊУ
152 992 ПОТВРДА О ИСПУЊАВАЊУ ОСНОВНИХ МЕТРОЛОШКИХ ЗАХТЈЕВА ЗА МЈЕРИЛА КОЈА СЕ УВОЗЕ
153 905 ПОТВРДА О ОДЈАВИ
154 906 ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ
155 742 ПОТВРДА О ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ЗА ПРИПАДНИКА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА И ПРИВАТНОГ ДЕТЕКТИВА
156 817 ПРЕТХОДНА ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
157 020 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ БАНКЕ
158 230 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ НА УГОВОР О ОСНИВАЊУ, СТАТУТ И ДРУГЕ ОПШТЕ АКТЕ СТРУКОВНОГ УДРУЖЕЊА
159 022 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА БАНКЕ
160 023 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ОТПЛАТУ СУБОРДИНИСАНОГ ДУГА ПРИЈЕ ДОСПИЈЕЋА
161 025 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА УКЉУЧЕЊЕ КОНВЕРТИБИЛНИХ СТАВКИ КАПИТАЛА У ДОПУНСКИ КАПИТАЛ БАНКЕ
162 026 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА УКЉУЧЕЊЕ СУБОРДИНИСАНОГ ДУГА У ОБРАЧУН ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА БАНКЕ
163 027 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА УКЉУЧЕЊЕ ТРАЈНИХ ДЕПОЗИТА У ДОПУНСКИ КАПИТАЛ БАНКЕ (ДЕПОЗИТ БЕЗ ОБАВЕЗЕ ВРАЋАЊА БАНКЕ)
164 028 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ВЕЛИКА ИЗЛАГАЊА КРЕДИТНОМ РИЗИКУ (ПРЕКО 15% ОСНОВНОГ КАПИТАЛА БАНКЕ) ПРЕМА ЗНАЧАЈНИМ АКЦИОНАРИМА
165 029 ПРЕТХОДНО ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОРТФЕЉ МАЛИХ КРЕДИТА
166 030 ПРЕТХОДНО ОДОБРЕЊЕ ЗА СТАТУСНУ ПРОМЈЕНУ БАНКЕ
167 423 ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОСНОВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
168 424 ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДОСНОВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
169 428 ПРИЈАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИЈАНАЦА, КАЛЕМОВА И КОНТЕЈНЕРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
170 231 ПРИЗНАВАЊЕ ЗВАЊА БРОКЕРА, ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЈЕТНИКА И ИНВЕСТИЦИОНОГ МЕНАЏЕРА КОЈЕ ЈЕ СТЕЧЕНО ИЗВАН БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
171 191 РАДНА ДОЗВОЛА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О РАДУ СА СТРАНЦЕМ НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ (МАКСИМАЛНО 12 МЈЕСЕЦИ)
172 429 РЕГИСТРАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА - ФАРМИ
173 430 РЕГИСТРАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА КЛАЊЕ ЖИВОТИЊА, ОБРАДУ, ПРЕРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
174 431 РЕГИСТРАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРОМЕТ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ
175 433 РЕГИСТРАЦИЈА ВЕТЕРИНАРСКО МЕДИЦИНСКИХ ПРОИЗВОДА
176 821 РЕХАБИЛИТАЦИЈА
177 435 РЈЕШЕЊЕ (ЛИЦЕНЦА) О ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ШУМАРСТВУ
178 436 РЈЕШЕЊЕ (ЛИЦЕНЦА) О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТАНТСКИХ РАДОВА У ШУМАРСТВУ
179 437 РЈЕШЕЊЕ (ЛИЦЕНЦА) ЗА ИЗРАДУ ЛОВНИХ ОСНОВА
180 587 РЈЕШЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПОСЛОДАВЦИМА ДО 10 ЗАПОСЛЕНИХ
181 588 РЈЕШЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПОСЛОДАВЦИМА ПРЕКО 10 ЗАПОСЛЕНИХ
182 877 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ ИЗВОРА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОГ ПОЉА
183 303 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ДРУГАЧИЈЕ ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА СЛУЖБЕ СПАСАВАЊА
184 304 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ
185 305 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕТАЉНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
186 307 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА УПОТРЕБА РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА
187 308 РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОВЈЕРАВАЈУ РЕЗЕРВЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
188 911 РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ БРОЈЕВА ФИСКАЛНИМ КАСАМА/ШТАМПАЧИМА - РЗИБФК
189 572 РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРЕДАВАЧА ТЕОРЕТСКЕ НАСТАВЕ, ИСПИТИВАЧА ТЕОРЕТСКОГ ДИЈЕЛА ИСПИТА И ИСПИТИВАЧА ИЗ УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ
190 142 РЈЕШЕЊЕ О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ САГЛАСНОСТИ
191 143 РЈЕШЕЊЕ О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
192 912 РЈЕШЕЊЕ О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ ФИСКАЛНЕ КАСЕ/ШТАМПАЧА - ОБРАЗАЦ РФФК/локација
193 913 РЈЕШЕЊЕ О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ ФИСКАЛНИХ КАСА/ШТАМПАЧА-РФФК
194 993 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРЕГЛЕД (ВЕРИФИКАЦИЈУ) МЈЕРИЛА
195 438 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГАЈЕЊЕ РИБЕ
196 994 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ДА СЕ У РАДНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОЂАЧА/УВОЗНИКА МОЖЕ ВРШИТИ ВЕРИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
197 439 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОРАЂИВАЊЕ СЈЕМЕНА
198 871 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ НИВОА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
199 824 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
200 589 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОСРЕДОВАЊА У ЗАПОШЉАВАЊУ
201 547 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
202 440 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
203 548 РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА РАД АУТО-ШКОЛЕ И УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ИЗМЈЕНУ РЈЕШЕЊА
204 531 РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ НОТАРА
205 573 РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗАЧА-ИНСТРУКТОРА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
206 825 РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ, ОДНОСНО ИЗВОЂЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА И ЛИЦЕНЦА ЗА ГРАЂЕЊЕ, ОДНОСНО ИЗВОЂЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА, ЗА ПРАВНА ЛИЦА
207 827 РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА И ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА, ЗА ПРАВНА ЛИЦА
208 626 РЈЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ АУТОБУСКИХ СТАНИЦА
209 666 РЈЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ (ХОТЕЛ, АПАРТХОТЕЛ, МОТЕЛ, ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ, ПАНСИОН)
210 914 РЈЕШЕЊЕ О НАКНАДНОЈ ФИСКАЛИЗАЦИЈИ - РФФК/1
211 456 РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА РАД ВОДОПРИВРЕДНИХ ЛАБОРАТОРИЈА
212 915 РЈЕШЕЊЕ О ПЛОМБИРАЊУ ТЕРМИНАЛА - РПТ
213 833 РЈЕШЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ
214 532 РЈЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СУДСКОГ ТУМАЧА
215 533 РЈЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВЈЕШТАКА ОДРЕЂЕНЕ СТРУКЕ
216 552 РЈЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ДИПЛОМЕ
217 458 РЈЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
218 754 РЈЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА ЕЛАБОРАТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА МИНИРАЊА
219 459 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА У РЕГИСТАР МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
220 461 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
221 462 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
222 464 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ДОРАЂИВАЧА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ ДРВЕЋА
223 465 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ДОРАЂИВАЧА СЈЕМЕНА
224 555 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ИЗДАВАЧА
225 556 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ЈАВНИХ ГЛАСИЛА
226 466 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ ДРВЕЋА
227 471 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ ДРВЕЋА
228 472 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
229 468 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА СЈЕМЕНА
230 475 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР СОРТИ ШУМСКОГ БИЉА
231 476 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР УВОЗНИКА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
232 558 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И РЕГИСТАР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
233 477 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗА ПРОМЕТ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
234 524 РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У СПОРТСКИ РЕГИСТАР
235 478 РЈЕШЕЊЕ О УСТУПАЊУ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА НА КОРИШТЕЊЕ
236 525 РЈЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И ДЈЕЛАТНОСТИ
237 995 РЈЕШЕЊЕ О ЗНАКУ ПРОИЗВОЂАЧА/ УВОЗНИКА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
238 310 РЈЕШЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (РЈЕШЕЊА ЗА ГРАЂЕЊЕ) ПО ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ, ДОПУНСКОМ ПРОЈЕКТУ И ПО ПРОЈЕКТУ ЗА ОБЈЕКТЕ ИЗГРАЂЕНЕ ИЗВАН ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА
239 591 РЈЕШЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ ЛИФТОВА
240 479 РЈЕШЕЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ РИБЊАКА
241 480 РЈЕШЕЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВЕТЕРИНАРСКИХ СТАНИЦА, АМБУЛАНТИ, АПОТЕКА И ДРУГИХ СЛУЖБИ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
242 872 РЈЕШЕЊЕ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ИЗГРАДЊУ ИЗВОРА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОГ ПОЉА
243 482 РЈЕШЕЊЕ-ДОЗВОЛА ЗА САНАЦИОНИ И ЕЛЕКТРО РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИМ ВОДАМА
244 483 РЈЕШЕЊЕ-САГЛАСНОСТ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА РИБАРСТВА
245 182 РЈЕШЕЊЕ-ВОДНА ДОЗВОЛА ЗА УПОТРЕБУ ВОДЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКАТ
246 183 РЈЕШЕЊЕ-ВОДНА САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
247 077 САГЛАСНОСТ ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА ИЗБОР ОВЛАШТЕНОГ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
248 078 САГЛАСНОСТ ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА УЛАГАЊЕ У ЕУ
249 232 САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ РУКОВОДИОЦА ПОСЕБНОГ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДИЈЕЛА БАНКЕ КОЈИ ОБАВЉА КАСТОДИ ПОСЛОВЕ
250 487 САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПЛАН КОРИШТЕЊА ЛОВИШТА
251 233 САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА, ОДНОСНО РУКОВОДИОЦА ПОСЕБНОГ ОРГ.ДИЈЕЛА БАНКЕ И НА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА
252 234 САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БЕРЗЕ
253 235 САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
254 236 САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА БЕРЗЕ
255 237 САГЛАСНОСТ НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ АКАТА ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ
256 238 САГЛАСНОСТ НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ АКАТА ФОНДА СА ПРИВАТНОМ ПОНУДОМ
257 239 САГЛАСНОСТ НА ИЗМЈЕНЕ ПРОСПЕКТА КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ СА ЦИЉЕМ
258 755 САГЛАСНОСТ НА ИЗВЕДЕНЕ МЈЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
259 756 САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ И ПОСТАВЉАЊЕ ПРЕНОСНИХ СКЛАДИШТА ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА
260 757 САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И УСКЛАДИШТЕЊЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ГАСА
261 489 САГЛАСНОСТ НА ЛОВНУ ОСНОВУ
262 242 САГЛАСНОСТ НА ОПШТА АКТА БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА ОДНОСНО НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ А КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШУ УСЛОВИ И ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА
263 243 САГЛАСНОСТ НА ОПШТА АКТА БЕРЗЕ И НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ТИХ АКАТА
264 244 САГЛАСНОСТ НА ОПШТА АКТА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
265 245 САГЛАСНОСТ НА ОПШТА АКТА КАСТОДИ БАНКЕ И НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ТИХ АКАТА
266 031 САГЛАСНОСТ НА ОСНИВАЧКА АКТА МИКРОКРЕДИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
267 032 САГЛАСНОСТ НА ОСНИВАЧКА АКТА ШТЕДНО-КРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
268 853 САГЛАСНОСТ НА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТЕ
269 246 САГЛАСНОСТ НА ПРЕНОС АКЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
270 854 САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
271 758 САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКТОВАНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
272 247 САГЛАСНОСТ НА СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ БЕРЗЕ
273 033 САГЛАСНОСТ НА УГОВОР О ОСНИВАЊУ БАНКЕ
274 759 САГЛАСНОСТ НА УПОТРЕБУ ПОСТРОЈЕЊА И УРЕЂАЈА ЗА КОРИШТЕЊЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВА
275 490 САГЛАСНОСТ НА ШУМСКОПРИВРЕДНУ ОСНОВУ
276 085 САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЛИЦА НА ЗНАЧАЈНОМ ПОЛОЖАЈУ У ДРУШТВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ, КОЈЕ ИМЕНУЈЕ ДРУШТВО - ДИРЕКТОР (ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА, ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА, ПРОКУРИСТА), ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР, ИЗВРШНИ ЧЛАН УО, ЧЛАН ОРГАНА У ДРУШТВУ КОЈЕ ВРШИ НАДЗОР
277 034 САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ РЕВИЗОРА ШТЕДНО-КРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
278 035 САГЛАСНОСТ ЗА ПРОДАЈУ, ПРИПАЈАЊЕ ИЛИ СПАЈАЊЕ БАНКЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ
279 494 САГЛАСНОСТ ЗА РАД ЗООЛОШКИХ ВРТОВА
280 250 САГЛАСНОСТ ЗА СТИЦАЊЕ АКЦИЈА КОЈЕ РЕГИСТАР СТИЧУ ПОСТУПКУ СТРАТЕШКОГ ПОВЕЗИВАЊА СА ДРУГИМ РЕГИСТРОМ
281 855 СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УСЛОВИМА И МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
282 144 УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ
283 496 УПИС У РЕГИСТАР О ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА ЗА ОГРАНИЧЕНУ УПОТРЕБУ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА
284 497 УПИС У РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КОНТРОЛУ И ПРАЋЕЊЕ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА И ПРОИЗВОДА ОД ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА
285 269 УПИС УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ У РЕГИСТАР КОНЦЕСИЈА
286 835 УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
287 641 УСКЛАЂИВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ
288 857 УСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА
289 858 УСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА
290 859 УСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
291 628 УВЈЕРЕЊЕ О ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА УПРАВЉАЧА ЧАМЦА
292 535 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ПРАВОСУДНОМ ИСПИТУ
293 312 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА
294 592 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
295 501 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ ВЕТЕРИНАРЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ТЕХНИЧАРЕ
296 313 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ЛИЦА ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ
297 537 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
298 762 УВЈЕРЕЊЕ О ПОЖАРУ
299 629 УВЈЕРЕЊЕ О СПОСОБНОСТИ ЧАМЦА ЗА ПЛОВИДБУ
300 918 УВЈЕРЕЊЕ О СТАЊУ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА
301 996 ВЕРИФИКАЦИОНИ ЖИГ И/ ИЛИ УВЈЕРЕЊЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ МЈЕРИЛА
302 997 ВЕРИФИКАЦИОНИ ЖИГ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
303 255 ЗАКЉУЧАК О ДОЗВОЛИ ИЛИ ОДБИЈАЊУ ОБЈАВЉИВАЊА ОГЛАСА КОЈИМА ЈЕ ПРЕДМЕТ ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ